Nieuwsartikel

Mormonen in de algemene conferentie aangeraden een bron van het goede te zijn

 

Gelovigen over de hele wereld nemen deel aan de 187e algemene oktoberconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op 23 en 30 september en 1 oktober 2017. Verschillende sprekers moedigden de deelnemers aan een bron van het goede te zijn.

President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium zei de toehoorders dat hun doel was licht en genezing aan hun medemensen te brengen. Algemeen jongevrouwenpresidente Bonnie L. Oscarson zei dat de grootste kansen om anderen te dienen in het eigen gezin, de kerkgemeente en de gemeenschap te vinden zijn. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen stelde dat men zich niet mag laten weerhouden of ontmoedigen door de eigen onvermijdelijke tekortkomingen.

Algemeen ZHV-presidente Jean B. Bingham zei dat Jezus Christus, de Heiland van de wereld, onze bron van genezing kan zijn en dat zijn volgelingen zoals Hij horen te dienen. President Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen herinnerde zijn toehoorders eraan dat de waarheden van het Boek van Mormon de kracht hebben de ziel te genezen, troosten, herstellen, steunen, sterken en verheffen.

De conferentie vond plaats in het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS) en werd wereldwijd uitgezonden.

Er werden tijdens de conferentie meerdere wijzigingen in de leiding aangekondigd:

Ouderling Juan A. Uceda en ouderling Patrick Kearon waren al op 1 augustus 2017 als lid van het Presidium der Zeventig aangesteld. Deze leiders volgden de ouderlingen Donald L. Hallstrom en Richard J. Maynes op, die op 1 augustus aan een nieuwe taak begonnen. Deze verandering die op 1 mei 2017 door het Eerste Presidium was aangekondigd, werd door president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium voorgelegd om formeel te worden gesteund.

De volgende algemene zeventigers werden ontheven en kregen het emeritaat verleend: Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence, W. Craig Zwick.

Tweeëndertig gebiedszeventigers werden ontheven waaronder drie uit het gebied Europa: Detlef H. Adler van Bielefeld (Duitsland) en Christopher Charles en Clifford T. Herbertson, beiden uit het Verenigd Koninkrijk. Torben Engbjerg uit Denemarken is als gebiedszeventiger geroepen.

Er werden nieuwe leden van het algemeen bestuur van de zustershulpvereniging en het jeugdwerk geroepen om aan de wereldwijde behoeften van de kerk tegemoet te komen. De vier nieuwe leden van het algemeen bestuur van de zustershulpvereniging zijn Melinda (Mindy) Booth, Memnet Lopez, Rebecca Mehr en Susan Porter. De vijf nieuwe leden van het algemeen bestuur van het jeugdwerk zijn Michelle Craig, Jennefer Free, Lisa Harkness, Salote Tukuafu en Dana Wiest.

Mormonen komen twee keer per jaar bijeen om naar algemene autoriteiten en andere kerkleiders te luisteren, die geestelijke leiding geven en inspirerende boodschappen over het evangelie van Jezus Christus brengen. De bijeenkomsten in het voorjaar noemt men de aprilconferentie, die in het najaar de oktoberconferentie. Mensen met een andere geloofsovertuiging zijn ook van harte welkom.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.