Onderwerp

Gevoelens voor hetzelfde geslacht

Gevoelens voor hetzelfde geslacht bestaan uit gevoelens op emotioneel, lichamelijk of seksueel gebied voor een persoon van hetzelfde geslacht. Maar niet iedereen ervaart die gevoelens voor hetzelfde geslacht op dezelfde manier. Sommige mensen voelen zich uitsluitend tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken, terwijl anderen zich tot mensen van beide geslachten aangetrokken voelen.

De kerk maakt onderscheid tussen gevoelens voor hetzelfde geslacht en homoseksueel gedrag. Mensen die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen of zichzelf als homoseksueel, lesbienne of biseksueel beschouwen, kunnen verbonden met God sluiten en in de kerk waardig aan alles deelnemen. Zich als homoseksueel, lesbienne of biseksueel beschouwen, of zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht, is geen zonde en sluit iemand niet uit van deelname in de kerk, uitoefenen van een roeping of naar de tempel gaan.

Seksuele reinheid is een essentieel onderdeel van Gods plan voor ons geluk. Seksuele omgang is alleen voorbehouden aan een man en een vrouw die met elkaar gehuwd zijn en elkaar volledige trouw beloven. Seksuele omgang tussen een man en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn, of tussen mensen van hetzelfde geslacht, is zondig en houdt een overtreding van een van de belangrijkste wetten van onze Vader in de hemel in, en staat onze eeuwige vooruitgang in de weg. Wat iemands seksuele geaardheid ook is, wie de wet van kuisheid overtreedt, kan zich door bekering met God verzoenen. Als volgelingen van Christus weerstaan we onzedelijk gedrag en streven we ernaar om te worden zoals Hij is. Wij streven naar de leiding van de Heilige Geest en naar de hulp van de Heiland, die weet hoe Hij ons bij verleiding moet schragen (zie 1 Korinthe 10:13; LV 62:1). Als we aan seksuele verleidingen toegeven en de wet van kuisheid overtreden, kunnen we ons bekeren, vergeving ontvangen en weer volledig en actief deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

Hoewel we niet precies weten waarom sommige mensen zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, is het voor sommigen een ingewikkelde realiteit en maakt het voor hen deel uit van de menselijke ervaring. De Heiland Jezus Christus begrijpt al onze aardse moeilijkheden volkomen, en wij kunnen ons voor troost, vreugde, hoop en leiding tot Hem wenden (zie Alma 7:11–12). Wat voor moeilijkheden we ook hebben, we zijn allemaal kinderen van God en we verdienen het dat anderen ons vriendelijk en mededogend behandelen (Romeinen 8:16–17). Als we een milieu scheppen waarin we elkaar steunen, ontwikkelen we wederzijdse naastenliefde en empathie, en hebben we baat bij onze gezamenlijke inzichten en geloof.

De kerk voorziet in informatiebronnen op mormonandgay.lds.org om hulp te bieden aan personen en gezinnen die de volheid van het evangelie willen naleven en zich voor de Geest willen openstellen bij dit aspect van het sterfelijk leven. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.