Persbericht

Geloofsverdedigers verenigd

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft vanaf het allereerste begin tegenstanders gehad. In de negentiende eeuw bestond die tegenstand vaak uit geweld, in onze tijd is het vaak belachelijk maken in de pers en op het internet. Maar hoe verschillend de tegenstand zich ook uit, tegenstanders van de mormoonse kerk hebben vrijwel altijd één belangrijke overeenkomst vertoond: de tegenstand kwam of komt voort uit onbegrip. En onbegrip kan alleen maar bestreden worden met uitleg.

Gelukkig zijn er altijd leden geweest die een tekst in de Leer en Verbonden ter harte hebben genomen: 'Welnu, brengt uw vijanden tot zwijgen; roept hen op om u zowel in het openbaar als in afzondering te treffen; en voor zoverre gij getrouw zijt, zal hun beschaamdheid aan het licht worden gebracht. Welnu, laten zij hun sterke bewijzen tegen de Heer aanvoeren. Voorwaar, aldus zegt de Heer tot u: Geen enkel wapen dat tegen u wordt gesmeed, zal succes hebben; en indien enig mens zijn stem tegen u verheft, zal hij in de door Mij bestemde tijd tot zwijgen worden gebracht' (LV 71:7-10).

Enkele van die leden in onze tijd zijn verenigd in een organisatie die 'The Foundation for Apologetic* Information & Research (FAIR)' [zie fairlds.org]** heet, een particuliere organisatie zonder winstoogmerk die goed gedocumenteerde weerwoorden heeft voor kritiek op de mormoonse leer, gebruiken en overtuigingen.

Tijdens de meest recente jaarlijkse conferentie van de organisatie zei voorzitter Robert White: 'Wij vallen niet aan, wij zijn geen zendingslustige mensen die verhitte discussies over de Bijbel houden, en wij zijn niet uit op ruzie. Onze verdediging zal niemand tot bekering brengen, maar zal wél de zwakke zielen beschermen wier geloof zou kunnen wankelen als wij niet vertellen hoe ons geloof te verdedigen is.'

Het goede voorbeeld van FAIR is inmiddels ook gevolgd door anderen die een nieuw initiatief hebben. Een achtkoppige groep geloofsverdedigers, onder wie enkele hoogleraren, heeft een nieuwe website opgericht, SquareTwo.org, om daar een mormoonse visie te geven op kwesties zoals abortus, oorlog, stamcelonderzoek, homohuwelijk, godsdienstvrijheid, terrorisme, marteling, enz. 'Wij willen argumenten brengen ter verdediging van datgene waarvan wij weten dat het waar is', aldus Richard Sherlock, hoogleraar filosofie aan Utah State University. De hoogleraren legden gezamenlijk hun missie aan het publiek uit en nodigden de luisteraars uit om kopij in te dienen, hetzij in de vorm van wetenschappelijke stukken, hetzij door commentaren op de website. Die commentaren moeten echter wel goed beargumenteerd zijn: op de site geldt een zeldzame regel, namelijk dat een commentaar minstens uit driehonderd woorden moet bestaan!


* Apologetiek is een oude juridische term die 'geloofsverdediging' betekent en niets te maken heeft met excuses aanbieden (apologising).

** Noot van de websiteredactie: onze excuses dat wij niet iedere url in onze artikelen als aanklikbare link kunnen aanbieden, maar wij zijn aan regels
gebonden en moeten ons soms helaas beperken tot het uitsluitend in tekst vermelden van een internetadres, in plaats van een werkende link te geven.
Graag uw begrip hiervoor.

Dit artikel is samengesteld aan de hand van informatie op de genoemde websites en mormontimes.com.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.