Persbericht

Het nieuwe logo van de kerk onderstreept haar focus op de Heiland

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een nieuw logo. Russell M. Nelson, profeet en president van de kerk, maakte het in de zaterdagavondbijeenkomst van de algemene aprilconferentie 2020 bekend, en legde het belang ervan uit.

President Nelson zei dat dit nieuwe logo in lijn is met de nadruk op de geopenbaarde naam van de kerk, waarover hij in augustus 2018 heeft gesproken. Hij zei dat de leidinggevenden, afdelingen, gelieerde entiteiten, hoofdwebsite en leden van de kerk, en vele anderen, sindsdien de correcte naam van de kerk gebruiken.

‘We hebben al die moeite gedaan omdat we, als we de naam van de Heer uit de naam van zijn kerk weglaten, ongewild Hem uit het middelpunt van onze aandacht en ons leven halen’, aldus president Nelson, die in zijn bediening al sinds 1990 het gebruik van de correcte naam van de kerk sterk beklemtoont. ‘Wanneer we de naam van de Heiland bij de doop op ons nemen, beloven we dat we door onze gedachten, woorden en gedrag zullen getuigen dat Jezus de Christus is.’

Dit nieuwe embleem onderstreept de naam van Jezus Christus en zijn centrale plek in alle werkzaamheden van de kerk. De naam van de kerk staat in een rechthoek die een hoeksteen voorstelt. Dat idee heeft Bijbelse wortels. De apostel Paulus gebruikte in een brief aan de eerste heiligen in Efeze een metafoor uit de bouw. Hij schreef dat de kerk op het fundament van apostelen en profeten is gebouwd, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In het midden van het logo is een afbeelding te zien van het marmeren beeld genaamd Christus van Thorvaldsen. Jezus staat onder een boog die eraan herinnert dat Hij op de derde dag na zijn dood uit het graf is gekomen.

‘[Het logo] stelt de herrezen, levende Heer voor die zijn armen uitstrekt naar allen die tot Hem willen komen’, zei president Nelson. ‘Dit logo zal velen aanspreken, daar we het herstelde evangelie altijd met de levende, herrezen Christus hebben geassocieerd.’

Dit nieuwe logo zal op aanwijzing van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen op kerkmateriaal worden gebruikt. Er wordt momenteel aan een gedetailleerde handleiding gewerkt, waarin onder meer de mogelijkheden voor het wereldwijde gebruik van het nieuwe symbool worden behandeld.

‘Het logo zal voortaan als een visueel kenmerk voor officiële publicaties, nieuws en evenementen van de kerk worden gebruikt’, aldus de profeet. ‘Het zal iedereen eraan herinneren dat dit de kerk van de Heiland is en dat alles wat wij als lid van zijn kerk doen, op Jezus Christus en zijn evangelie gericht is.’

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een wereldwijde familie met ruim 16 miljoen leden. Dit nieuwe symbool wordt in 110 talen ontworpen – een ingewikkeld proces dat enkele maanden in beslag zal nemen. Net als in 2019, toen de kerk aanpassingen doorvoerde om de correcte, volledige naam van de kerk te beklemtonen, vraagt het Eerste Presidium de leden ook nu om geduld te oefenen met het ontwerp van dit logo in hun taal.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.