Privacybeleid

PRIVACYBELEID

MORMONNEWSROOM.ORG (bijgewerkt 2/1/2012)

MORMONNEWSROOM.ORG is de nieuwsmediasite van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (‘kerk’).

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de aan haar verwante entiteiten (in dit beleidsdocument collectief met ‘de kerk’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en soortgelijke termen aangeduid) hechten belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is bedoeld als algemene verklaring over de manier waarop wij de persoonsgegevens vergaren, gebruiken en verwerken die u op onze websites of internetapplicaties (aangeduid als ‘sites’) verschaft. Wij streven ernaar persoonsgegevens te vergaren, gebruiken en vrij te geven op een wijze die voldoet aan de wettelijke vereisten in de landen waarin wij persoonsgegevens vergaren. Dit privacybeleid geldt voor deze site, die eigendom is en beheerd wordt door de Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, de Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints of FamilySearch International (zie de eerste pagina van de website).

In bepaalde jurisdicties kunnen aan de kerk verwante rechtspersonen afwijkende bepalingen opnemen in hun privacybeleid om te voldoen aan de vereisten van de plaatselijk toepasselijke wetgeving. Als een aparte voorziening noodzakelijk wordt geacht, dan voorzien wij in nadere berichtgeving daarvan.

U kunt de meeste van onze sites bezoeken zonder enige persoonsgegevens in te vullen. Wanneer er naar persoonsgegevens wordt gevraagd, houden wij ons aan de volgende privacybeginselen aangaande de wijze waarop wij uw gegevens vergaren, gebruiken, vrijgeven, overdragen en opslaan.

Privacygebruiken

1. Gegevensgaring[…] Als u een LDS-account rechtstreeks of via een FamilySearch-website aanmaakt, een account op een van onze sites registreert, profielgegevens toevoegt, of andere soortgelijke handelingen verricht, kunnen wij uit de door u verschafte informatie of uit uw (indien van toepassing) lidmaatschapsgegevens onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende gegevens vergaren of ophalen: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, contact- of profielvoorkeuren, en gegevens aangaande uw kerkunit.

We kunnen ook gegevens vergaren die uw internetapparaat of webbrowser verstuurt wanneer u een van onze sites bezoekt, waaronder een internetprotocoladres.

2. Gebruik van persoonsgegevens[…] Wij kunnen de persoonsgegevens die u verschaft gebruiken om (a) ons in staat te stellen contact met u op te nemen, (b) uw verzoeken in te willigen, (c) naar uw vrijwillige reacties te vragen op de inhoud of opties van onze websites, of (d) om ons te helpen onze zending te volbrengen.

Ook kunnen we gebruik maken van uw persoonsgegevens voor interne doeleinden, zoals verificaties, data-analyse, systeemfoutcorrecties en onderzoek.

Bovendien kunnen wij zowel de door u verschafte persoonsgegevens en de informatie die uw webbrowser stuurt (zie paragraaf 10 hieronder) gebruiken om gebruikers te vinden die schade lijken toe te brengen aan onze sites of om de gebruikerservaring op onze sites te individualiseren.    

Als uw gegevens zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zullen wij u daar concreet van op de hoogte stellen en om uw toestemming vragen indien dit wettelijk vereist wordt.

Van tijd tot tijd kunnen wij u ook wijzen op opties om u aan of af te melden voor het gebruik van bepaalde opties.

3. Gebruik van lidmaatschapsgegevens[…] Als u kerklid bent, kunnen uw algemene lidmaatschapsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer) en andere facultatieve gegevens die u eventueel beslist te verschaffen (bijvoorbeeld e-mailadres, foto enzovoort) worden gedeeld met kerkleden in uw wijk of gemeente en ring of district voor interne kerkelijke doeleinden, met uw voorafgaande toestemming als dit wettelijk wordt vereist. Sommige van uw gegevens kunnen ook beperkt te bekijken zijn op onze internetsites, waaronder LDS.org. U kunt u afmelden voor het delen van gegevens, of kunt de te delen facultatieve gegevens beperken, door uw profielvoorkeuren op individuele sites aan te passen.

Bovendien kunnen uw lidmaatschapsgegevens, inclusief uw contactgegevens, met kerkleiders gedeeld worden voor interne kerkelijke doeleinden.

