Persbericht

Geloof, gezin, feiten en vruchten

M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Uit een toespraak, gehouden tijdens de algemene oktoberconferentie 2007. (...) De belangstelling voor de kerk [is] wereldwijd spectaculair toegenomen. (...) Ik ben er zeker van dat (...) ook u met vragen te maken krijgt. Het is niet eenvoudig om een zo omvangrijke kerk als die van ons, of het herstelde evangelie, uit te leggen aan mensen die er weinig tot niets van afweten. Zelfs specifieke vragen kunnen moeilijk te beantwoorden zijn, omdat elke vraag schijnt samen te hangen met andere vragen. De meest gestelde vraag die we krijgen, is vrij eenvoudig en gaat ongeveer zo: ‘Kunt u mij iets over uw kerk vertellen?’ (...) Ik zal u vertellen welke informatie voor ons zoal nuttig is gebleken. (...) Ik geef u vier onderwerpen die iemand kunnen helpen als ze meer over de hoofdlijnen van de kerk willen weten. Bij elk van de vier onderwerpen geef ik een paar eenvoudige stellingen waar ik veel aan heb gehad. (...) Deze vier hoofdonderwerpen gaan over feiten, geloof, gezin en vruchten van het herstelde evangelie. Feiten De feiten zijn onder meer: • Ten eerste, dat ‘mormoonse kerk’ een bijnaam is voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De leden worden vaak ‘mormoon’ of ‘heilige der laatste dagen’ genoemd. De term ‘heilige’ betekent ‘lid’. • Ten tweede, dat de kerk in 1830 in de staat New York in de Verenigde Staten is hersteld, met Joseph Smith als de eerste profeet en president. Tegenwoordig is de hoofdzetel in Salt Lake City, met president Gordon B. Hinckley als de huidige profeet. • Ten derde, dat er nu ruim dertien miljoen leden in 176 landen en territoriums zijn. Ongeveer zes miljoen leden wonen in de Verenigde Staten, wat van ons de op drie na grootste christelijke kerk in Amerika maakt. Daar de kerk een van de snelst groeiende christelijke geloven ter wereld is, leveren wij elke dag een kerkgebouw op. De leden betalen tiende, wat wil zeggen dat zij tien procent van hun inkomen afstaan om dit bouwprogramma en andere programma’s mogelijk te maken. • Ten vierde, dat de gemeentes van de kerk op vrijwillige, onbezoldigde basis door leden worden geleid. Zowel mannen als vrouwen worden tot leidinggevende functies benoemd. • En ten vijfde, dat mormonen goed zijn vertegenwoordigd in de politiek en overheid (...). Wereldwijd vervullen leden hoge en verantwoordelijke functies in de zakenwereld, gezondheidszorg, advocatuur, media, sport en het onderwijs en amusement. Geloof Vervolgens willen we de mensen iets meegeven over ons geloof als toegewijde christenen met sterke, traditionele waarden. Behalve de Geloofsartikelen kunnen we hun laten weten dat: • Wij geloven in de eeuwigheidswaarde van de ziel, dat God de Vader is van onze geest, en dat we na de dood naar Hem kunnen terugkeren. • Wij geloven dat Jezus Christus onze persoonlijke Heiland is, vandaar dat we proberen zijn voorbeeld en leringen in ons leven over te nemen. Wij gedenken Christus’ zoenoffer in onze zondagse erediensten, wat ongeveer overeenkomt met de communie in andere kerken. Wij respecteren alle medechristenen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en de Verlosser van het mensdom. Veel christenen begrijpen niet dat we veel met hen gemeen hebben. Joseph Smith heeft verklaard dat Jezus Christus de kern van ons geloof is en dat al het andere daar een aanhangsel van is (zie Elders’ Journal, juli 1838, p. 44). De naam van de kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. • Wij geloven dat de oorspronkelijke, door Jezus gestichte kerk verloren was gegaan en in onze tijd weer is hersteld. Het priesterschap, het gezag waarmee de mens in Gods naam kan handelen, met profeten en apostelen om ons te leiden, is hersteld, evenals alle noodzakelijke heilsverordeningen. • Wij geloven in de Bijbel en gebruiken die, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. • En wij geloven in het Boek van Mormon en andere Schriftuur, die de Bijbel staven en bekrachtigen, en getuigen van de bediening en de goddelijkheid van Christus, en dat God zijn wil blijft openbaren aan de mens. Ja, het Boek van Mormon is ‘eveneens een testament aangaande Jezus Christus’. Gezin Vervolgens is het goed dat de mensen weten hoe gezinsgericht onze theologie en onze leefwijze is. Nogmaals, eenvoudige stellingen zijn voldoende voor iemand die weinig van de kerk afweet, maar die benieuwd is waarom het gezin zo belangrijk voor ons is. • Mormonen leggen grote nadruk op het gezin en geloven dat het de basiseenheid van de kerk en de samenleving is. Wij zijn het huwelijk toegedaan (de verbintenis tussen één man en één vrouw). Aan de polygamie, die beperkt is gepraktiseerd in de beginperiode van de kerk, is in 1890 een einde gekomen. • Onze zondagse