Mormon Newsroom
Persbericht

Nieuwe mormoonse apostelen in het Quorum der Twaalf

Tijdens de 185ste wereldwijde algemene oktoberconferentie van de kerk, gehouden in Salt Lake City, in de Amerikaanse staat Utah, zijn er 3 nieuwe leden van het Quorum der Twaalf Apostelen — een van de hoogste bestuurslichamen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen — voorgesteld.

De 3 nieuwe apostelen zijn Ouderling Ronald A. Rasband, Ouderling Gary E. Stevenson en Ouderling Dale G. Renlund. Zij nemen de open plaatsen in het Quorum der Twaalf Apostelen in die waren ontstaan door het overlijden van L. Tom Perry, Boyd K. Packer en Richard G. Scott sinds de vorige algemene conferentie.

Ieder van hen zal in het conferentieweekend het wereldwijde publiek toespreken en bovendien na de zaterdagmiddagbijeenkomst van de conferentie tijdens een persconferentie vragen van journalisten beantwoorden.

Een nieuw lid voor het Quorum der Twaalf Apostelen wordt door de president van de kerk geroepen, die voor het verstrekken van de roeping inspiratie ontvangt. Het nieuw te roepen lid van de Twaalf kan een van de algemene autoriteiten — senior leiders van de kerk — of een van de andere kerkleden wereldwijd zijn.

Het Quorum der Twaalf Apostelen is het op-één-na-hoogste presiderende lichaam in het bestuur van de kerk. Naast hun voornaamste taak, bijzondere getuige van Christus in de wereld te zijn, hebben de apostelen de bestuurlijke taak om toezicht te houden op de programma’s en ontwikkeling van de wereldwijde kerk.

De senioriteit in het Quorum der Twaalf wordt niet door leeftijd bepaald, maar door de datum waarop de apostel is geroepen. Het huidige Quorum der Twaalf Apostelen bestaat uit de volgende leden:

President Russell M. Nelson
Ouderling Dallin H. Oaks
Ouderling M. Russell Ballard
Ouderling Robert D. Hales
Ouderling Jeffrey R. Holland
Ouderling David A. Bednar
Ouderling Quentin L. Cook
Ouderling D. Todd Christofferson
Ouderling Neil L. Andersen
Ouderling Ronald A. Rasband
Ouderling Gary E. Stevenson
Ouderling Dale G. Renlun

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.