Onderwerp

Quorum der Twaalf Apostelen

Een van de Twaalf was belastingontvanger en anderen waren vissers, die hun beroep uitoefenden op het meer van Galilea. Toen ze tot de bediening waren geroepen, begonnen zij toegewijd tot de wereld van Jezus te getuigen, die hen had geroepen.

Zij waren de twaalf leidende discipelen, ofwel ‘apostelen’, die tweeduizend jaar geleden door Jezus Christus werden gekozen.

De mannen die heden ten dage dezelfde titel dragen, hebben in verschillende branches gewerkt, zoals in het rechtswezen, bedrijfsleven of onderwijs. Toen zij geroepen werden, legden zij ook hun desbetreffende beroep af om voor de rest van hun leven als getuige van Christus op te treden.

Zij zijn lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Het huidige Quorum der Twaalf Apostelen is in 1835 georganiseerd en is een bewijs van de letterlijke herstelling van de kerk die door Jezus Christus op aarde werd gevestigd.

Het Quorum der Twaalf Apostelen is het op één na hoogste presiderende orgaan in de organisatie van de kerk. De leden ervan staan onder leiding van het Eerste Presidium, een bestuurs eenheid van drie man — de president en twee raadgevers.

Naast hun voornaamste taak als bijzondere getuige van Christus’ naam in de wereld, hebben de apostelen de zware bestuurlijke taak om toezicht te houden op de ordelijke vooruitgang en ontwikkeling van deze wereldwijde kerk.

Net zoals hun tegenhangers van weleer die de wereld ingestuurd werden, reizen de apostelen van vandaag over de hele wereld om leden van de kerk te sterken en te bemoedigen, en om nieuwe gemeenten te stichten en kerkzaken te regelen. Soms betekent dat dat ze met nationale leiders in overleg gaan, zodat ze toestemming krijgen om de kerk in het land te vestigen.

Het huidige Quorum der Twaalf Apostelen bestaat uit de volgende leden:

President Boyd K. Packer

President Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is op 3 februari 2008 voor deze functie aangesteld. Daarvóór was hij vanaf 5 juni 1994 waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Voordat hij waarnemend president werd, was hij al lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, waartoe hij op 9 april 1970 geordend was. En daarvóór was hij bijna negen jaar assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Tijdens zijn loopbaan als onderwijsdeskundige was hij onder meer toezichthouder op het kerkelijke seminarie en instituuten lid van de raad van bestuur van de Brigham Young University.

Hij heeft aan Weber College gestudeerd en zijn opleiding vervolgd aan Utah State University, waar hij zijn bachelor- en mastergraad in de exacte wetenschappen heeft behaald. Aan de Brigham Young University heeft hij zijn doctorsgraad in onderwijswetenschappen behaald.

President Packer is geboren op 10 september 1924 in Brigham City (Utah, VS). Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog bommenwerperpiloot in Oceanië.

President Packer is president van het zendingsgebied New England geweest. Hij is auteur van diverse boeken en andere gepubliceerde werken. Hij is kunstenaar en beeldt vooral vogels uit. Hij is getrouwd met Donna Smith. Zij hebben tien kinderen.

Ouderling L. Tom Perry

Ouderling L. Tom Perry, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is op 6 april 1974 tot zijn huidige kerkfunctie geroepen. Daarvóór was hij vanaf 1972 assistent van de Twaalf.

Ouderling Perry vervulde in 1942 een zending in de noordelijke staten, waarna hij twee jaar bij de mariniers in Oceanië onder de wapens was. Daaropvolgend was hij onder meer werkzaam als lid van een bisschap in Lewistown (Idaho, VS); raadgever in een ringpresidium in Sacramento (Californië); hogeraadslid in de ring New York; en president van de ring Boston.

Hij is op 5 augustus 1922 in Logan (Utah, VS) geboren in het gezin van Leslie Thomas Perry en Nora Sonne. Hij haalde in 1949 zijn bachelorsgraad in financiën aan de Utah State University en heeft daar aan zijn mastersgraad gewerkt. Hij ging werken in de detailhandel en vervulde functies als adjunct-directeur en financieel directeur bij bedrijven in Idaho, Californië, New York en Massachusetts.

Op 18 juli 1947 trouwde hij in de Logantempel met Virginia Lee uit Hyde Park (Utah, VS). Ze overleed op 14 december 1974. Zij kregen twee dochters en een zoon.

