Persbericht

Sta mij toe het echte Boek van Mormon aan Groot-Brittannië voor te stellen

Oorspronkelijk gepubliceerd in The Times, 10 juni 2023

Malcolm-Adcock2023.jpg
Malcolm-Adcock2023.jpg
Malcolm Adcock is lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en schreef samen met Fred E. Woods The Latter-day Saint Image in the British Mind (Greg Kofford Books). 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De zogenaamd zonderlinge capriolen van priesters, prelaten en predikanten – zowel de komische als de tragische – vullen al jaar en dag de zakken van uitgeverijen en trekken volle zalen. De literaire carrière van Sir Arthur Conan Doyle kwam op gang met zijn roman A Study in Scarlet [Een studie in rood], waarin hij de eerste leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, toen ‘mormonen’ genoemd, beschreef.

In de 21e eeuw is het gebruikelijk om religie met gewaagde humor te benaderen. De met schuine grappen gevulde musical The Book of Mormon blijft toeschouwers aan weerskanten van de Atlantische Oceaan naar het theater trekken. De manier waarop de musical zendelingen afbeeldt die in Afrikaanse zendingsgebieden dienen, staat mijlenver van de realiteit. De echte zendelingen van de kerk vatten na de voorstellingen post aan de uitgang van Britse theaters om de fabeltjes over hun zo gekarikaturiseerde en gestereotypeerde kerk te ontkrachten.

De theologie van de heiligen der laatste dagen is uniek, en veel van hun geloofspunten worden niet in het traditionele christendom onderwezen. Een belangrijk aspect is de overtuiging dat de Schriftuurlijke canon niet volledig is. Het Boek van Mormon (het boek, niet de musical) is voor leden van de kerk ‘eveneens een testament aangaande Jezus Christus’, naast de Bijbel. Heiligen der laatste dagen beschouwen het als een heilig werk, van metalen platen vertaald door Joseph Smith, die door aanhangers van de kerk als een hedendaagse profeet wordt gezien. Hij zei in 1823 dat hij de platen had gevonden in een heuvel bij zijn huis in Manchester (New York, VS), nadat een engel hem naar de vindplaats had geleid. Het boek werd in 1830 voor het eerst in het Engels gedrukt. Christus staat centraal in het Boek van Mormon, dat één lange aansporing is om een christelijk leven te leiden: ‘Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus.’

Een ander leerstellig verschil betreft de aard van de Godheid zoals die in de 4e eeuw door het Concilie van Nicea was vastgelegd. Waar het traditionele christendom het geloof in een letterlijke Drie-eenheid omarmt, zijn God, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest volgens de leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen afzonderlijke goddelijke personen die één zijn in doel.

Hoe zit het met polygamie? In 1890 hebben de leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een einde gemaakt aan die praktijk. Is het geen Amerikaanse kerk? Neen. Van de meer dan 17 miljoen leden die de kerk wereldwijd telt, woont minder dan de helft in de Verenigde Staten. En opvallend genoeg staat het oudste nog in gebruik zijnde kerkgebouw op het Engelse platteland, in de buurt van Pendock (Worcestershire, VK). De eerste zendelingen arriveerden in 1837 in Engeland. Momenteel telt de kerk 191.000 leden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en die wijzen er maar al te graag op dat de kerk daar goed gedijde in het Victoriaanse tijdperk, nog voordat de stad Salt Lake City (Utah, VS) werd gesticht. De eerste bekeerlingen trokken massaal naar de VS, en het waren die Britse immigranten die een belangrijke bijdrage leverden aan de bouw van die stad in de woestijn.

Anno 2023 maken heiligen der laatste dagen actief deel uit van de interkerkelijke gemeenschap in Groot-Brittannië. Er is nu meer dan ooit behoefte aan respect en verdraagzaamheid voor de rijke diversiteit van geloofsrichtingen. In de 19e eeuw vaardigde de gouverneur van Missouri, Lilburn Boggs, het bevel uit om ‘die mormonen’ uit zijn staat te verdrijven en desnoods ‘uit te roeien’. Tegenwoordig ijveren de leden van de kerk voor godsdienst- en geloofsvrijheid voor iedereen.

Religieuze haat is wereldwijd in opmars. De belangengroep Open Doors schat dat het voorbije jaar 5.898 christenen zijn gedood vanwege hun geloof, een stijging vergeleken met de 4.761 het jaar voordien. Er is geen plaats voor antisemitisme, islamofobie, aanvallen tegen christenen of welke andere groepering dan ook. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is vertegenwoordigd in talloze wereldwijde organisaties die vrijheid van godsdienst en geloof steunen, zoals het Britse forum Freedom of Religion or Belief (FoRB), en de partij-overstijgende parlementaire commissie voor de internationale vrijheid van religie en geloof.

Heiligen der laatste dagen zijn het erover eens dat we theologische verschillen opzij moeten zetten voor het welzijn van de mensheid. De kerk werkt samen met verschillende humanitaire organisaties. Vorig jaar besteedde de kerk wereldwijd meer dan € 950 miljoen aan hulp voor noodlijdenden. We willen iets goeds doen in een wereld waar steeds meer verdeeldheid heerst. Wij brengen ons gemeenschappelijk mens-zijn en ons christelijk gedachtengoed in praktijk door zij aan zij te staan met mensen van alle godsdiensten en geloofsovertuigingen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.