Persbericht

President Oaks spreekt tot studenten in Rome over het belang van godsdienstvrijheid

Volgens hem dienen gelovigen zich te verenigen om anderen te helpen, een toevluchtsoord te zijn en zich in te zetten voor godsdienstvrijheid over de hele wereld.

President Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gaf dinsdag een toespraak aan de Universiteit Sapienza in Rome. Hij zei dat godsdienstvrijheid van onschatbare waarde is en wereldwijd beschermd dient te worden.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
President Dallin H. Oaks geeft op 14 december 2021 een toespraak aan de Universiteit Sapienza in Rome.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De eerste raadgever in het Eerste Presidium legde uit dat de Kerk van Jezus Christus een hersteld geloof is, niet protestants of katholiek. Hij zei: ‘De herstelling van de volheid van christelijke leer houdt in dat God zijn kinderen heeft geschapen en hen naar de aarde heeft gestuurd om geestelijk te groeien door in overeenstemming met zijn geboden voor goed of kwaad te kiezen. Keuzevrijheid ligt ten grondslag aan Gods plan.’

Aan de hand van citaten van hoogleraar Cole Durham van de Brigham Young University en twee andere apostelen, sprak president Oaks over enkele belangrijke voordelen van godsdienstvrijheid.

President Oaks legde uit dat het beschermen van godsdienstvrijheid ‘niet alleen samenhangt met het beschermen van andere fundamentele rechten, maar dat het ook een positief effect heeft op andere sociale gebieden, zoals economische vrijheid, het binnenlands product per inwoner, het inkomen van vrouwen, geletterdheid, gezondheid, onderwijs en het in stand houden van democratie’.

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Paolo Naso, hoogleraar politicologie en journalistiek, en president Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium, schudden elkaar de hand bij de Universiteit Sapienza in Rome op 14 december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Volgens hem komen pluralisme, vrede en een correcte scheiding van kerk en staat voort uit godsdienstvrijheid. President Oaks haalde een toespraak van ouderling D. Todd Christofferson van oktober 2021 aan: ‘Uit de geschiedenis van godsdienstvrijheid blijkt dat het voorbeeld van respect doet volgen. Overheden die godsdienstvrijheid beschermen, hebben minder sociale conflicten en een grotere mate van sociale cohesie.’

Tot slot sprak president Oaks over een ander voordeel: het liefdadigheidswerk van gelovigen. Hij haalde de toespraak van ouderling Quentin L. Cook aan de Universiteit van Notre Dame in juni 2021 aan en zei dat ‘godsdienstig plichtsbesef de seculaire samenleving ten goede komt’, omdat er ‘ontelbaar veel goede daden voor anderen door gelovigen vanuit hun geloofsovertuiging worden verricht’. President Oaks deelde enkele voorbeelden van heiligen der laatste dagen uit 2021:

  • Leden van de Kerk van Jezus Christus hebben wereldwijd ongeveer 6 miljoen uur aan humanitaire en welzijnsprojecten van de kerk besteed, hun persoonlijke initiatieven niet meegerekend.
  • Via de JustServe-website worden meer dan 655.000 vrijwilligers in hun gemeenschap ingezet.
  • De kerk werkt samen met de katholieke kerk en andere Italiaanse organisaties om vluchtelingen in voedsel, onderdak, medische zorg en vaardigheidstrainingen te voorzien.
  • Heiligen der laatste dagen werken met islamitische, joodse en christelijke organisaties samen om mensen te helpen die door oorlog, honger of ziekte zijn getroffen of die ontheemd zijn.
  • De kerk werkt samen met de Indiase regering aan toegankelijkheid tot oogzorg, kraamzorg en vaardigheidstraining. Ook trok de kerk 4 miljoen dollar uit voor de aankoop van zuurstofconcentrators, beademingstoestellen en andere medische hulpmiddelen.
  • De kerk is in 74 landen betrokken bij meer dan 575 COVID-19-gerelateerde projecten.

In november zei president Oaks in zijn toespraak aan de Universiteit van Virginia dat vreedzaam samenleven met anderen (wat de kerk ‘een eerlijke behandeling van al Gods kinderen’ noemt) de kern vormt van het christendom en essentieel is voor godsdienstvrijheid.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, hoogleraar geschiedenis en godsdienst aan de Universiteit Sapienza in Rome, spreekt tot studenten en docenten, 14 december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘Als burgers in een pluralistische samenleving dienen we alle wetten te accepteren, ook als we niet achter ze staan, en vreedzaam samen te leven met mensen die er andere normen en waarden op na houden dan wij’, zei hij. ‘We moeten onze eigen standpunten niet doordrukken, maar met wederzijds respect een eerlijke behandeling voor allen nastreven. Dit vereist dat we de visie en zorgen van anderen proberen te begrijpen.’

President Oaks zei dat er momenteel een wetsvoorstel omtrent een eerlijke behandeling voor allen bij het Amerikaans Congres ligt, maar dat we ons nu al met anderen moeten proberen te verzoenen ‘vanwege het belang van de waarden die aan het wetsvoorstel ten grondslag liggen’. Hij zei dat we ‘nog veel van elkaar kunnen leren’ over het vormen van ‘werkbare relaties tussen overheden en hen die zich inzetten voor vrijheid van geloof en levensovertuiging’.

President Oaks haalde statistieken aan waaruit bleek dat weinig mensen vandaag de dag georganiseerde godsdienst en godsdienstvrijheid hoog in het vaandel hebben. Hoe komt dat? Hij gaf aan dat het wellicht komt doordat we de basis van de leer van Christus om God en onze naasten lief te hebben, uit het oog zijn verloren.

‘We dienen met de liefde en het wederzijdse respect die ons worden geboden, manieren te vinden om van elkaar te leren en onze overeenkomsten, die ons in een stabiele, pluralistische samenleving met elkaar verbinden, te vergroten’, zei hij. ‘Op die manier kunnen we vermijden dat grote verschillen in belangrijke waarden onze samenleving uiteendrijven.’

President Oaks zei dat wederzijdse solidariteit tussen godsdiensten de sleutel is. Hij haalde ouderling Cook aan en zei dat katholieken, leden van evangelische kerken, joden, moslims, heiligen der laatste dagen en andere gelovigen zich dienen ‘te verenigen om anderen te helpen, een toevluchtsoord te zijn en zich in te zetten voor godsdienstvrijheid over de hele wereld’.

Tot slot zei president Oaks: ‘Als getuige van Jezus Christus ben ik geroepen om zijn vrede en liefde te verkondigen. Ik getuig van de kracht van deze overtuigingen en roep Gods zegeningen af over allen die zich voor de bescherming daarvan inzetten.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.