Op 28 april 1976 trad hij in de Salt Laketempel met Barbara Taylor Dayton in het huwelijk.

Ouderling Russell M. Nelson

Ouderling Russell M. Nelson is op 7 april 1984 geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Dr. Nelson is een internationaal vermaard chirurg en medisch wetenschapper. Hij haalde zijn bachelors- en mastersgraden aan de University of Utah (1945, 1947). Hij is erelid van de studentenverenigingen Phi Beta Kappa en Alpha Omega Alpha. Hij heeft zijn coschap als chirurg aan het Massachusetts General Hospital (Boston, VS) en aan de University of Minnesota gedaan, waar hij in 1954 zijn doctorsgraad behaalde. Ook ontving hij een eredoctoraat in de wetenschap aan de Brigham Young University (1970), in medische wetenschappen aan de Utah State University (1989) en in de humaniora aan Snow College (1994).

In zijn beroep is hij onder meer werkzaam geweest als onderzoeker en directeur van de opleiding cardio-thoracale chirurgie van de University of Utah en als hoofd van de afdeling cardio-thoracale chirurgie van het LDS Hospital in Salt Lake City (Utah, VS).

Ouderling Nelson heeft veel publicaties en hoofdstukken in medische handboeken op zijn naam en heeft voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit over de hele Verenigde Staten en in veel andere landen beroepsmatig lezingen gehouden. Hij heeft talrijke onderscheidingen en eerbetuigingen ontvangen, waaronder de Distinguished Alumni Award van de University of Utah; de Heart of Gold Award van de American Heart Association; een eervolle vermelding wegens internationale dienstverlening van de American Heart Association; en de Golden Plate Award van de American Academy of Achievement. En hij heeft ereleerstoelen gekregen aan drie universiteiten in de Volksrepubliek China.

Dr. Nelson is president geweest van de Society for Vascular Surgery, directeur van de American Board of Thoracic Surgery, voorzitter van de Council on Cardiovascular Surgery van de American Heart Association, en president van de Utah State Medical Association.

Hij staat vermeld in Who’s Who in the World, Who’s Who in America en Who’s Who in Religion.

Ouderling Nelson heeft talrijke verantwoordelijke posities bekleed in de kerk. Hij was van 1964 tot juni 1971 president van de ring Bonneville, waarna hij werd geroepen als algemeen zondagsschoolpresident. Voorafgaand aan zijn roeping als lid van het Quorum der Twaalf was hij regionaal vertegenwoordiger in de regio Kearns (Utah, VS). Daarvóór was hij al regionaal vertegenwoordiger geweest voor de Brigham Young University.

Ouderling Nelson is op 9 september 1924 geboren in het gezin van Marion C. Nelson en Edna Anderson. Met wijlen zijn vrouw Dantzel White kreeg hij tien kinderen. Zuster Nelson overleed in februari 2005. In april 2006 trouwde hij met Wendy L. Watson.

Ouderling Dallin H. Oaks

Ouderling Dallin H. Oaks is sinds mei 1984 lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Hij is in 1932 geboren in Provo (Utah, VS). Met wijlen zijn vrouw June Dixon kreeg hij zes kinderen. Ze overleed op 21 juli 1998. Op 25 augustus 2000 trad hij in de Salt Laketempel in het huwelijk met Kristen M. McMain.

Ouderling Oaks is afgestudeerd aan de Brigham Young University (1954) en de rechtenfaculteit van de University of Chicago (1957). Hij heeft in Chicago als advocaat gewerkt en rechten gedoceerd. Hij was van 1971 tot 1980 president van de Brigham Young University, en van 1980 tot 1984 rechter aan het hooggerechtshof van de staat Utah, een functie die hij opgaf om de roeping van apostel te aanvaarden.

Hij is voor veel bedrijven en educatieve en liefdadigheidsorganisaties lid van de raad van bestuur geweest. Hij is de auteur of co-auteur van veel boeken en artikelen over religieuze en juridische zaken.

Ouderling M. Russell Ballard

Ouderling M. Russell Ballard is lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is sinds 6 oktober 1985 apostel en bereist de hele wereld om kerkleden instructie te geven en leiding te geven aan de dagelijkse aangelegenheden van de wereldwijde kerk.

