Persbericht

De financiën van een groeiende, wereldwijde kerk

      

Bisschop Gérald Caussé, de presiderende bisschop van de kerk, heeft een begeleidend artikel gepubliceerd naar aanleiding van zijn recente toespraak tijdens de conferentie voor kerkgeschiedenis van 2018: ‘De kerk financieren – de kruising tussen bedrijfsvoering en godsdienst.’ Overeenkomstig het artikel en de toespraak van bisschop Caussé biedt het volgende materiaal wat meer inzicht in de financiën van de kerk.

Ga naar "Vraag en antwoord" hieronder.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een enkel doel: alle mensen uitnodigen tot Christus te komen. De kerk is geen instelling met een financieel of winstoogmerk. De beschikbare middelen worden gebruikt om het werk van de Heer te verrichten. De kerk is een rentmeester van de tiende en de royale bijdragen van de leden. Zij beoefent de beginselen die ze verkondigt – schulden vermijden, volgens een begroting leven en op de toekomst voorbereiden.

Dankzij het naleven van degelijke financiële beginselen is de kerk in de loop der tijd van een mager begin uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die in staat is haar goddelijke zending te financieren. De huidige, relatieve voorspoed weerspiegelt het geloof van de leden in het naleven van de wet van tiende. En hun leven is de vervulling van deze zo vaak herhaalde belofte van de Heer: ‘Voor zover u mijn geboden onderhoudt, zult u voorspoedig zijn in het land’ (Alma 9:13).

De kerk gebruikt haar middelen om het werk van de Heer te verrichten door:

 • de boodschap van Jezus Christus in de hele wereld te prediken
 • kerken te bouwen en te onderhouden om personen en gemeenschappen (ringen, districten, wijken en gemeenten) te versterken
 • welzijnszorg te bieden, humanitaire hulp te verlenen en noodhulp te verschaffen om leed te verlichten en zelfredzaamheid te bevorderen
 • geestelijk en seculier onderwijs te bevorderen via de kerkelijke onderwijsinstellingen (seminarie, instituut, universiteiten en ander hoger onderwijs)
 • tempels te bouwen en te onderhouden, en familiehistorisch werk te bevorderen om gezinnen te versterken
 • het algemeen bestuurlijk functioneren te bevorderen

De middelen die gebruikt worden om dat werk te verrichten zijn voornamelijk uit de tiendebijdragen van de leden afkomstig. Een klein deel is van de ondernemingen van de kerk afkomstig.

Begroting en uitgaven

De raad van tiendebesteding van de kerk bestaat uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschap. Samen bepalen en beheren ze de specifieke richtlijnen en begrotingen voor het gebruik van kerkgelden (zie LV 120:1). Deze richtlijnen omvatten de volgende beginselen:

 • De uitgaven mogen de geraamde inkomsten niet overstijgen.
 • De begroting voor de werkingskosten mag niet sneller toenemen dan de geraamde tiendebijdragen.

Begrotingen worden specifiek goedgekeurd en gelden worden toegewezen door het bestedingscomité van de kerk, een subcommissie van de raad van tiendebesteding. Daarnaast heeft de afdeling verificatie, een onafhankelijke afdeling van de kerk, gekwalificeerde vakmensen in dienst om erop toe te zien dat de kerkgelden volgens de richtlijnen van de kerk en algemene boekhoudkundige praktijken worden beheerd en vastgelegd.

Reserves van de kerk

De leden van de kerk leren dat ze ‘geleidelijk een financiële reserve’ kunnen opbouwen door geregeld [een deel van hun inkomen] opzij te zetten.’ (Zie Op ’s Heren eigen wijze – samenvatting van een welzijnszorgleidraad voor leiders [brochure, 2009], 2.)