4. Indienen van gegevens[…] Op sommige van onze sites kunt u zelf in bepaalde delen teksten en opmerkingen plaatsen. Sommige van uw teksten en opmerkingen zijn bedoeld om vertrouwelijk te blijven en niet zichtbaar te zijn voor anderen (bijvoorbeeld persoonlijke online notities, dagboekvermeldingen of soortgelijke teksten). Sommige van uw teksten en opmerkingen zijn echter bedoeld om openbaar en zichtbaar te zijn voor anderen (bijvoorbeeld getuigenissen of online opmerkingen in bepaalde delen van onze sites).

In gevallen waar uw teksten of opmerkingen openbaar zullen worden gemaakt, of doorgegeven aan derden, vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming, ofwel bij het aanmaken van een afzonderlijk profiel (bijvoorbeeld op mormon.org of familysearch.org) of bij het uploaden van inhoud (zoals videoclips of genealogische gegevens). Wij adviseren u voorzichtig te zijn bij het plaatsen van teksten of opmerkingen die bestemd zijn om door het publiek te worden bekeken, en te vermijden informatie te plaatsen die kan leiden tot schade of letsel, of een risico op schade of letsel voor u of anderen kan opleveren.

Alles wat u indient, wordt ofwel opgeslagen op onze systemen of op de systemen van onze partners of derden (zoals gedefinieerd in sectie 7A hieronder). Hoewel de branchenormen worden gebruikt om uw inzendingen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging (zoals gedefinieerd in punt 8 hieronder), kunnen wij geen volledige privacy garanderen en kunnen wij er in bepaalde gevallen voor kiezen of wettelijk verplicht zijn tot de onthulling van dergelijke informatie aan derden zoals uiteengezet in sectie 7 van dit beleidsdocument.

Hoewel we niet verplicht zijn om de teksten die u indient te controleren, behouden wij ons het alleenrecht voor om dat te doen naar eigen goeddunken. Wij behouden ons tevens het recht voor om inhoud te verwijderen of te blokkeren die wij ongepast achten, obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig, onwettig, bedreigend, of anderszins bezwaarlijk, ongeacht of de inhoud geacht werd vertrouwelijk te blijven of openbaar gemaakt te worden. Daar we niet alle inhoud ingediend met elke optie op elke site controleren, kunnen we niet garanderen dat we beschermende maatregelen kunnen nemen als u iets indient waarin u iets openbaar maakt over iemand die slachtoffer is van mishandeling of misbruik, of het risico loopt daar slachtoffer van te worden.

Worden wij ons bewust van teksten of opmerkingen die bezwaarlijk zijn of die de privacy van uw persoonlijke of vertrouwelijke gegevens in gevaar zouden kunnen brengen, of die van een andere persoon, dan doen wij volgens ons goede vertrouwen alles wat in ons vermogen ligt om dergelijke teksten of opmerkingen te blokkeren of verwijderen.  

5. Bewaartermijn[…] Wij bewaren persoonsgegevens, inzendingen en plaatsingen gedurende een redelijke tijdsperiode om te voldoen aan het doel van de vergaring, en verwijderen ze vervolgens uit onze bestanden, met uitzondering van beperkte historische profielgegevens, algemene genealogische gegevens, en lidmaatschapsgegevens die deel uitmaken van een permanent genealogisch of kerkelijk historisch bestand.

6. Toegang[…] Wij trachten de juistheid van persoonsgegevens te bewaken en vertrouwen erop dat u er zelf voor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig en juist zijn. U kunt uw persoonsgegevens verifiëren, corrigeren of verwijderen via elk van uw websiteprofielen of via uw LDS-account, wat er ook van toepassing is.

Als u kerklid bent, kunt u bepaalde persoonsgegevens uitsluitend bijwerken door wijzigingen aan te brengen in uw kerkelijke lidmaatschapskaart. Dergelijke wijzigingen dient u aan te brengen door contact op te nemen met de administrateur van uw kerkunit en de wijziging aan te vragen. Als u problemen ondervindt bij het wijzigen of bijwerken van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen:DataPrivacyofficer@ldschurch.org[…] Na ontvangst van uw e-mail, doen wij ons best om u te voorzien van een antwoord binnen een termijn van 30 dagen. Als wij niet binnen dertig dagen aan uw verzoek kunnen voldoen of u geen toegang tot de gevraagde gegevens kunnen geven, zullen wij uitleggen waarom.