Hij is op 8 oktober 1928 geboren in Salt Lake City (Utah, VS) in het gezin van Melvin R. Ballard en Geraldine Smith. Hij heeft aan de University of Utah gestudeerd.

Als jongeman heeft hij een zending vervuld in Engeland, waar hij raadgever in het zendingspresidium was. Hij is twee keer bisschop geweest.

Hij is in 1974 als president van het zendingsgebied Toronto (Canada) geroepen, waar hij werkzaam was toen hij in april 1976 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig werd geroepen. Als lid van de Zeventig hield hij in het aan hem toegewezen gebied toezicht op leidinggevenden. Van 1980 tot oktober 1985 was hij lid van het Presidium der Zeventig, in welke functie hij toezicht hield op de quorums der Zeventig van de kerk. Het grootste deel van zijn bediening heeft hij zich op het zendingswerk geconcentreerd.

Voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit was ouderling Ballard werkzaam als zakenman in de autobranche, de onroerend-goedbranche en de investeringsbranche. Hij is lid geweest van veel kerk- en burgercomités en -besturen.

Hij huwde Barbara Bowen in de Salt Laketempel op 28 augustus 1951. Zij hebben twee zoons en vijf dochters.

Ouderling Richard G. Scott

Richard Gordon Scott werd op 1 oktober 1988 gesteund als apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij werd op 2 april 1977 geroepen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig, en was van 1 oktober 1983 tot aan zijn huidige roeping werkzaam als lid van het presidium van dat quorum.

Hij is op 7 november 1928 geboren in Pocatello (Idaho), in het gezin van Kenneth Leroy Scott en Mary Whittle. Hij was vijf jaar toen zijn ouderlijk gezin naar Washington D.C. verhuisde, waar zijn vader voor het ministerie van Landbouw werkte, waarvoor hij later assistent-staatssecretaris van Landbouw werd.

Hij studeerde als werktuigbouwkundige af aan de George Washington University, vervulde een voltijdzending naar Uruguay en deed vervolgens postdoctoraal werk in de atoomtechniek aan Oak Ridge in Tennessee (VS). Van 1953 tot 1965 was ouderling Scott lid van de staf van admiraal Hyman Rickover en gaf hij leiding aan de ontwikkeling van kernenergie voor een breed scala aan energiecentrales, zowel van de marine als op het land. Ouderling Scott ontving in 2008 een eredoctoraat in christelijk dienstbetoon van de Brigham Young University.

Van 1965 tot 1969 presideerde hij het zendingsgebied Argentinië-Noord in Cordoba. Na zijn terugkeer was hij particulier consulent voor kernenergiebedrijven.

Daarna was hij werkzaam als regionaal vertegenwoordiger in Uruguay, Paraguay, North en South Carolina, Virginia en Washington D.C., totdat hij geroepen werd als zeventiger.

Ouderling Scott heeft onze Vader in de hemel, zijn geliefde Zoon en alle andere kinderen van onze Vader lief. Hij heeft een grote verscheidenheid aan interesses. En hij houdt erg veel van het natuurschoon in de wereld.

Hij is gezegend met een begaafde echtgenote, Jeanene Watkins, aan wie hij zich op 16 juli 1953 in de Mantitempel heeft laten verzegelen. Ze overleed op 15 mei 1995. Ze hebben zeven kinderen.

Ouderling Robert D. Hales

Ouderling Robert D. Hales is op 2 april 1994 toegetreden tot het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ouderling Hales heeft op 4 april 1975 zijn roeping als algemeen autoriteit ontvangen. Later was hij werkzaam als assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen en als lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Hij was van april 1985 tot aan zijn roeping van lid van het Quorum der Twaalf Apostelen presiderende bisschop van de kerk.

Hij was voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit vijf jaar lang regionaal vertegenwoordiger. Daarvóór was hij gemeentepresident, bisschop, hogeraadslid en raadgever van een ringpresident. Hij is eind jaren zeventig president van het zendingsgebied Londen (Engeland) geweest en daarna eerste raadgever in het algemeen zondagsschoolpresidium.

Voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit was ouderling Hales een vooraanstaand zakenman die managementposities bekleedde bij drie grote Amerikaanse bedrijven.

Ouderling Hales is in New York City geboren. Hij is afgestudeerd aan de University of Utah en heeft een MBA gehaald aan de Harvard University. Hij is straaljagerpiloot bij de Amerikaanse luchtmacht geweest.

