News Story

Mormoonse apostel spreekt groep parlementariërs in Brits Hogerhuis toe

Ouderling Jeffrey R. Holland bespreekt de rol van humanitaire hulp en religie bij het oplossen van conflicten

Met de wereldwijd toenemende conflictsituaties in gedachten sprak ouderling Jeffrey R. Holland, een apostel in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, op woensdag 10 juni 2015 de All-Party Parliamentary Group (APPG) on Foreign Affairs in het Britse Hogerhuis toe over de rol die humanitaire hulp daarbij kan spelen.

Downloadable 1080p HD SOTs, B-roll, audio and time lapse for journalists

Hij sprak na dr. Rowsch Shaways, vice-premier van Irak, die de groep eveneens toesprak, samen met dr. Ali Nasser Muthanna van de liefdadigheidsinstelling AMAR International en Sharon Eubank, hoofd humanitaire diensten van de kerk.

‘We zien allemaal uit naar de dag dat zwaarden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen worden gesmeed. Helaas neemt het door religie gemotiveerde geweld in deze 21ste eeuw toe in plaats van af’, liet ouderling Holland de aanwezigen, onder wie verschillende parlementsleden, weten.  ‘Deze conflicten hebben wereldwijd tot humanitaire crises van ongekende omvang geleid. De behoefte aan hulp blijft immens.’  

De APPG on Foreign Affairs, een informele groep waarin parlementsleden, kerkelijke leiders, liefdadigheidsinstellingen en bedrijven van gedachten wisselen over het Britse buitenlandbeleid, belegt vergaderingen, zoals die van vandaag, om een bredere beleidsdiscussie onder parlementariërs te stimuleren.  Een spreekbeurt in een van de vergaderingen is een eer, omdat die een belangrijke rol vervullen in het beleid van de Britse overheid.  

 ‘Ik heb ouderling Holland gevraagd om vandaag naar het Hogerhuis te komen om met een aantal van mijn collega’s — leden van het Hogerhuis — kennis te maken’, zei mevrouw barones Emma Nicholson, voorzitter van de APPG on Foreign Affairs, in een interview. ‘Ik wil dat hij ons met zijn grote kennis en begrip — zijn hart, zijn hoofd en zijn wijsheid — inzicht geeft. Mijn collega’s hier in alle gelederen van het Huis werken erg hard om mensen hulp te bieden en we zijn altijd op zoek naar kennis waarmee we meer kunnen doen.’

Sprekend over het leed dat conflictsituaties teweegbrengen, zei ouderling Holland: ‘Daar een groot deel van die situaties veroorzaakt wordt door hen die zich door de een of andere overtuiging laten leiden (hoe tragisch de toepassing van die overtuiging ook is), lijkt het niet meer dan billijk dat anderen met eenzelfde maar meer constructieve religieuze overtuiging, mee behoren te werken aan het verhelpen van die situaties en rechtzetten wat verkeerd is gegaan. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ziet haar humanitaire hulpverlening in dat licht.’

Ouderling Holland ging in op de aanknopingspunten die religieuze groepen hebben bij het bieden van hulp in die situaties, zoals de hoop en troost die de slachtoffers uit hun godsdienst putten. Bovendien kunnen religieuze organisaties vertrouwen schenken en de dialoog zoeken, nationale grenzen overstijgen, en partijen die het oneens zijn nader tot elkaar brengen. Hij legde uit dat religieuze organisaties een belangrijke rol kunnen spelen in de bevordering van verdraagzaamheid, pluralisme en conflictbeheersing. Ze kunnen mensen emanciperen door ongerechtigheid in theologische context te plaatsen.

‘Religies en religieuze organisaties kunnen een belangrijke rol spelen door aan iemands diepste waarden te appelleren, en zo de mensen te motiveren. Tegelijkertijd kunnen ze het voortouw nemen in de cultivering van de deugden van vergevensgezindheid en verzoeningsgezindheid, alsmede in de bereidheid om dat ideaal in het persoonlijke leven en in de samenleving na te streven. Als deze positieve invloed van godsdienst in conflictgebieden ontbreekt, dan gaat er veel verloren — veel te veel als je het mij vraagt’, zei ouderling Holland. ‘Het is onze religieuze overtuiging — een overtuiging gebaseerd op het gebod God en onze naaste lief te hebben als onszelf — die ons ertoe brengt onze steun te geven aan humanitaire hulpprogramma’s.

‘LDS Charities is fantastisch’, zei mevrouw barones Nicholson. ‘Ik kan u niet genoeg vertellen hoezeer ik dit gedegen systeem bewonder, dat niets anders dan zuivere naastenliefde als oogmerk heeft. Beide organisaties gaan uit van precies dezelfde bron van algemeen welzijn en het diepe verlangen om iedereen de kans te bieden hun eigen zaken op orde te hebben — niet slechts te overleven, maar een toekomst te hebben. Daarom ben ik echt blij met dit partnerschap.’

Als grondlegger en voorzitter van AMAR, een internationale liefdadigheidsinstelling die hulp biedt in het conflictueuze Midden-Oosten, heeft mevrouw barones Nicholson een nauwe relatie met LDS Charities, de humanitaire tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

 ‘Er is zoveel werk te doen, er is zoveel leed dat het onmogelijk door een enkele organisatie kan worden gedaan’, zei Sharon Eubank in een interview. 

De vergadering bood kerkfunctionarissen de kans het inzicht en de kennis te delen die zij wereldwijd met hun hulpverlening hebben opgedaan. Het was de eerste keer dat een leider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een vergadering in de parlementsgebouwen had toegesproken. In de vergadering bedankte mevrouw barones Nicholson ouderling Holland voor zijn ‘geweldige toespraak’.

‘Deze parlementariërs, in het bijzonder uit het Hogerhuis, zijn geïnteresseerd in wat wij doen’, zei ouderling Holland in een interview. ‘Zij doen veel van dezelfde dingen, en ik geloof dat zij ons nu als een belangrijke partner, een belangrijke contribuant zien, en ik denk dat ze die relatie willen uitbouwen.

‘Mijn boodschap was dat we als religieuze organisatie, als kerk, een aanmerkelijk voordeel hebben, omdat we geloven wat we geloven over het vaderschap van God en de broederschap en zusterschap van mannen en vrouwen’,  zei ouderling Holland in een gesprek na afloop van de vergadering.  En dat we op grond van het evangelie van Jezus Christus niet alleen verplicht zijn om de helpende hand te bieden, voor de armen te zorgen, de naakten te kleden en de hongerigen te voeden, maar daaruit ook de benodigde kracht putten.’

Bezoek MormonNewsroom.org voor meer informatie over LDS Charities en haar programma’s.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.