Nieuwsartikel

Geloofsgemeenschappen zullen vorm geven aan de toekomst van Europa, zegt mormoons leider in vergadering van Europese Commissie

Kerken en godsdienstige gemeenschappen zullen een verregaande invloed op de toekomst van Europa hebben, zei ouderling Massimo De Feo van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een jaarlijkse vergadering op hoog niveau met godsdienstige leiders. De vergadering, die op dinsdag 7 november 2017 plaatsvond, werd voorgezeten door Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, vergezeld door mevr Mairead McGuinness, eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement. De tien godsdienstige leiders en EU-functionarissen kwamen bijeen in het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel rond het thema: ‘De toekomst van Europa: een doeltreffende unie met gedeelde waarden’.

 

‘Ver buiten de kerkmuren bouwen godsdienstige mensen en organisaties ziekenhuizen en scholen, zijn actief in liefdadigheidsinstellingen en opvanghuizen, geven leiding aan bedrijven en denktanks, verzorgen onderwijs aan jeugdgroepen en in alfabetiseringsprojecten, bieden overal op de wereld humanitaire hulp en zoeken werk voor de werklozen’, sprak ouderling De Feo, die werkzaam is als algemeen zeventiger van de kerk.

In zijn toespraak kenschetste ouderling De Feo de gedeelde waarden van verdeelde gemeenschappen, de bijdrage die godsdienstige leiders leveren aan de discussie over Europese waarden, en de behoefte aan gemeenschapszin op een ruimere Europese schaal. Hij benadrukte ook de belangrijke rol die de jeugd speelt. Hij voegde er aan toe dat zonder hen er geen echte toekomst is voor Europa. Hij raadde aan dat de nieuwe generaties de religieuze en morele waarden die verloren gingen, moeten terugvinden, waaronder de fundamentele rol van het traditioneel gezin. Ouderling De Feo citeerde uit het 12e en 13e geloofsartikel van de kerk en sprak zich daarbij uit voor de invoering van Europese beleidsregels die ‘deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig’ zijn. Ook legde hij nadruk op het belang van actieve burgerparticipatie in het democratisch proces.

‘We zijn van mening dat gezagsgetrouwe burgers die zich serieus voor het algemeen welzijn inzetten de aanzet tot positieve veranderingen en ontwikkelingen kunnen geven. ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen staat klaar en acht het haar plicht om, samen met andere geloven, groepen of gemeenschappen, het leven van al Gods kinderen te verbeteren en tot zegen te zijn.’

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is al 170 jaar actief in Europa en heeft ruim een half miljoen leden in duizenden gemeenten over het hele continent.

Een video van de persconferentie (van de website van de Europese Commissie) ziet u hier.

Een korte verklaring van mevrouw Mairead McGuinness, Eerste Vice-President van het Europese Parlement ziet u hier.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.