Hij is getrouwd met Mary Crandall. Zij hebben twee zoons.

Ouderling Jeffrey R. Holland

Ouderling Jeffrey R. Holland is op 23 juni 1994 geordend tot lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ten tijde van zijn roeping was ouderling Holland werkzaam als lid van het Eerste Quorum der Zeventig, waartoe hij op 1 april 1989 was geroepen.

Van 1980 tot zijn roeping als algemeen autoriteit in 1989 was Jeffrey R. Holland de negende president van de Brigham Young University in Provo (Utah, VS). Hij is voormalig commissaris van onderwijs van de kerk en decaan van het College of Religious Education aan de BYU.

Hij was studentenleider en lid van de officiële sportploegen van de Dixie High School en het Dixie College in zijn geboortestad St. George (Utah, VS). Hij behaalde zijn bachelors- en zijn mastersgraad in de Engelse taal en in godsdienstonderwijs respectievelijk aan het Dixie College en de Brigham Young University. Hij behaalde aan de Yale University een masters- en een doctorsgraad in Amerikaanse wetenschappen.

Ouderling Holland was tot aan zijn roeping als voltijdkerkleider werkzaam in het onderwijs. Hij was president van de American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU), bestuurslid van de National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) en lid van de National Collegiate Athletic Association’s (NCAA) Presidents Commission. Voor zijn inzet om het wederzijdse begrip tussen christenen en joden te verbeteren ontving hij de onderscheiding ‘Torch of Liberty’ van de Anti-Defamation League of B’Nai B’rith. Hij is lid geweest van diverse besturen van burger- en zakeninstellingen en heeft van de Boy Scouts of America de onderscheiding ‘Distinguished Eagle Scout’ ontvangen. Hij is de auteur van acht boeken, waarvan hij er één samen met zijn vrouw, Patricia, heeft geschreven.

Ouderling Holland is geboren op 3 december 1940 in het gezin van Frank D. Holland en Alice Bentley. In 1963 trad hij in het huwelijk met Patricia Terry. Zij hebben drie kinderen.

Ouderling David A. Bednar

David A. Bednar is op 7 oktober 2004 geordend en aangesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Voorafgaand aan zijn roeping tot het Quorum der Twaalf, was ouderling Bednar werkzaam als gebiedszeventiger, als regionaal vertegenwoordiger, twee keer als ringpresident, en als bisschop.

Ouderling Bednar is op 15 juni 1952 geboren in Oakland (Californië). Hij heeft een voltijdzending vervuld in het zuiden van Duitsland en vervolgens een studie gevolgd aan de Brigham Young University, waar hij een bachelorsgraad en een mastersgraad heeft behaald. Hij heeft bovendien aan Purdue University een graad in organizational behavior gehaald.

Na zijn studie was ouderling Bednar hoogleraar bedrijfsmanagement aan de Texas Tech University en de University of Arkansas. Vervolgens was hij van 1997 tot 2004 president van de Brigham Young University–Idaho (het voormalige Ricks College).

Ouderling Bednar is op 20 maart 1975 in de Salt Laketempel in het huwelijk getreden met Susan Kae Robinson. Zij hebben drie zoons.

Ouderling Quentin L. Cook

Ouderling Quentin L. Cook is op 6 oktober 2007 ondersteund als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is in april 1996 als algemeen autoriteit geroepen. Hij is lid geweest van het Tweede Quorum der Zeventig, het Eerste Quorum der Zeventig en het Presidium der Zeventig.

Als zeventiger is hij werkzaam geweest in het presidium van het gebied Filipijnen, als president van het gebied Oceanië en het gebied Noord-Amerika-Noordwest, en als algemeen bestuurder van de afdeling zendingswerk.

Toen hij als algemeen autoriteit werd geroepen, was hij vice-voorzitter van Sutter Health System. Daarvóór was hij president-directeur van een bedrijf in de gezondheidszorg in Californië. Daarvóór was hij jurist en beherend vennoot van een advocatenkantoor vlak bij San Francisco. Hij is ook bestuurslid geweest van verscheidene bedrijven en liefdadigheidsinstellingen.

In de ring San Francisco (Californië) is hij bisschop, ringpresident en raadgever in het ringpresidium geweest. En in het gebied Noord-Amerika-West is hij regionaal vertegenwoordiger en gebiedszeventiger geweest. Als jonge man is hij in Groot-Brittannië op zending geweest.