eredienst kan door het hele gezin worden bezocht, of men nu van ons geloof is of niet. Daar aanbidden we samen en onderrichten elkaar uit de Schrift. • De gezinnen in de kerk worden aangemoedigd de zogenaamde ‘gezinsavond’ te houden, doorgaans op maandagavond. Dit voorziet in een gestructureerde regelmaat waarin ouders hun kinderen waarden bijbrengen en er een gezellige tijd van maken. Wij nodigen iedereen buiten de kerk uit om dit gebruik in hun gezin over te nemen. • De kerk heeft aanvullende programma’s voor vrouwen, jongeren en kinderen, die steun geven aan het gezin. Deze programma’s bestaan onder meer uit godsdienstonderwijs, christelijke liefdadigheid, sport, toneel, muziek en scouting. • En er is ook veel aandacht voor de familie, genealogie en familiegeschiedenis, waardoor jong en oud een sterk besef van hun wortels, identiteit en verbondenheid. De hoogste en heiligste verordeningen van ons geloof houden verband met onze verwanten, zowel de levende als de dode, en sommige van die verordeningen vinden plaats in onze tempels. Vruchten Welnu, zelfs als iemand een paar feiten over ons kent en meer over ons geloof te weten komt en het belang van het gezin inziet, dient hij of zij te beseffen dat de Heiland heeft gezegd: ‘Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen’ (Matteüs 7:20; cursivering toegevoegd). Een kerk, of welke manier van leven ook, dient beoordeeld te worden naar de vruchten of het resultaat dat zij voortbrengt. Ik geef u een paar voorbeelden op basis van Amerikaanse statistieken. Maar zij zullen wereldwijd ongeveer hetzelfde zijn onder praktiserende mormonen (en daarmee bedoelen we hen die geregeld naar de kerk en de tempel gaan): • Een van de vruchten is een langer leven. Onderzoek wijst uit dat praktiserende mormonen gezonder zijn en over het algemeen langer leven dan het landelijke gemiddelde. In 1833 openbaarde de Heer het ‘woord van wijsheid’ aan Joseph Smith, wat de manier is om een lang en gezond leven te leiden. • Ten tweede is het echtscheidingspercentage onder wie in de tempel zijn getrouwd en geregeld naar de tempel gaan beduidend lager dan het landelijke gemiddelde. • Ten derde bereiken wij een opleidingsniveau dat [relatief hoog] ligt (...). • Ten vierde zijn ruim 70 duizend leden op vrijwillige basis en op eigen kosten anderhalf tot twee jaar wereldwijd betrokken bij humanitaire hulpacties, vrijwilligerswerk voor de kerk en fulltime zendingswerk. • En ten vijfde leggen wij grote nadruk op zelfredzaamheid en een goede werkethiek. Wij staan een actieve betrokkenheid bij de samenleving en liefdadigheid in de gemeenschap voor. De kerk schenkt veel geld, goederen en diensten als er ergens in de wereld een humanitaire ramp heeft plaatsgevonden, met inbegrip van ontelbare arbeidsuren die leden na een ramp besteden aan directe hulp. De groeiende bekendheid van de kerk en de toenemende vraag naar informatie biedt ons de kans om bruggen te slaan, vriendschap te sluiten en correcte informatie door te geven. Maar ook de kans op misverstanden, en soms zelfs vooroordelen, is zeker niet denkbeeldig, indien anderen, niet wijzelf, gaan vertellen wie we zijn en wat we geloven. Over het algemeen zijn er geen problemen met hen die leden kennen. Maar er zijn miljoenen mensen die niemand van ons geloof kennen. Ik hoop dat mensen die heel weinig afweten van de kerk meer over ons willen weten. Ik hoop dat ze onze leden zullen leren kennen in plaats van ons te beoordelen op basis van verkeerde informatie die ze uit slecht geïnformeerde bronnen krijgen of, in sommige gevallen, van opzettelijke misleiders of lasteraars. (Leden kunnen) dat bewerkstelligen door anderen de hand te reiken en hun de informatie te verstrekken die in de Geloofsartikelen voorkomt, samen met zaken als geloof, gezin, feiten en vruchten van het evangelie. We moeten ook bedenken dat de vragen van mensen soms het beste kunnen worden beantwoord door hoe we leven, hoe we de vreugde van het evangelie uitstralen, hoe we anderen behandelen en hoe oprecht we de leringen van Christus naleven. Voor wie meer wil weten dan de basisfeiten die ik heb besproken, kunnen de zendelingen worden ingeschakeld, die hun in de leer zullen onderwijzen (...). De zendelingen weten hoe ze verdere vragen kunnen beantwoorden (...).
Nu is de tijd om onze invloed te laten gelden en anderen te vertellen wie we zijn. (...) Aarzel nooit om uw getuigenis oprecht en liefdevol te geven. De kracht van een persoonlijk getuigenis kan niet ontkend worden en vaak wakkert dat in mensen het verlangen aan om meer te willen weten. Ik weet dat dit waar is en geef u tot slot mijn absolute getuigenis dat ik weet dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen waar is, en ik geef u dat getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.