De kerk hanteert datzelfde beginsel met betrekking tot haar spaargelden en beleggingen. Naast voedsel en noodvoorraden zet de kerk ook elk jaar geld opzij voor de toekomst. Dat geld wordt aan de reserves van de kerk toegevoegd, die onder andere bestaan uit aandelen en obligaties, belastingplichtige bedrijven, landbouwbelangen en commercieel en residentieel onroerend goed. Beleggingen kunnen in moeilijke tijden gebruikt worden, of om in de behoeften van een groeiende, wereldwijde kerk te voorzien, het evangelie in alle landen te verkondigen en op de wederkomst van Jezus Christus voor te bereiden. (Zie Gérald Caussé, ‘In the Lord’s Way: The Spiritual Foundations of Church Financial Self-Reliance’, Mormon Newsroom, 2 maart 2018.)

Sommige beleggingen hebben een tweeledig doel. President Gordon B. Hinckley heeft bijvoorbeeld gezegd: ‘We vinden dat boerderijen op de lange termijn een veilige belegging zijn. Het vermogen van de kerk wordt behouden en neemt erdoor toe, en ze zijn een agrarische bron om mensen in tijd van nood te voeden.’ (‘The State of the Church’, Ensign,mei 1991, 54.) De deelname van de kerk in de ontwikkeling van het centrum van Salt Lake City is nog zo’n voorbeeld. Door haar belegging in City Creek Center (een multifunctioneel project met winkels, woningen, kantoorruimte en parkeergelegenheden) heeft de kerk de omgeving van Temple Square verbeterd en haar betrokkenheid bij Salt Lake City (Utah, VS), waar de hoofdzetel van de kerk is gevestigd, onderstreept. Ondanks een financiële crisis is de plaatselijke economie door de belegging gestimuleerd. En er zijn bezoekers en bewoners naar het historische centrum van Salt Lake City getrokken.

De reserves van de kerk worden door kerkleiders overzien en door vakkundige adviseurs beheerd, in overeenstemming met verstandig rentmeesterschap en de beginselen van hedendaags vermogensbeheer. Alle gelden die uit de beleggingen van de kerk voortkomen, worden gebruikt voor de zending van de kerk om mensen uit te nodigen tot Christus te komen.

Commerciële bedrijven

Hoewel de meeste middelen uit tiende en andere bijdragen van de leden afkomstig zijn, heeft de kerk ook belangen in bepaalde bedrijven om aan de vervulling van haar zending bij te dragen.

President Gordon B. Hinckley heeft uitgelegd: ‘De bedrijfsmiddelen van de kerk zijn een voortvloeisel van de bedrijven die in de pioniertijd zijn opgericht, toen we in de valleien van de bergen in het westen van Amerika waren afgezonderd.’

Als voorbeelden van die oude bedrijven van de kerk noemde president Hinckley de suikerbietenindustrie, Hotel Utah, mediabedrijven en handelsbedrijven. ‘De kerk heeft bepaalde onroerende goederen behouden’, zei hij verder. ‘Vooral die in de buurt van Temple Square, om de pracht en integriteit van het centrum van de stad te behouden. Al deze commerciële bedrijven zijn belastingplichtig.’ Hij zei verder dat ‘het gecombineerde inkomen van al die bedrijfsbelangen relatief klein is, en het werk maar heel even gaande zou kunnen houden.’ (‘Questions and Answers’, Ensign, november 1985, 49.)

Belasting

Heiligen der laatste dagen geloven in het ‘gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet’ (Geloofsartikelen 1:12). Daarom betalen de kerk en alle aangesloten bedrijven belasting en andere overheidsheffingen, volgens de wetten van elk land waarin de kerk actief is. In de Verenigde Staten, waar kerken en andere charitatieve instellingen in de regel zijn vrijgesteld van belasting, betaalt de kerk belasting over inkomsten die uit opbrengstgenererende activiteiten voortkomen en niet onder de belastingvrijstelling vallen. Bedrijven van de kerk die een winstoogmerk hebben, betalen belasting over hun inkomsten. De kerk en de bij haar aangesloten bedrijven betalen ook onroerendgoedbelasting over onroerend goed dat niet voor godsdienstige, educatieve of charitatieve doeleinden wordt gebruikt, waaronder belasting op onbebouwde grond en panden die voor belegging of commerciële doeleinden worden gebruikt. Ook bij de ontwikkeling van onroerend goed betaalt de kerk overheidsheffingen en belastingen. De kerk betaalt tevens werkgeverslasten en heft en betaalt loonbelasting. Waar van toepassing betalen de kerk en de aangesloten bedrijven BTW en andere heffingen.

