Persbericht

Informatie over rechten en gebruik (bijgewerkt 21/2/2012)

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Door het gebruik van deze site stemt u in met de onderstaande voorwaarden. Als u hier niet mee instemt, maak dan geen gebruik van deze site. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en raden u derhalve aan om bij terugkeer op de site te controleren of er wijzigingen zijn. Als u de site blijft gebruiken nadat er gewijzigde voorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

LICENTIES EN RESTRICTIES

Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door, de Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Al het materiaal op deze site (inclusief afbeeldingen, tekst, pictogrammen, getoonde informatie, databanken en algemene gegevens) is ons eigendom of is door ons in licentie gegeven of genomen. U mag alleen voor uw eigen, niet-commercieel gebruik materiaal bekijken, downloaden en afdrukken, tenzij anders aangegeven. Bovendien mag het materiaal door de media voor publieke doeleinden gebruikt worden, tenzij anders aangegeven. Bovendien mag het materiaal door de media voor publieke doeleinden gebruikt worden, tenzij anders aangegeven.Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming materiaal van deze site op een computernetwerk of een andere website te plaatsen. U mag materiaal van deze site niet doorsturen of distribueren naar andere sites. U mag deze site of informatie op deze site (inclusief namen en adressen van degenen die informatie hebben ingezonden) niet gebruiken voor de verkoop of promotie van producten of diensten, klantenwerving, of enig ander commercieel doel.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het alleenrecht voor om het gebruik van deze site te weigeren, in te trekken of te beperken, inclusief het recht op reproductie. Het is echter niet onze taak om vast te stellen wat ‘goed gebruik’ betekent voor diegenen die materiaal van deze site willen gebruiken. Dat blijft geheel en al de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Verder hoeven wij geen nadere bronverwijzingen te verschaffen, noch te garanderen dat het materiaal voor andere gebruiksdoelen is vrijgegeven. Dat blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De kerk behoudt zich echter het recht voor om onbevoegd gebruik van haar materiaal te voorkomen en ‘goed gebruik’ in het kader van haar begrip van de wet te interpreteren.

GEDRAGSCODE

U stemt ermee in dat u, persoonlijk of als onderdeel van collectieve handelingen, geen informatie op deze site indient of plaatst dat naar ons oordeel schadelijk of beledigend voor andere gebruikers kan zijn, of dat u zich uitgeeft voor een andere gebruiker om uw identiteit te verhullen of om een ander erin te betrekken. U stemt ermee in dat u niets doet wat de informatieflow van en naar deze site kan verstoren, wat de diensten of prestaties van deze site kan beïnvloeden, of waarmee u de besturing of de ingestelde gebruiksregels wilt omzeilen. U begrijpt dat schadelijke of beledigende handelingen kunnen resulteren in opschorting van uw recht op het gebruik van deze site alsmede gerechtelijke vervolging.

LINKS

Voor uw gemak kunt u op deze site doorklikken naar websites van andere organisaties. Die sites worden niet door ons bijgehouden of beheerd, en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Hoewel wij naar beste eer en geweten geprobeerd hebben alleen links te gebruiken naar smaakvolle, gepaste sites, kunnen sommige toch ongepast of ongewenst materiaal bevatten. Als u bij het gebruik van deze site dergelijk materiaal aantreft, wilt u ons daar dan alstublieft onmiddellijk van op de hoogte stellen.

Wij geloven dat wie informatie beschikbaar stellen op het internet verwachten dat die informatie publiekelijk, wijd en zijd beschikbaar is. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het wettelijk toegestaan is naar andere sites te linken en dat dit overeenkomt met de verwachtingen van internetgebruikers. Als de toegang tot een particuliere website echter beperkt dient te worden, dan dient de beheerder van die site ons daar meteen van in kennis te stellen.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WET

Deze overeenkomst valt onder de wetsbepalingen van de staat Utah in de Verenigde Staten van Amerika, die van toepassing zijn op overeenkomsten die in die staat aangegaan en van kracht zijn, zonder rechtsgevolg in geval van wetsconflicten van enigerlei aard. Elke rechtshandeling tot tenuitvoerlegging van deze overeenkomst of elke kwestie die verband houdt met deze site dient te worden voorgelegd aan een gerechtshof van de staat of een federaal gerechtshof gevestigd in Salt Lake County, (Utah, VS). Hierbij stemt u ermee in dat u zich onderwerpt aan de jurisdictie van die gerechtshoven voor het geval u van plan bent een dergelijk wettelijk proces in gang te zetten. Als enige bepaling van deze overeenkomst gedeeltelijk of geheel onwettig, ongeldig, of onuitvoerbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, tenzij wij bepalen dat de ongeldige of onuitvoerbare bepaling een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is, in welk geval wij als enige kunnen beslissen om de overeenkomst aan te passen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor bijzondere of gevolgschade die resulteert uit het gebruik van, of uw onvermogen tot het gebruik van, het materiaal op deze site, of enige hieraan gelinkte site — inclusief, maar niet uitsluitend, winstverlies, tijdverlies en verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkende systeem. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid aan u voor alle schade, verliezen en rechtshandelingen het bedrag te boven gaan dat u betaald hebt om toegang tot deze site of andere gelinkte sites te krijgen.

DISCLAIMERS

DE MATERIALEN OP DEZE SITE EN ENIGE SITE WAARNAAR GELINKT IS, WORDEN VERSCHAFT IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, UIT HOOFDE VAN DE TOEPASSELIJKE WET — INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT EN GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES OP DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN, DAT DEFECTEN WORDEN OPGELOST OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

HANDELSMERKEN

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, ‘Liahona’, ‘Boek van Mormon’ en ‘Mormon’ zijn handelsmerken van Intellectual Reserve, Inc.

VRAGEN EN AUTEURSRECHTVERZOEKEN

Voor assistentie of informatie inzake auteursrechtelijk materiaal van de kerk kunt u contact opnemen met het kantoor intellectueel eigendom:

Telefoon: 00-1-801-240-3959 of 1-800-453-3860, toestel 2 3959

Fax: 00-1-801-240-1187

E-mail:cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Wilt u het gebruik van door de kerk auteursrechtelijk beschermd materiaal aanvragen, vul dan het formulier in dat betrekking heeft op uw verzoek:

Voor algemene verzoeken:Aanvraagformulier auteursrechtmateriaal

Voor in een manuscript te gebruiken materiaal:Aanvraagformulier auteursrechtmateriaal—manuscript

Voor muzikale arrangementen:Aanvraagformulier auteursrechtmateriaal—muziekarrangement

Het aanvraagformulier en al het andere benodigde materiaal zoals beschreven in het aanvraagformulier stuurt u naar:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150–0018, V.S.

U kunt het formulier ook per fax of e-mail naar het bovenstaande faxnummer of e-mailadres sturen.

Noot: De tijd die naar schatting zal verlopen voordat u antwoord krijgt op een niet-commercieel verzoek is twee tot vier weken; antwoord geven op commerciële verzoeken duurt ongeveer vier tot zes weken.

Van kracht met ingang van 21 februari 2012

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.