Persbericht

De update van het Algemeen handboek van augustus 2021

Op 4 augustus 2021 zijn de nieuwste updates van de Engelse versie van het Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gepubliceerd. Er staat één nieuw hoofdstuk in, twee herschreven hoofdstukken, één uitgebreid hoofdstuk, en veel bijgewerkte bestuurlijke beleidspunten. Andere hoofdstukken hebben bovendien kleinere wijzigingen ondergaan.

Handbook01Download Photo

Deze updates zijn in het Engels op ChurchofJesusChrist.org en in de app Evangeliebibliotheek gepubliceerd. Ze worden de komende maanden in andere talen vertaald. Naar verwachting is het Engelse handboek tegen het eind van dit jaar helemaal bijgewerkt.

Deze herziening van het handboek, waar in februari 2020 aan was begonnen, wordt onder toezicht van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen uitgevoerd.

Hieronder vindt u de meest uitgebreide herzieningen.

  • Hoofdstuk 4: ‘Leadership and Councils in the Church of Jesus Christ’ [‘Leiderschap en raden in de Kerk van Jezus Christus’]. Aan de titel is ‘and councils’ [‘en raden’] toegevoegd. Het hoofdstuk is uitgebreid met algemene informatie over raden, inclusief een deel van de informatie die oorspronkelijk in hoofdstuk 7 stond.
  • Hoofdstuk 5: ‘General and Area Leadership’ [‘Algemene en gebiedsleiding’]. In dit nieuwe hoofdstuk worden het werk en de taken van algemene en gebiedsleiders van de kerk beschreven, alsmede die van raden. Er wordt ook in uitgelegd wat de taken zijn van hen die de nieuwe functie van organisatieadviseuse van het gebied bekleden. NB: nu er een nieuw hoofdstuk 5 is toegevoegd, is het vorige hoofdstuk 5 (‘Stake Leadership’) [‘Ringleiding’] hoofdstuk 6 geworden. Het vorige hoofdstuk 6 (‘The Bishopric’) [‘De bisschap’] is nu hoofdstuk 7. De inhoud van hoofdstuk 7 (‘Councils in the Church’) [‘Raden in de kerk’] staat nu in de hoofdstukken 4 en 29.
  • Hoofdstuk 20: ‘Activities’ [‘Activiteiten’]. Dit herschreven hoofdstuk bevat een optie om in grote wijken een activiteitencomité op te richten, verduidelijkt instructies voor units voor jonge alleenstaanden die op maandagavond activiteiten houden, bevat bijgewerkte instructies over activiteiten voor meerdere ringen en het gebied, en bevat bijgewerkte instructies voor Voor de kracht van de jeugd (FSY)-conferenties.
  • Hoofdstuk 30: ‘Callings in the Church’ [‘Roepingen in de kerk’]. Dit herschreven hoofdstuk bevat de instructie dat leden zo mogelijk lang genoeg een roeping zouden moeten houden om goede banden te ontwikkelen met de mensen die zij dienen. In dit hoofdstuk wordt ook uitgelegd wie een administrateur van de wijk of ring kan roepen en aanstellen.

Ander nieuw en bijgewerkt materiaal

Een bisschap of ringpresidium kan nu twee assistent-secretarissen hebben om de secretaris van de wijk of ring bij te staan. Zie 6.4.1 en 7.3 voor meer informatie.

In een nieuw stuk over vluchtelingen staat dat heiligen der laatste dagen ‘in het kader van hun plicht om voor behoeftige mensen te zorgen […] hun tijd, talenten en vriendschap [zouden moeten aanbieden] om vluchtelingen als leden van hun gemeenschap welkom te heten.’ Er staat een verwijzing bij naar ChurchofJesusChrist.org/refugees. In een afzonderlijke sectie met de titel ‘Immigration’ [‘Immigratie’] wordt er met klem op gewezen dat leden immigranten op diezelfde manier hartelijk behoren te bejegenen.

De sectie met de titel ‘Political and Civic Activity’ [‘Betrokkenheid bij politiek en samenleving’] is bijgewerkt. ‘Leden dienen elkaar niet op politiek gebied te oordelen’, staat er. ‘Getrouwe heiligen der laatste dagen kunnen tot allerlei politieke partijen behoren en op allerlei kandidaten stemmen. Elk lid zou zich in de kerk welkom moeten voelen.’ (Lees soortgelijke opmerkingen in de toespraak die president Dallin H. Oaks tijdens de algemene aprilconferentie 2021 heeft gehouden.)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.