Persbericht

150 jaar geleden eerste dopeling in Nederland

Op 1 oktober 2011 is het 150 jaar geleden dat de eerste dopelingen van de kerk in de Benelux zich lieten dopen in een riviertje nabij de Friese plaats Broeksterwoude. De ringen uit Nederland en Vlaanderen vieren dit heuglijke feit op zaterdag 24 september van 13.00 tot 16.00 uur bij het monument aan de Schwartzenberglaan 8, 9108 AL Broeksterwoude (Fr.). Programma: 13.00 uur - Ontvangst met drinken en versnapering in Theeschenkerij De Karmeliet. Tentoonstelling '150 Jaar Kerk van Jezus Christus in Nederland'.
13.45 uur - Programma in ontvangsttent en bij monument. Feestrede van gebiedszeventiger Hans Boom. Overhandiging stamboom aan burgemeester gemeente Dantumadiel. Oplaten 150 ballonnen.
15.00 uur - Napraten in theeschenkerij, met gelegenheid tot stellen van vragen. Tentoonstelling '150 Jaar Kerk van Jezus Christus in Nederland'.
16.00 uur - Einde Historische achtergrond:

Op 1 april 1861 riep apostel Wilford Woodruff Anne Wiegers van der Woude, een Fries uit Franeker, op zending naar Nederland. Samen met een Duitse zendeling, Paul August Schettler, verliet hij Salt Lake City en kwam op 5 augustus 1861 in Rotterdam aan.

Ouderling Van der Woude reisde viaAmsterdamnaar Friesland om de boodschap van het herstelde evangelie aan zijn bloedverwanten in Workum te brengen.
Spoedig daarna ging hij naar Leeuwarden, en vervolgens naar Dokkum, om opnieuw contact met zijn bloedverwanten op te nemen. Daar predikte hij in een afgeladen boerenschuur. Hij vertelde later: 'De mensen waren erg blij naar mij te kunnen luisteren en vroegen mij de volgende zondag weer te komen prediken, nu in een andere schuur (...), waar ook een grote menigte was verzameld. (...)ik doopte een man en twee vrouwen.'

Uit de ledenregisters van de kerk blijkt dat deze eerste dopelingen van de kerk in Nederland Garrit W. van der Woude, Bandina van der Woude-Potgieter en Elisabeth Wolters waren.

Zie ‘Geschiedenis van de Nederlandse Zending’, Keith C. Warner. TOERTOCHT DOOR FRIESLAND: IN DE VOETSPOREN VAN ANNE v.d. WOUDE


1. Fiets huren op het station van Leeuwarden voor een dag (2,85 euro). Tegenover het station staat het kerkgebouw van Leeuwarden (Sophialaan 3). Tegenover het kerkgebouw zit de VVV van Leeuwarden (Sophialaan 4), om er zeker van te zijn dat u overal in Friesland kunt reizen kunt u hier een “echt” Fries paspoort kopen…!

2. In één van deze kanalen rondom de binnenstad van Leeuwarden lag het schip geloof, hoop en liefde van het schippers gezin Van der Woude.

3. Anne doopte op 19 mei 1862 in Leeuwarden Sijbren van Dijk in het riviertje “de Potmarge” ’s avonds om 20:00 uur. Loop de dooproute van hun beiden. De familie Van der Woude woonden destijds aan het huidige “Zwitsers Waltje nr. 8” (was een pakhuis toentertijd). De voormalige gevangenis ligt aan het einde van deze straat. Ga de brug over en steek over naar “Achter de Hoven”. Let op: het voormalig kerkgebouw van Leeuwarden stond vroeger op nr. 2c. Loop hier voorbij en ga aan uw rechterhand “het potmarge pad” op. Ergens hier werd hij in dit riviertje gedoopt en gelijk bevestigd. Sybren werd later zendingspresident van 1871 tot 1874 en 1880 tot 1882.

4. Een aantal familieleden van Anne woonden destijds in Leeuwarden, waar hijzelf ook opgroeide. Deze familieleden waren goede kennissen van de familie Zelle, waar een beroemde dochter genaamd Margaretha Geertruida (Mata Hari) op 7 augustus 1876 ter wereld kwam aan “de Kelders” 33. Bezoek dit geboortehuis, waar nu een kapperszaak is gevestigd (vraag naar de foto’s over haar). Boven deze zaak werd zij geboren, waar beneden toentertijd de petten, c.q. officierenpetten winkel in was gevestigd van deze familie.

5. Om de familie Van der Woude beter te leren kennen kunt u in het rijksarchief van Friesland, het Tresoar, aan de boterhoek 1 de huwelijksbijlagen (16 april 1834 te Leeuwarden) van het huwelijk van Anne Wiegers vd Woude en Sijbrigje Jans Zwart opvragen of op de fiche bekijken. Of u bekijkt in alle rust de dagboeken van Anne (titel: “West by Northwest:1861-1863”, auteur Vanderwood, A.W.) of van Sybren (titel: “Sybren van Dijke, auteur Dijk, Sybren van). Tevens kunt u hier een kopie van de foto van het doopmonument uitprinten.

6. Hoewel Anne toentertijd met de tietvallemster ferryboot in 1861 van Leeuwarden naar Dokkum ging, gaan wij vandaag een beetje sneller met de fiets: na het bezoek aan het archief aan de Boterhoek (en misschien de scheve toren de Oldehove), gaan we de Groeneweg op, gaan op de 2e rotonde “de Hoek-sterend” in, en daarna de Groningerstraatweg. Bij de volgende rotonde op het Vrijheidsplein houden we richting Lekkum aan en rijden de Lekkumerweg op. De vrouw van Anne, Siebregje Jans Zwart, kwam uit Dokkum.

7. Bij Lekkum gaan we de “tegeltjesbrug” over, bekend van de elfstedentocht. Na Lekkum volgen de dorpen Miedum, Giekerk, Munein, Roodkerk en tenslotte Broeksterwoude (17,8 km).

8. Anne predikte eerst in een tweetal schuren van de familie Kooistra in Broek (huidige Broeksterwoude) en wel op 16, 18 en 22 okt 1861. De schuur waar o.a. gepredikt werd staat nu aan de Hegewâl 9 te De Falom.

9. Een broer van Anne, Gerrit, woonde destijds met zijn vrouw Bedina Potgieter ten noorden van de (huidige) Pieter Durkstraat 3 te Broeksterwoude (het huis brandde in 1952 af).

10. De eerste bekeerlingen werden op dinsdag 1 oktober 1861 in Broek onder Akkerwoude (het huidige Broeksterwoude) door Anne gedoopt: Zijn broer Gerrit Wieger van der Woude, zijn schoonzuster Berendina Potgieter en Elisabeth Wolters-Monsma. Loop de dooproute van deze dopelingen van de Pieter Durksstraat 3, de straat uit en dan rechtsaf de Schwartzenberglaan in tot aan het monument aan uw linkerhand.

11. Niet ver van het monument werd de missionaris Bonifatius vermoord op 5 juni 754 (Murmerwoude). Interessant is het om uit te vinden wat de naam Bonifatius betekent en wat de opschrift is op zijn monument te Dokkum. U bent nu aan het einde van uw route gekomen. Zoals het bij de elfstedentocht gaat, moet u keren voor de reis terug.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.