Nieuwsartikel

Leiders sporen in wereldwijde conferentie aan tot vriendelijkheid en zorgzaamheid

Wijzigingen in leiding en vijf nieuwe tempels aangekondigd

Leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben tijdens de 187e algemene aprilconferentie gelovigen aangespoord om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen door vriendelijk te zijn. Het Eerste Presidium kondigde wijzigingen in de leiding van de kerk en vijf nieuwe tempels aan.

Op 25 maart, 1 en 2 april 2017 werden in het Conferentiecentrum met 21.000 zitplaatsen in Salt Lake City in totaal zes conferentiebijeenkomsten gehouden die wereldwijd door miljoenen zijn bekeken. Tijdens de conferentiebijeenkomsten werd er live in meer dan tachtig talen getolkt.

Thomas S. Monson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, moedigde de deelnemers aan om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen door vriendelijk en liefdevol te zijn. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, zei dat de liefde van Jezus Christus zijn volgelingen ertoe aanzet om vriendelijker, vergevensgezinder en zorgzamer te zijn, en zich meer voor zijn werk in te zetten.

Ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen riep op tot verdraagzaamheid tegenover mensen met een andere mening. Ouderling Jeffrey R. Holland, ook een lid van het Quorum der Twaalf, uitte zijn bezorgdheid over de ontstellende financiële ongelijkheid in de wereld. Hij zei dat een waar discipel van Christus voor de armen zorgt. Linda K. Burton werd als algemeen presidente van de zustershulpvereniging ontheven. Ze dankte het publiek voor zijn hulp aan de mensen die hun thuis ontvlucht zijn vanwege oorlog en andere problemen.

Ouderling Gary B. Sabin van de Zeventig, tweede raadgever in het presidium van het gebied Europa, spoorde zijn toehoorders aan om neerhangende handen op te heffen. Joy D. Jones, algemeen jeugdwerkpresidente, verklaarde dat ouders hun kinderen dienen te helpen om zonder twijfel te weten dat ze een zoon of dochter van hun liefdevolle hemelse Vader zijn.

In de zaterdagmiddagbijeenkomst werden er zes nieuwe algemene zeventigers geroepen: Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree jr., Brian K. Taylor en Taniela B. Wakolo. Bovendien werden er 36 nieuwe gebiedszeventigers geroepen. Onder hen ook twee broeders uit het gebied Europa: Karl D. Hirst en K. Roy Tunnicliffe, beiden uit Engeland. Algemene zeventigers zijn werkzaam in het Presidium der Zeventig, in gebiedspresidiums en in andere administratieve functies aan de hoofdzetel. Gebiedszeventigers zijn doorgaans alleen werkzaam in het gebied waaraan zij zijn toegewezen.

Jean B. Bingham, Sharon Eubank en Reyna I. Aburto zullen toezien op de zustershulpvereniging van de kerk, een van ’s werelds grootste vrouwenorganisaties. Zuster Bonnie H. Cordon, die tweede raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium was, werd zaterdag als eerste raadgeefster gesteund. Zuster Cristina B. Franco zal als tweede raadgeefster werkzaam zijn.

President Monson kondigde in zijn openingstoespraak van de zondagmorgenbijeenkomst de bouw van vijf nieuwe tempels aan. Deze tempels komen in Brasília (Brazilië), Groot Manilla (Filipijnen), Nairobi (Kenia), Pocatello (Idaho, VS) en Saratoga Springs (Utah, VS).

Het jaarlijkse statistische rapport, dat tijdens de conferentie voorgelezen werd, vermeldde 15,882,417 kerkleden per 31 december 2016.*

Tweemaal per jaar komen de leden en vrienden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijdens de algemene conferentie van de kerk bijeen om naar inspirerende en adviserende toespraken van algemene autoriteiten en algemene functionarissen te luisteren.

  

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.