Tot slot

Gérald Caussé, presiderende bisschop, heeft gezegd: ‘Wij zijn de Kerk van Jezus Christus, en deze kerk heeft geen ander doel dan wat de Heer van haar verwacht, namelijk alle mensen uit te nodigen om “tot Christus te komen en in Hem vervolmaakt te worden” (zie Moroni 10:32). Dat doen we door “hulp aan de leden om het evangelie van Jezus Christus na te leven, de vergadering van Israël door middel van zendingswerk, de zorg voor de armen en behoeftigen, en de verlossing van de doden door de bouw van tempels en het verrichten van plaatsvervangende verordeningen.”’ (‘In the Lord’s Way: The Spiritual Foundations of Church Financial Self-Reliance’, Mormon Newsroom, 2 maart 2018.)

Vraag en antwoord

 1. Hoe gebruikt de kerk de tiende en andere gelden?
 2. Waarom heeft de kerk financiële middelen nodig?
 3. Waarom publiceert de kerk haar financiële gegevens niet?
 4. Is de kerk rijk?
 5. Betaalt de kerk belasting?
 6. Wat voor controlemaatregelen zijn er getroffen om misbruik te voorkomen?
 7. Heeft de kerk investeringsreserves?
 8. Wat voor beleggingen heeft de kerk?
 9. Heeft de kerk geld in de aandelenmarkt geïnvesteerd?
 10. Hoe bepaalt de kerk welke aandelen en obligaties worden gekocht?
 11. Waar komt het geld van de reserves van de kerk vandaan?
 12. Waarom heeft de kerk financiële reserves als er zoveel humanitaire behoeften in de wereld zijn?
 13. Waarom verwacht de kerk dat mensen met een beperkt inkomen tien procent van hun inkomen als tiende betalen?
 14. Hoe en wanneer worden de reserves van de kerk aangesproken?

Vraag: Hoe gebruikt de kerk de tiende en andere gelden? Waarom heeft de kerk financiële middelen nodig?

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is gevestigd om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en alle mensen uit te nodigen Hem te volgen. Het is een brede, wereldwijde kerk waarvoor veel middelen nodig zijn. De kerk steunt ruim dertigduizend kerkgemeenten en onderhoudt duizenden kerkgebouwen. Er zijn ook loopbaancentra, voorraadhuizen, centra voor familiegeschiedenis, seminaries en instituten, scholen, universiteiten en andere hogescholen. Daarnaast zijn er 159 tempels over de hele wereld (plus dertig tempels die aangekondigd of in aanbouw zijn). De kerk heeft zo’n zeventigduizend zendelingen in honderden verschillende zendingsgebieden. Het werk blijft groeien, vaak in gebieden met veel stoffelijke behoeften. Om dat werk te kunnen doen, volgt de kerk de financiële beginselen die ze verkondigt: binnen een begroting blijven, schulden vermijden en voor de toekomst sparen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Waarom publiceert de kerk haar financiële gegevens niet?

De kerk is geen financiële instelling of commerciële onderneming. Ze heeft geen ander doel dan het evangelie te prediken en alle mensen uit te nodigen tot Christus te komen. Hoewel de kerk niet de details van haar financiën publiceert, geeft de kerk wel publieke informatie betreffende de financiële beginselen die ze hanteert, de financiële controles die er zijn om de middelen van de kerk te beschermen en de bronnen en het gebruik van die middelen. De kerk verstrekt ook alle financiële gegevens die wettelijk verplicht zijn.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Is de kerk rijk?

Sommige mensen beschrijven de kerk als een welvarende organisatie. Maar de kracht van de kerk kan niet aan de hand van financiële bezittingen of onroerend goed gemeten worden. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Uiteindelijk schuilt de enige ware rijkdom van de kerk in het geloof van haar leden.’ (‘The State of the Church’, 54.) De relatieve welvaart van de kerk is alleen een weerspiegeling van het geloof van de leden die de wet van tiende en andere fundamentele beginselen naleven, zoals een verstandige leefwijze en zelfredzaamheid. Alles rust op de belofte van de Heer dat ‘voor zover u mijn geboden onderhoudt, zult u voorspoedig zijn.’ Die belofte verschijnt in achttien verzen in het Boek van Mormon. Volgens heiligen der laatste dagen geldt dat nog steeds.

