Onderwerp

Wie zijn de mormonen?

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (die vaak mormonen worden genoemd) komen uit alle lagen van de samenleving — uit het bedrijfsleven, de landbouw, het onderwijs, de wetenschap, politieke partijen en de overheid, het amusement en de nieuwsmedia.

Het tijdschrift Newsweek heeft een beschrijving van heiligen der laatste dagen gegeven: ‘Waar de mormonen ook wonen, maken ze deel uit van een netwerk van gemeenschappelijke belangen; in de mormoonse theologie dient iedereen op de een of andere manier, en betekent iedereen iets voor elkaar: het is een verbond van zorg in de 21ste eeuw.

De leden van de kerk zorgen niet alleen voor elkaar maar voor nog vele anderen. Volgens de president van de kerk, Thomas S. Monson, ‘[bieden we] als kerk […] niet alleen de helpende hand aan ons eigen volk, maar ook aan goede mensen in de hele wereld, met een broederlijke liefde die van de Heer Jezus Christus afkomstig is.’

 

Lidmaatschap

De kerk telt nu ruim 14 miljoen leden, waarvan het merendeel buiten de Verenigde Staten woont. Binnen de Verenigde Staten zijn er slechts drie kerken die meer leden hebben. Sinds de kerk in 1830 met slechts zes leden werd opgericht in een blokhut in de staat New York, is het aantal leden en de invloed van de kerk aan één stuk door blijven groeien.

Normen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een herstelling van het christendom uit het Nieuwe Testament dat door Jezus en de apostelen gepredikt werd. De kerk is niet protestant, evangelisch, katholiek of orthodox. Desalniettemin zijn de basisnormen van de kerk over zedelijkheid, beschaafdheid en het gezin vergelijkbaar met die van veel andere christelijke geloofsrichtingen. Te midden van alle onzekerheid in de wereld vinden de leden van de kerk een toevluchtsoord van hoop en geluk in de boodschap van het evangelie. Centraal in de gedachtegang van de mormonen staat dat het leven werkelijk een goddelijk doel heeft, dat God zich bekommert om ieder individu en dat iedereen tot verbetering in staat is door de juiste keuzen te doen.

Geloofsovertuiging

Heiligen der laatste dagen geloven dat onze hemelse Vader een liefdevollle, persoonlijke God is. Omdat Hij de Vader van onze geest is, zijn alle mensen zijn kinderen en zijn dus elkaars broers en zussen. Hij stuurde zijn Zoon, Jezus Christus, om de mensheid van zonde te verlossen. Leden van de kerk proberen volgens de leer van de Heiland te leven. Iedereen heeft recht op persoonlijke openbaring. God heeft in onze tijd nieuwe apostelen en profeten geroepen door wie Hij zijn woord openbaart, zoals Hij voorheen heeft gedaan. God spreekt dus nog steeds tot de mens. Mormonen geloven in de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Daarnaast maken ze gebruik van andere Schriftuur, zoals het Boek van Mormon, dat een getuige is van de bediening en goddelijke aard van Christus. Door deze Schriften kan men inzicht krijgen in essentiële vraagstukken over bijvoorbeeld de aard van God, zaligheid en de verzoening.

Opleiding

Iets wat de kerk hoog in het vaandel heeft staan is een onderwijs. Het is zowel geestelijk als wereldlijk van belang. Daarom heeft, volgens wijlen president Gordon B. Hinckley, ‘de Heer het volk van deze kerk de opdracht gegeven om door studie en geloof te leren, om niet alleen naar geestelijke kennis te zoeken, welke het belangrijkste is, maar om ook naar wereldse kennis te zoeken.’ De kerk biedt haar jongeren ruime onderwijsmogelijkheden: het seminarie is een programma van vier jaar dat scholieren uit het voortgezet onderwijs op een geestelijk leven en zijn problematiek voorbereidt; in het instituut voor godsdienstonderwijs krijgen jongvolwassenen algemene godsdienstlessen in een sociale sfeer. Er doen meer dan 700 duizend leerlingen in 132 landen aan deze programma’s mee.
Daarnaast biedt het permanent studiefonds jonge mannen en vrouwen van de kerk uit ontwikkelingsgebieden de kans om een studie of opleiding te volgen. Dit fonds, dat grotendeels steunt op donaties van kerkleden, biedt studenten een lening aan om hen in staat te stellen naar school te gaan en een baan te vinden in hun eigen land en samenleving.

Aanbidding

Elke zondag komen er in 28 duizend wijken en gemeenten in 177 landen en gebieden over de hele wereld heiligen der laatste dagen bijeen in een eredienst. De diensten worden afgestemd op de plaatselijke behoeften van de verschillende wijken en gemeenten in de wereld. Ze worden in meer dan 180 talen gehouden en bezoekers zijn altijd welkom.

Zendingswerk

De wereldwijde groei van de kerk is onder meer te wijden aan het werk van ruim 52 duizend voltijdzendelingen, die overal het evangelie uitdragen — zowel in het openbaar als bij mensen thuis. Dat is echter maar het halve verhaal. De belangrijkste groei wordt veroorzaakt door de open houding en zorg van de leden voor hun vrienden en kennissen, aangezien het herstelde evangelie antwoorden op de diepste levensvragen heeft.

