Onderwerp

Politieke neutraliteit

De kerk heeft de opdracht om het evangelie van Jezus Christus te prediken, niet om politici te kiezen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is neutraal op het gebied van politiek. Dat geldt in alle landen waar de kerk georganiseerd is.

De kerk:

 • steunt geen en voert geen oppositie tegen politieke partijen, kandidaten of programma’s;
 • geeft geen toestemming om kerkgebouwen, ledenlijsten of andere hulpbronnen voor politieke doeleinden te gebruiken;
 • doet geen pogingen om haar leden voor een bepaalde kandidaat of politieke partij te laten stemmen — deze richtlijn is van toepassing of de kandidaat al dan niet lid is van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen;
 • doet geen pogingen om een overheidsfunctionaris opdrachten te geven of iets voor te schrijven.

De kerk:

 • moedigt haar leden aan om als verantwoordelijke burger een rol in hun gemeenschap te spelen, en zich goed te informeren als ze tijdens verkiezingen een keuze moeten doen;
 • verwacht van haar leden dat ze goed ingelicht en beschaafd aan het politieke proces deelnemen, met respect voor het feit dat leden van de kerk verschillende achtergronden, ervaringen en politieke opvattingen hebben;
 • verzoekt kandidaten om niet te suggereren dat hun kandidatuur gesteund wordt door de kerk;
 • behoudt zich het recht voor om als organisatie zonder politieke voorkeur kwesties aan de orde te stellen die volgens haar grote morele gevolgen hebben, gevolgen voor de gemeenschap, of die de belangen van de kerk aantasten.

In de Verenigde Staten, waar bijna de helft van de heiligen der laatste dagen woont, is het gebruikelijk dat de kerk bij iedere nationale verkiezing een brief uitstuurt die aan de leden wordt voorgelezen om ze aan te moedigen te stemmen, waarbij de kerk nadrukkelijk aangeeft dat ze neutraal is in partijpolitieke aangelegenheden.

Relaties met de overheid

Gekozen functionarissen die lid van de kerk zijn nemen hun eigen beslissingen en zijn het niet noodzakelijkerwijs met elkaar eens en zelfs niet altijd met een officieel standpunt van de kerk. Hoewel de kerk haar standpunt aan hen bekend mag maken, net als aan alle andere gekozen functionarissen, erkent ze dat deze functionarissen hun eigen beslissingen nemen, gebaseerd op hun eigen oordeel en met het oog op de kiezers die zij vertegenwoordigen.

In hedendaagse Schriftuur wordt over de rol van de overheid gesproken: Leer en Verbonden, afdeling 134

Deelname aan politieke partijen door presiderende functionarissen van de kerk

Daarnaast heeft het Eerste Presidium op 16 juni 2011 een brief uitgestuurd waarin het aan het begin van een nieuw politiek tijdperk opnieuw het standpunt van de kerk inzake politieke neutraliteit verklaart en verduidelijkt. De brief is van toepassing op alle algemene autoriteiten, leidinggevenden van algemene hulporganisaties, zendingspresidenten en tempelpresidenten. Dit beleid is niet van toepassing op fulltime werknemers van de kerk.

‘Algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk en hun huwelijkspartner, en andere geestelijk leiders die fulltime werkzaam zijn, mogen niet aan politieke campagnes deelnemen, waaronder het aanbevelen van kandidaten, geld inzamelen, spreken ten behoeve van kandidaten of ze anderzijds aanbevelen, en het doen van financiële bijdragen.

‘Aangezien ze geen fulltime functionarissen van de kerk zijn, staat het gebiedszeventigers, ringpresidenten en bisschoppen vrij om bijdragen te leveren, aan campagnes mee te werken en kandidaten anderszins te steunen, zolang ze begrijpen dat zij:

 • in het democratische proces uitsluitend als persoon optreden en dat ze niet suggereren, of anderen laten concluderen dat hun werk of steun uit hoofde van de kerk geleverd wordt;
 • geen briefpapier, ledenlijsten, e-mailsystemen of gebouwen van de kerk voor politieke doeleinden mogen gebruiken;
 • geen geldinzamelingen of andere campagnewerkzaamheden mogen verrichten onder kerkleden voor wie zij in de kerk verantwoordelijk zijn.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.