Onderwerp

Welzijnszorg en zelfredzaamheid

Het doel van het welzijnsprogramma van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is zorg voor de behoeftigen en onderricht in de beginselen waardoor behoeftigen zelfredzaam worden en hun zelfrespect behouden. Het programma stelt alle andere leden van de kerk in de gelegenheid om te dienen — waarbij het gebod van Jezus Christus wordt vervuld om de hongerigen te voeden, de dorstigen te drinken te geven, de vreemdeling in huis te nemen, de naakten te kleden en de zieken te bezoeken.

Vlak na de oprichting van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 1830 vestigden de leiders zogenaamde voorraadhuizen voor bisschoppen, waar door leden geschonken tarwe en andere benodigdheden werden opgeslagen en vervolgens gedistribueerd onder de behoeftige leden. In april 1936 organiseerde de kerk officieel een welzijnsprogramma om kerkleden te helpen die getroffen waren door de verschrikkelijke gevolgen van de crisisjaren. Tegenwoordig heeft het welzijnsprogramma zich over de hele wereld uitgebreid, en verleent het hulp aan mensen van alle geloofsrichtingen.

  • Het geld voor het welzijnsprogramma is afkomstig uit schenkingen van kerkleden. Eén zondag per maand slaan leden van de kerk twee maaltijden over en geven de tegenwaarde van het uitgespaarde voedsel aan de kerk.
  • Met de hulp van de presidente van de zustershulpvereniging — een vrouw uit de kerkgemeente die de plaatselijke vrouwenorganisatie leidt — stelt de leider van een plaatselijke kerkgemeente (de bisschop) vast wie de behoeftige leden zijn. Een kerkgemeente is meestal niet groter dan enkele honderden mensen, zodat de plaatselijke leiders hun mensen kennen.
  • Op sommige locaties met veel kerkleden kunnen de welzijnsvoorzieningen vrij uitgebreid zijn. Welfare Square bij de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City (Utah, VS) heeft de meeste faciliteiten. Er zijn een conservenfabriek, een melkfabriek, een voorraadhuis voor bisschoppen, een tweedehandswinkel, een loopbaancentrum en silo’s waarin tarwe en andere soorten graan worden opgeslagen.
  • Voorraadhuizen voor bisschoppen worden vaak vergeleken met een supermarkt zonder kassa. Er kunnen voedselproducten en huishoudelijke artikelen worden gehaald door hen die ze zich niet kunnen veroorloven en die een door de bisschop ondertekend formulier bij zich hebben. Zij die deze boodschappen ontvangen, worden voor zover zij dat kunnen in de gelegenheid gesteld om ervoor te werken. Er zijn over de hele wereld 129 voorraadhuizen voor bisschoppen.
  • In loopbaancentra kunnen mensen opleidingen krijgen, leren hoe ze hun cv moeten opstellen en vacatures vinden. Er zijn over de hele wereld 259 centra.
  • Deseret Industries is een organisatie zonder winstoogmerk met een opleidingsinstituut en tweedehandswinkels. De tweedehandswinkels zijn open voor het publiek.
  • LDS Family Services is een particuliere onderneming zonder winstoogmerk die therapie biedt, adoptiediensten, steungroepen verslavingsherstel en hulpmiddelen voor sociale, emotionele en geestelijke moeilijkheden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.