Sommige mensen proberen misschien een bepaalde geldwaarde aan de kerk te hechten, net zoals ze het vermogen van een commercieel bedrijf beoordelen. Maar dergelijke vergelijkingen gaan niet op. Een voorbeeld: de filialen, kantoren en winkels van een bedrijf moeten financieel gerechtvaardigd worden als een bron van winst. Maar elk gebouw dat door de kerk wordt neergezet, verbruikt vermogen en vormt een financiële verplichting die door de bijdragen van de leden betaald moet worden. Het voortdurende onderhoud, de nutsvoorzieningen en het gebruik van het gebouw zijn alleen mogelijk als getrouwe leden de kerk blijven steunen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Betaalt de kerk belasting?

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen betaalt alle wettelijk verplichte belastingen. Heiligen der laatste dagen geloven in het ‘gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet’ (Geloofsartikelen 1:12). Over de hele wereld betalen de kerk en de aangesloten organisaties belasting en andere overheidsheffingen. In de Verenigde Staten, waar kerken en andere charitatieve instellingen in de regel zijn vrijgesteld van belasting, betaalt de kerk belasting over inkomsten die uit opbrengstgenererende activiteiten voortkomen en niet onder de belastingvrijstelling vallen. Bedrijven van de kerk die een winstoogmerk hebben, betalen belasting over hun inkomsten. De kerk en de bij haar aangesloten bedrijven betalen ook onroerendgoedbelasting over onroerend goed dat niet voor godsdienstige, educatieve of charitatieve doeleinden wordt gebruikt, waaronder belasting op onbebouwde grond en panden die voor belegging of commerciële doeleinden worden gebruikt. Bij de ontwikkeling van onroerend goed betaalt de kerk overheidsheffingen en belastingen. De kerk betaalt tevens werkgeverslasten en heft en betaalt loonbelasting. Waar van toepassing betalen de kerk en de aangesloten bedrijven BTW en andere heffingen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Wat voor controlemaatregelen zijn er getroffen om misbruik te voorkomen?

De leiders van de kerk zijn zich zeer bewust van de heilige aard van de middelen van de kerk. Ze letten goed op of de tiende en andere bijdragen verstandig gebruikt worden en tegen misbruik zijn beschermd. Iedereen die heilige tiendegelden of andere bijdragen misbruiken, is onderhevig aan kerkelijke discipline.

De uitgaven van de kerk worden goedgekeurd door het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschap. Deze leiders overleggen samen en nemen beslissingen over de uitgaven. Daarnaast verrichten gediplomeerde deskundigen geregeld verificaties om er zeker van te zijn dat de standaardbeginselen van boekhouding en de richtlijnen van de kerk in acht worden genomen. Er worden ook plaatselijke verificateurs geroepen om volgens gedetailleerde richtlijnen en procedures van de kerk verificaties in wijken en gemeenten te verrichten.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Heeft de kerk investeringsreserves? Wat voor beleggingen heeft de kerk?

De kerk heeft verschillende reserves – zoals aandelen en obligaties, belangen in belastingplichtige bedrijven, commercieel en residentieel onroerend goed en landbouwbedrijven – voor financiële ondersteuning van huidige en toekomstige activiteiten. Deze investeringenworden alleen ten behoeve van de zending van de kerk gedaan, om het evangelie in alle landen te verkondigen en ter voorbereiding op de wederkomst van de Heiland. Sommige beleggingen van de kerk, zoals bepaalde landbouwbelangen, behouden en versterken de hulpmiddelen van de kerk. Maar ze kunnen ook gebruikt worden om in onmiddellijke behoeften te voorzien.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Heeft de kerk geld in de aandelenmarkt geïnvesteerd?

