Persbericht

Het pad naar voorspoed

Er ontstaat zo eveneens een enorme kloof tussen ons en de behoeften van onze medemensen, met inbegrip van onze gezinsleden. Onze tijd gaat immers niet meer op aan wat het meest telt, maar aan wat we het meest begeren.

Wat denkt u van geestelijke voorspoed?

We kunnen een helder begrip krijgen dat we kinderen van onze hemelse Vader zijn en dat Hij een plan van geluk voor ons heeft. Door de verzoening van Jezus Christus en onze getrouwheid kunnen wij tot Hem terugkeren. Het besef dat Hij ons liefheeft en ons geboden heeft gegeven om de moeilijkheden van het leven beter te doorstaan, maakt ons dankbaar voor alles wat we hebben. Zelfs wanneer we in materieel opzicht maar weinig bezitten, zijn we dankbaar voor de dingen die er echt toe doen:

- Ons gezin
- Ons lidmaatschap in de kerk van de Heer
- Tempels
- De boodschappen van hedendaagse profeten
- De Schriften

Die dingen zijn een greep uit de vele zegeningen die we in dit leven kunnen genieten.

Met het dagelijkse verlangen om dichter tot onze hemelse Vader te komen, neemt ons voornemen om alle geboden te gehoorzamen toe en groeien we aldus in geestelijk opzicht.

In Leer en Verbonden 29:34 staat:‘Welnu, voorwaar, Ik zeg u dat alle dingen voor Mij geestelijk zijn, en nimmer heb Ik u een wet gegeven die stoffelijk was; noch enig mens, noch de mensenkinderen, noch Adam, uw vader, die Ik geschapen heb.’

De wet van tiende is een kwestie van geloof, niet van geld. Er is hier sprake van een geestelijke wet, die bij naleving een uiting is van onze geestelijke voorspoed, van onze bekommernis om het welzijn van anderen, van onze liefde voor God en onze dankbaarheid voor alles wat we hebben gekregen.

Telkens wanneer ik mijn specificatieblaadje invul voor mijn tiende en andere giften aan de Heer, ben ik heel blij dat ik aan de vestiging van het koninkrijk van God kan bijdragen. Ik weet dat ik mensen help die nog minder hebben dan ik. Bovenal voel ik mij dan werkelijk op het pad van voorspoed omdat ik geestelijk groei en minder aan stoffelijke zaken hecht. Ook ervaar ik een groter geloof in de beloften van profeten van vroeger en nu: Maleachi 3:10‘Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.’

‘Ik moedig u aan de woorden van de Heer te toetsen: “(...) beproeft [Hem] toch daarmede.” Betaal uw tiende. Ontsluit de vensters van de hemel. U zult overvloedig worden gezegend voor uw gehoorzaamheid en uw getrouwheid aan de wetten en geboden van de Heer.’
Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen - algemene conferentie, oktober 2002.

Door de wet van tiende heb ik in mijn hele leven de noodzaak en waarde van een gezinsbegroting beter leren begrijpen, evenals het verstandige gebruik van de middelen waarmee we gezegend zijn. Door die wet heb ik duidelijker leren onderscheiden wat voor mij en mijn gezin de grootste waarde heeft.

Bij de wet van tiende draait het niet om geld, maar om geloof en dankbaarheid. Naleving van die wet voert ons zeker naar het pad van voorspoed. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.