7. Doorgeven en openbaar maken van gegevens[…] Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verkopen die aan niemand. Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan derden in de volgende omstandigheden (of in andere gevallen waarbij wij u daarvan concreet op de hoogte stellen en uw voorafgaande toestemming vragen):

A. Derden die als aanbieder diensten voor ons verrichten. We kunnen persoonsgegevens van gebruikers aan derden verstrekken om voor ons interne functies uit te voeren (bijvoorbeeld de verwerking van betalingen, onderhoud, beveiliging, gegevensanalyse, hosting enzovoort). In dergelijke gevallen wordt contractueel van deze aanbieders geëist dat zij de persoonsgegevens beschermen tegen ander gebruik (inclusief gebruik voor marketingdoeleinden) of vrijgave, in overeenstemming met dit privacybeleid en de branchenormen.

B. Entiteiten van de kerk Wij kunnen persoonsgegeven doorgeven aan elke entiteit die met de kerk verbonden is om doeleinden van de kerk te volbrengen. Voor het doorgeven van lidmaatschapsgegevens uit de Europese Unie vertrouwen wij op de standaard clausules uit de overeenkomsten van kerkelijke entiteiten die voldoen aan de vereisten van de Europese Unie. Voor het online indienen van persoonsgegevens beschouwen wij de indiening door de persoon als een bevestigende handeling die aangeeft dat de persoon geïnformeerde toestemming verleent voor het verwerken van de gegevens, alsmede geïnformeerde toestemming voor, waar nodig, de grensoverschrijdende overdacht van de gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika, voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt worden.

C. Wettelijke vereisten. We kunnen ons toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens en die vrijgeven, en dit geldt tevens voor opmerkingen die u plaatst, dagboekvermeldingen, online chats, persoonlijke notities, teksten of andere inzendingen naar elke website, als wij het goede vertrouwen hebben dat dit vereist wordt in het kader van een dagvaarding of een andere rechterlijke of bestuurlijke opdracht, of als dit anderszins wettelijk vereist wordt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven, alsmede andere gegevens waarvan wij het goede vertrouwen hebben dat dit gepast of nodig is, om een overtreding van onze andere overeenkomsten te voorkomen; om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheidskwesties; eigendoms- of andere rechten of de veiligheid van de site te beschermen, of diezelfde rechten van enig individu of het publiek in het algemeen; om de veiligheid en integriteit van onze diensten of infrastructuur te beschermen; om onszelf en onze diensten te beschermen tegen frauduleus of onwettig gebruik, of ander misbruik, te beschermen; om onderzoek te plegen en ons te beschermen tegen aanspraken of aantijgingen van derden; of om wetshandhavende overheidsinstanties behulpzaam te zijn.

8. Gegevensbescherming[…] We nemen technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegeven die we ontvangen te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde wijzigingen, en om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. We evalueren geregeld onze beveiligingsprocedures en overwegen passende nieuwe beveiligingstechnieken en -methodes. We gebruiken ook de nieuwste encryptietechnieken om de overdracht van data op onze inlogpagina’s te versleutelen. Wij kunnen echter niet de volledige veiligheid van deze encryptietechnieken garanderen, dus ga alstublieft voorzichtig te werk als u online persoonsgegevens verstrekt.

9. Gegevens van derden[…] Waar de plaatselijke wet dit toestaat, kunt u persoonsgegevens indienen, inclusief de contactgegevens van iemand anders dan uzelf (of met andere woorden een derde) om ons in staat te stellen contact op te nemen met die persoon, iets af te leveren, of anderszins aan uw verzoek te voldoen. De vergaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw verzoek. Als u persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf verstrekt, moet u eerst de geïnformeerde toestemming van die persoon verkrijgen als dit wettelijk vereist wordt.

Als u of iemand anders ons uw persoonlijke contactgegevens heeft verstrekt en u ons wilt verzoeken om verder geen contact met u op te nemen, volg dan alstublieft de procedures om u uit te schrijven of af te melden die op de bewuste site staan, in de nieuwsbrief of e-mailkennisgeving of soortgelijk.

