Persbericht

Algemene ZHV-bijeenkomst gehouden

Op zaterdag 26 september 2009 is in Salt Lake City de jaarlijkse algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gehouden. Sprekers waren de leden van het algemeen ZHV-presidium en president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium, het hoogste bestuurslichaam van de kerk.

President Eyring sprak over het erfgoed van de ZHV, en belichtte uitgebreid de geschiedenis van de vereniging, die in 1842 begon. Hij vertelde dat het hem vooral opviel dat '"naastenliefde" de vereniging na aan het hart ligt (...), de uitwerking van zijn verzoening op het hart van de leden. Er zijn veel groepen vrouwen die geweldig liefdewerk doen. Er zijn er veel die groot meegevoel hebben voor de ongelukkigen, de zieken en de behoeftigen. Maar deze organisatie is uniek en is dat vanaf het begin geweest. (...) Deze vereniging bestaat uit vrouwen wier gevoelens van naastenliefde ontspringen aan een hart dat veranderd is door verbonden aan te gaan en na te komen die alleen de ware kerk van de Heer biedt.'

Zuster Beck keek ook naar de geschiedenis van de zustershulpvereniging en besprak bovendien het doel van het werk van de ZHV (in geloof en rechtschapenheid toenemen, het gezin versterken, de Heer en zijn kinderen dienen) en hoe de zusters dat kunnen verwezenlijken. Aan bod kwamen onder meer huisbezoek en de verschillende bijeenkomsten van de ZHV. Sprekend over doordeweekse bijeenkomsten kondigde ze een naamsverandering aan: 'Al onze bijeenkomsten en activiteiten zijn bijeenkomsten van ZHV-zusters. Aanvullende ZHV-bijeenkomsten zijn in de afgelopen jaren "bijeenkomsten ter verrijking van het persoonlijk en huiselijk leven" genoemd. Deze moeilijke benaming blijkt tot verschillende interpretaties over het doel van die bijeenkomsten te leiden. Er is dan ook besloten om de naam "ter verrijking van het persoonlijk en huiselijk leven" niet meer te gebruiken. In overleg met het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen is bepaald dat de aanvullende ZHV-bijeenkomsten geen nieuwe naam krijgen. Alle andere ZHV-bijeenkomsten en -activiteiten heten voortaan gewoon aanvullende ZHV-bijeenkomsten. De ZHV-bijeenkomsten die niet op zondag worden gehouden, heten gewoon wat ze zijn: ZHV-dienstbetoon, -lessen, -projecten, -conferenties of -workshops.'

Eerste raadgeefster zuster Allred vertelde onder meer wat ZHV-leden uit de hele wereld hebben verteld over wat de vereniging voor hen en hun gezinsleden betekent. En daarna beklemtoonde ze: 'De zustershulpvereniging is essentieel voor het welzijn van ieder gezin. Iedere echtgenoot en vader dient activiteit in de ZHV aan te moedigen. Iedere vrouw moet weten wat de zustershulpvereniging te bieden heeft. Iedere rechtschapen vrouw speelt een belangrijke rol in het plan van God en bij de opbouw van zijn koninkrijk. De zustershulpvereniging heeft u nodig, en u hebt de ZHV nodig.'

Zuster Thompson, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, Haar toespraak ging over zaken die een struikelblok voor kerkleden kunnen worden, en ze gaf adviezen voor het vermijden ervan. Daarbij haalde ze onder meer zuster Eliza R. Snow, de tweede algemeen ZHV-presidente van de kerk aan: 'De apostel Paulus sprak weleer van heilige vrouwen. Wij hebben allemaal de plicht om een heilige vrouw te zijn. Wij zullen hoge doelen nastreven als wij heilige vrouwen zijn. Wij zullen merken dat wij geroepen zijn om belangrijke taken te verrichten. Niemand is ervan vrijgesteld. Er is geen zuster die zo geïsoleerd is of wiens invloedssfeer zo beperkt is dat ze Gods koninkrijk op aarde niet kan helpen vestigen.’ En daar voegde zuster Thompson zelf aan toe: 'Laat geen gat van inactiviteit ontstaan in uw leven, op welke manier dan ook. U hebt de kerk nodig, en de kerk heeft u nodig.' De algemene ZHV-bijeenkomst is te bekijken en beluisteren in ringgebouwen door heel Nederland en Vlaanderen tijdens het weekend van de algemene conferentie, op 3 en 4 oktober 2009. Tijden van vertoning verschillen per ring. Vraag uw plaatselijke leiders. De toespraken zijn tevens beschikbaar op het internet: klik hier.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.