Onderwerp

Verzegeling

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verwijst het woord verzegeling naar het voor eeuwig verbinden van een man, vrouw en hun kinderen. De verzegeling kan uitsluitend in een tempel worden verricht door een man die het priesterschap draagt, het gezag van God. Volgens de mormoonse overtuiging betekent de verzegeling dat deze familierelaties na de dood zullen worden voortgezet als de desbetreffende personen de leringen van Jezus Christus naleven. Voor heiligen der laatste dagen is het gezin essentieel in het plan van God, de belangrijkste eenheid op aarde en in de eeuwigheid.

Wanneer een man en vrouw in een mormoonse tempel trouwen, wordt de ceremonie een verzegeling genoemd. Als het echtpaar later kinderen krijgt, zijn die automatisch aan hun ouders verzegeld. Echtparen die na hun huwelijk lid van de kerk zijn geworden of om de een of andere reden niet in de tempel zijn getrouwd, kunnen later in de tempel aan elkaar verzegeld worden. Ouders kunnen hun kinderen dan ook aan zich laten verzegelen. Deze verzegelingen kunnen ook plaatsvervangend voor de doden worden verricht, zodat families en generaties aan elkaar verbonden worden.

Jezus Christus heeft in het Nieuwe Testament het volgende over verzegelen gezegd:

‘Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? (…)

‘Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

‘Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

‘En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

‘Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen’ (Matteüs 16:13, 16–19).

Heiligen der laatste dagen geloven dat dit gezag in 1829 door Petrus aan Joseph Smith is gegeven en doorgegeven aan de huidige profeet en president van de kerk, Thomas S. Monson. Alleen de profeet kan de verzegelbevoegdheid aan andere mannen delegeren, en relatief weinig mannen hebben die bevoegdheid.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.