Gezin

President Monson heeft onlangs het ideale gezin beschreven: ‘Ons thuis moet meer zijn dan een vrijplaats, het moet ook een oord zijn waar Gods Geest wil verblijven, waar de storm niet binnenkomt, waar liefde en vrede heerst. (…) De wereld kan soms een beangstigende plek zijn. Het stelsel van normen en waarden in de samenleving brokkelt razendsnel af.’ Maar ook gaf hij aan dat gezinnen en personen deze strijd ‘kunnen en zullen winnen.’ Aldus is in een samenleving die steeds meer uit elkaar valt, het belang van het gezin sterken doorslaggevend. De normen die van essentieel belang zijn voor de welvaart van een beschaving, worden er in het gezin ingeprent — de basiseenheid van de samenleving — waarin man en vrouw samenwerken om alles beter te maken. De leer en programma’s van de kerk hebben als voornaamste doel om het gezin te sterken. Door de immer gewaardeerde deugden naastenliefde, opoffering, geduld en vergeving kan een samenleving gedijen. Die worden het beste thuis aangeleerd.

Organisatie

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op dezelfde wijze georganiseerd als de kerk die Christus in nieuwtestamentische tijden organiseerde. Een profeet, die president van de kerk is, geeft er leiding over. Hij heeft twee raadgevers. Deze drie leiders vormen het Eerste Presidium. Het Eerste Presidium wordt bijgestaan door twaalf apostelen, die als bijzondere getuigen van Jezus Christus in de wereld staan. Leiders die zeventigers worden genoemd staan het Quorum der Twaalf Apostelen bij en zijn in verscheidene gebieden in de wereld werkzaam. Een bisschop geeft leiding aan een plaatselijke wijk. De grootstevrouwenorganisatie in de kerk is de zustershulpvereniging, opgericht in 1842. Vandaag behoren ruim vijfenhalf miljoen vrouwen vanaf achttien jaar in meer dan 170 landen tot deze organisatie.

Leiderschap

De leiding van de wijken en gemeenten in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is in handen van bekwame gewone leden, niet uit betaalde geestelijken. Men bidt en ontvangt inspiratie om die leiders te kiezen. Ze streven geen kerkfuncties na maar geven met een dienende houding gehoor aan een ‘roeping’. De leden worden dan weer door hun leiders geroepen om diverse functies in hun wijk of gemeente te bekleden. Op die manier houden de leden om de beurt een toespraak, leiden en verzorgen de muziek, en geven elkaar advies. Door te dienen zijn ze anderen tot zegen en groeien ze persoonlijk. Naast het sterken van het gezin zorgt deze organisatiestructuur ervoor dat er een diep gevoel van saamhorigheid binnen de wijk of gemeente ontstaat, en dat de menselijke behoefte om ergens bij te horen bevredigd wordt door wederzijdse verantwoordelijkheid.

Gemeenschap

De kerk is actief betrokken bij burgerlijke aangelegenheden in de gemeenschappen waar leden wonen. Zij heeft de plicht om zich uit te spreken over morele kwesties die in de samenleving spelen. Op politiek vlak heeft de kerk echter een strikt neutraliteitsbeleid. De zending van de kerk is om het evangelie van Jezus Christus te prediken, niet om politici te kiezen. De kerk stemt niet voor of tegen politieke partijen, kandidaten of groepen, omdat zij erkent dat elke groep haar merites heeft. De kerk moedigt haar leden niettemin aan om goede burgers te zijn, en zich onder meer op de hoogte te stellen van politieke kwesties en te stemmen bij verkiezingen. Verder wordt er van de leden verwacht dat ze op deskundige en beschaafde wijze politiek betrokken zijn, waarbij ze de leden met een andere politieke achtergrond in hun waarde laten.

Waarheid en verdraagzaamheid

In diezelfde context van beschaafdheid en respect pleitte president Monson onlangs met de leden van de kerk om meer begrip en tolerantie voor mensen van een ander geloof: ‘Ik zou de leden van de kerk overal willen aanmoedigen om zich vriendelijk en respectvol op te stellen naar alle mensen. We leven in een wereld vol verscheidenheid. We kunnen en moeten respect tonen voor mensen met een andere geloofsovertuiging.

Humanitaire diensten

Op de persconferentie van 4 februari 2008 legde president Monson de nadruk op het belang van samenwerken bij burgerinitiatieven: ‘Alle leden hebben de taak om actief betrokken te zijn in de omgeving waar ze wonen, en om met andere kerken en organisaties samen te werken. Wat volgens mij belangrijk is, is dat we niet te werk gaan met de zwakheid van een enkeling, maar met de kracht van mensen die met elkaar samenwerken. De liefdadige inspanningen van de kerk worden vaak uitgevoerd in samenwerking met andere geloofsrichtingen en liefdadigheidsinstellingen.

In 2007 heeft de kerk hulp geboden bij grote aardbevingen in vijf landen, grootschalige branden in zes landen, hongersnoden in achttien landen, en overstromingen en zware stormen in 34 landen. De kerk en haar leden boden in totaal bij 170 grote rampen hulp — dat is over het hele jaar genomen bijna elke twee dagen een ramp. We doen dit immense mondiale werk om gehoor te geven aan de eenvoudige opdracht die Jezus jaren geleden gaf: om uw naasten lief te hebben als uzelf.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.