Persbericht

Het standpunt van de kerk inzake mensenrassen: ‘Allen zijn voor God gelijk’

OFFICIËLE VERKLARING Het evangelie van Jezus Christus is voor iedereen. In het Boek van Mormon staat: ‘zwarte en blanke, slaaf en vrije, man en vrouw; (…) allen zijn voor God gelijk’ (2 Nephi 26:33). Dit is de officiële leer van de kerk. De kerk heeft vanaf haar stichting mensen uit alle rassen door de doop als lid verwelkomd. In feite is het zo dat Joseph Smith, de eerste profeet van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, vlak voor zijn dood in 1844 afstand nam van de slavernij. In die tijd zijn enkele zwarte mannen tot het priesterschap geordend. Op een gegeven moment werden de mannelijke leden van Afrikaanse afkomst niet langer geordend, hoewel er enkele uitzonderingen bekend zijn. Het is niet precies bekendhoe, wanneerof waarom deze beperking in de kerk is ingevoerd, maar die is niet langer van kracht. Ruim drie decennia geleden, nadat de kerkelijke leiders goddelijke openbaring inzake deze kwestie hadden ontvangen, werd het voor alle waardige mannelijke leden mogelijk om tot het priesterschap te worden geordend. Onmiddellijk daarna werden overal ter wereld in de kerk mannelijke leden tot priesterschapsambten geordend. De kerk veroordeelt ondubbelzinnig alle vormen van racisme, wanneer of door wie ook geuit, zowel binnen als buiten de kerk.In 2006 verklaarde de toenmalige president van de kerk, Gordon B. Hinckley

‘Niemand die minachtende opmerkingen maakt over mensen die tot een ander ras behoren, kan zichzelf als een ware discipel van Christus beschouwen. Noch kan hij denken dat hij in overeenstemming met de leringen van de kerk van Christus leeft. Laten we allen inzien dat ieder mens een zoon of dochter van onze Vader in de hemel is, die al zijn kinderen liefheeft.’
‘Er bestaat enige onduidelijkheid omtrent de vroegere toegankelijkheidscriteria van het priesterschap. Er zijn uitspraken inzake deze kwestie gedaan die niet op openbaring waren gebaseerd. Soms wordt er naar deze uitspraken verwezen in publicaties. Deze uitspraken stemmen niet overeen met de leer van de kerk.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.