Ja. Dat geld maakt deel uit van de financiële reserves waarmee de kerk in bepaalde behoeften kan voorzien naarmate de programma’s over de hele wereld toenemen. Elk jaar legt de kerk een bepaald deel van haar gelden apart om te sparen en te beleggen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Hoe bepaalt de kerk welke aandelen en obligaties worden gekocht?

De kerk streeft ernaar om een goede rentmeester van deze middelen te zijn en laat gediplomeerde vakmensen de kerkgelden gespreid beleggen. Professionele financieel adviseurs selecteren en beheren bepaalde beleggingen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Waar komt het geld van de reserves van de kerk vandaan?

Het merendeel van de activiteiten van de kerk wordt vanuit de heilige tiende en bijdragen van de leden bekostigd. De kerk heeft een begroting en zet elk jaar een deel van het geld opzij. De kerk volgt de financiële beginselen die ze verkondigt: binnen een begroting blijven, schulden vermijden en voor de toekomst sparen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Waarom heeft de kerk financiële reserves als er zoveel humanitaire behoeften in de wereld zijn?

De kerk heeft de afgelopen jaren miljarden dollars uitgegeven om tegemoet te komen aan behoeften op het gebied van welzijnszorg en humanitaire hulp. We verwachten dat die behoeften in de loop der tijd zullen toenemen. Winstgevende bedrijven van de kerk dragen ook bij aan de stichting voor humanitaire hulp van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Kerkleden geven van hun tijd en middelen om veel andere charitatieve inspanningen te steunen. Dat maakt deel uit van de goddelijke zending van de kerk.

Naast humanitaire hulp en welzijnszorg bieden de financiële reserves van de kerk hulpmiddelen om de toekomstige groei van de kerk te bekostigen, wanneer de profetie in vervulling gaat dat het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld wordt verkondigd en de kerk in alle landen wordt gevestigd totdat de Heiland terugkeert. Er is steeds meer geld nodig om de boodschap van Jezus Christus in de hele wereld te verkondigen, meer kerken en tempels te bouwen en educatieve en andere mogelijkheden te creëren om mensen uit de armoede te halen en zelfredzaamheid te bevorderen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Waarom verwacht de kerk dat mensen met een beperkt inkomen tien procent van hun inkomen als tiende betalen?

Heiligen der laatste dagen geloven dat God geestelijke en stoffelijke zegeningen belooft aan wie zijn geboden onderhouden, waaronder de wet van tiende. Tiende is een geestelijk beginsel waardoor de Heer zijn kerk bekostigt. De kerk is actief werkzaam om mensen te helpen de armoede te ontstijgen. Ze besteedt veel middelen aan educatieve, humanitaire en welzijnszorg om ertoe bij te dragen dat mensen zelfredzaam worden. Een volledige tiende betalen is een geloofszaak waaruit gehoorzaamheid aan Gods geboden blijkt. Wie ervoor kiest om tiende te betalen, kan vaak getuigen van de zegeningen die daaruit voortkomen.

Terug naar Vraag en antwoord

Vraag: Hoe en wanneer worden de reserves van de kerk aangesproken?

Als er in het verleden een tekort aan middelen was, of als er door de groei behoefte aan meer middelen was, waren de reserves beschikbaar om met het bestuur van de kerk te helpen.

De reserves zijn bepalend voor de toekomst. De financiële reserves van de kerk zijn bestemd om de toekomstige groei van de kerk te bekostigen, wanneer de profetie in vervulling gaat dat het evangelie van Jezus Christus over de hele wereld wordt verkondigd en de kerk in alle landen wordt gevestigd totdat de Heiland terugkeert. De kerk verwacht dat er meer kerken en tempels gebouwd zullen worden. Er zal ook steeds meer geld aan welzijnszorg en humanitaire hulp worden besteed. Er zijn steeds meer middelen nodig voor zendingswerk, onderwijs en andere programma’s over de hele wereld. Het maakt niet uit of de kerkgelden uit de reserves of rechtstreeks uit de tiende van de leden afkomstig zijn, ze worden allemaal met een enkel doel voor ogen gebruikt: de zending van de kerk vervullen. De reserves hebben geen enkel ander doel.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.