10. Passieve gegevensgaring: traceertechnieken, cookies en transparante gifs.[…] Als u een van onze sites bezoekt, kunnen onze servers of filtersystemen gegevens vergaren die uw webbrowser elke keer verstuurt als u een website bezoekt. Die gegevens kunnen omvatten, maar niet uitsluitend beperkt blijven tot, de soort browser, uw besturingssysteem, uw taalvoorkeur, de doorverwijzende webpagina die u bezocht voordat u onze site bezocht, de datum en tijd van elk verzoek door een bezoeker, en de informatie waar u naar zoekt op onze sites.

Wij maken tevens gebruik van cookies en transparante gifs om gegevens te vergaren. Eencookie is een klein bestandje dat gebruikt wordt om enkele gegevens op de harde schijf van uw computer te zetten, of in uw webbrowser, om bepaalde informatie bij te houden. Een cookie fungeert als een soort etiket waaraan onze sites uw internetbrowser herkennen als u een van onze websites opnieuw bezoekt.  Eentransparante gif (ook wel eenwebbaken genoemd)wordt in combinatie met cookies gebruikt om ons inzicht te geven in de interactie van gebruikers met onze sites. Een transparante gif is een doorzichtig grafisch bestand of plaatje dat op een website is gezet. Met het gebruik van transparante gifs zijn wij in staat om te kijken wat u doet als u een webpagina opent, en hierdoor wordt het voor ons makkelijker om de handelingen van herkende browsers in de gaten te houden en te registreren. Een voorbeeld: met transparante gifs traceren wij het pad van de paginabezoeken op een website en houden we het totaal aan het gebruik en het webverkeer op onze sites bij.

We vergaren deze gegevens om beter te begrijpen hoe u onze sites gebruikt en ermee omgaat, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren. We kunnen deze gegevens bovendien doorgeven aan onze werknemers, leveranciers, aanbieders van diensten en aan ons verbonden entiteiten zoals gedefinieerd in sectie 7.

U kunt uw webbrowserinstellingen wijzigen zodat er geen cookies meer geaccepteerd worden, of om een waarschuwing te krijgen alvorens een cookie te accepteren van de sites die u bezoekt. Als u echter geen cookies accepteert, kan het voorkomen dat u bepaalde onderdelen of functies van onze sites niet kunt gebruiken.

11. Naleving van het beleid en vragen aangaande de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens[…] Wij hebben een functionaris bescherming persoonsgegevens die ervoor zorgt dat er overeenkomstig dit privacybeleid wordt gehandeld, en die vragen beantwoordt met betrekking tot de vertrouwelijkheid of beveiliging van gegevens. Deze functionaris geeft tevens instructies aan kerkwerknemers over het naleven ervan. Vragen met betrekking tot dit privacybeleid of de veiligheid van persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u per e-mail, fax of post sturen naar:

E-mail:            DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Fax:                 00-1-801-240-1187
Adres:          Data Privacy Office
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018, VS

12. Privacy van kinderen[…] We vergaren op de meeste van onze sites niet willens en wetens gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar. Onze sites die wel gegevens van kinderen vergaren doen dit met de voorafgaande uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de ouder of voogd van het kind en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Wij bevelen sterk aan dat minderjarigen onder de achttien jaar hun ouders om toestemming vragen alvorens wie dan ook op het internet ook maar enige persoonsgegevens te verstrekken, en wij moedigen ouders aan om hun kinderen veilige internetgebruiken te leren.

13. Links naar derden[…] Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacygebruiken of de inhoud van sites van derden. Voor uw eigen bestwil dient u het beleid van andere sites te lezen, zodat u weet of ze voldoen aan uw privacyverwachtingen.

14. Toekomstige wijzigingen privacybeleid[…] Wij evalueren dit Privacybeleid geregeld en behouden ons het recht voor om het naar behoefte te veranderen, aan te passen, eraan toe te voegen of delen te verwijderen. Als wij dit privacybeleid dusdanig wijzigen dat dit de manier verandert waarop wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens, stellen wij u hiervan op de hoogte middels een kennisgeving op onze homepagina. Wij werken ook onderaan het Privacybeleid de datum bij waarop het is gewijzigd. Wij raden u aan dit privacybeleid periodiek na te kijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Ingangsdatum

Deze versie van ons privacybeleid is op 1 februari 2012 van kracht geworden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.