Persbericht

Russell M. Nelson: Nieuwe President van het Quorum der Twaalf Apostelen

Russell M. Nelson is officieel aangesteld door President Thomas S. Monson op 15 juli 2015. Hij vervangt president Boyd K. Packer, die op 3 juli jongstleden is overleden. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.