Hij komt oorspronkelijk uit Logan (Utah, VS). Hij heeft politicologie aan de Utah State University gestudeerd en hij heeft een doctorsgraad in de rechten van de Stanford University.

Hij is op 30 november 1962 met Mary Gaddie getrouwd. Zij hebben drie kinderen.

[caption] Ouderling Quentin L. Cook, Quorum der Twaalf Apostelen

Ouderling D. Todd Christofferson

Ouderling D. Todd Christofferson is op 5 april 2008 geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ten tijde van zijn roeping was hij lid van het Presidium der Zeventig.

Toen ouderling Christofferson lid van het Presidium der Zeventig was, hield hij toezicht op de gebieden Noord-Amerika-West, -Noordwest en -Zuidoost van de kerk. Hij is ook algemeen directeur van de afdeling kerk- en familiegeschiedenis geweest. Daarvóór woonde hij in Mexico-Stad en was hij president van het gebied Mexico-Zuid van de kerk.

Voordat hij geroepen werd als algemeen autoriteit van de kerk, was ouderling Christofferson bedrijfsadvocaat bij de NationsBank Corporation (nu de Bank of America) in Charlotte (North Carolina, VS). Daarvóór was hij senior vice-president en bedrijfsadvocaat van de Commerce Union Bank in Nashville (Tennessee, VS), waar hij bovendien actief was in de gemeenschap en in oecumenische organisaties. Van 1975 tot 1980 was ouderling Christofferson in Washington D.C. werkzaam als advocaat. Daarvóór was hij griffier van John J. Sirica (1972–1974), rechter van het U.S. District.

Hij is geboren in Pleasant Grove (Utah, VS). Na zijn middelbare opleiding in New Jersey behaalde hij zijn bachelorsgraad aan de Brigham Young University, waar hij een zogenaamde ‘Edwin S. Hinckley Scholar’ was, en behaalde vervolgens zijn mastersgraad in de rechten aan de Duke University.

Hij is in de kerk onder meer werkzaam geweest als regionaal vertegenwoordiger, ringpresident en bisschop. Als jonge man is hij in Argentinië op zending geweest.

Ouderling Christofferson en zijn vrouw, Katherine Jacob, hebben vijf kinderen.

[afbeelding] Ouderling D. Todd Christofferson, Quorum der Twaalf Apostelen

Ouderling Neil L. Andersen

Ouderling Neil Linden Andersen is op 4 april 2009 benoemd tot apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Voordat ouderling Andersen werd geroepen als lid van het Quorum der Twaalf was hij senior lid van het Presidium der Zeventig. In april 1993 is hij op 41-jarige leeftijd als lid van het Eerste Quorum der Zeventig gesteund. Voordien gaf hij leiding aan de kerk in het zuiden van Brazilië en hield, eveneens als lid van een gebiedspresidium, toezicht op de kerk in West-Europa. Ook heeft hij toezicht gehouden op de kerk in Mexico en Midden-Amerika. Daarnaast hield hij ook toezicht op de videoproductie van kerkelijke media, waaronder de verfilming van The Testaments of One Fold and One Shepherd en beheerde als algemeen bestuurder van de afdeling audiovisuele middelen de bouw van de satellietfaciliteiten in het Conferentiecentrum . Naast zijn moedertaal, Engels, spreekt hij Frans, Portugees en Spaans.

Voordat hij als algemeen autoriteit werd geroepen, was ouderling Andersen werkzaam als president van het zendingsgebied Bordeaux (Frankrijk) en als president van de ring Tampa (Florida, VS).

Ouderling Andersen is in Logan (Utah, VS) geboren. Hij is opgegroeid op een melkveehouderij in Pocatello (Idaho, VS), waar hij ‘van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werk deed dat typerend is voor een boerderij in Idaho.’ Op de middelbare school blonk hij uit als studentenvoorzitter van Idaho Boys State.

Hij is afgestudeerd aan de Brigham Young University, waar hij een ‘Hinckley Scholar’ was, waarna hij aan de Harvard University een MBA behaalde. Na zijn studie is hij in Tampa (Florida, VS) gaan wonen, waar hij in de reclamewereld, in onroerend goed en in de gezondheidszorg heeft gewerkt.

Ouderling Andersen en zijn vrouw, Kathy Williams, hebben vier kinderen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.