Nieuwsartikel

Verslag algemene aprilconferentie 2018

Nieuw Eerste Presidium en twee nieuwe apostelen gesteund, zeven nieuwe tempels aangekondigd

        

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in het Conferentiecentrum in Salt Lake City en in kerkgebouwen overal ter wereld hebben op 31 maart en 1 april 2018 aan de 188e algemene aprilconferentie deelgenomen. Het was een historische gebeurtenis, omdat er verschillende beleidsveranderingen en aankondigingen werden bekendgemaakt. Hier volgt een beknopt verslag van de gang van zaken in chronologische volgorde.

Heiligen der laatste dagen steunen nieuw Eerste Presidium in plechtige samenkomst

    

President Russell M. Nelson is op zaterdag 31 maart 2018 in een plechtige samenkomst van kerkleden als profeet, ziener, openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gesteund. Dallin H. Oaks is als eerste raadgever en Henry B. Eyring als tweede raadgever in het Eerste Presidium gesteund – het hoogste bestuurslichaam van de kerk.

Twee nieuwe apostelen opgenomen in het Quorum der Twaalf

In deze plechtige samenkomst zijn ook twee nieuwe leden van het Quorum der Twaalf Apostelen bekendgemaakt. Ouderling Gerrit W. Gong en ouderling Ulisses Soares werden als de nieuwste leden van dat quorum gesteund. Zij bezetten de opengevallen plaatsen na het overlijden van president Thomas S. Monson en ouderling Robert D. Hales.

Acht nieuwe algemene zeventigers gesteund in de algemene aprilconferentie 2018

President Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen maakte in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de algemene aprilconferentie 2018 bekend dat er 8 algemene zeventigers en 55 gebiedszeventigers waren geroepen. Ook maakte hij bekend dat ouderling Carl B. Cook en ouderling Robert C. Gay in het Presidium der Zeventig waren geroepen om de opengevallen plaatsen in dat presidium te vullen, die door de benoeming van ouderling Gerrit W. Gong en ouderling Ulisses Soares tot lid van het Quorum der Twaalf waren vrijgekomen.

Op aanwijzing van het Quorum der Twaalf reizen de leden van het Presidium der Zeventig vaak om kerkleiders, zendelingen en kerkleden in hun kerkgemeenten te bezoeken en te onderwijzen. De nieuwe algemene zeventigers zijn: ouderling Steven R. Bangerter, ouderling Matthew L. Carpenter, ouderling Jack N. Gerard, ouderling Mathias Held, ouderling David P. Homer, ouderling Kyle S. Mackay, ouderling Juan Pablo Villar en ouderling Takashi Wada.

Nieuw algemeen jongevrouwenpresidium aangekondigd in de algemene aprilconferentie 2018

Bonnie H. Cordon (voormalig 1e raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium) is als algemeen jongevrouwenpresidente geroepen, Michelle Craig als eerste raadgeefster en Becky Craven als tweede raadgeefster. Zij zullen leiding geven aan de kerkorganisatie voor jongevrouwen van 12 t/m 17 jaar.

Zuster Lisa L. Harkness is als nieuwe raadgeefster in het jeugdwerkpresidium geroepen. Zuster Harkness was al sinds september 2017 als lid van het algemeen jeugdwerkbestuur werkzaam. De jeugdwerkorganisatie is voor kinderen van anderhalf t/m elf jaar.

Statistisch rapport 2017 — aprilconferentie 2018

Ter informatie van de leden van de kerk heeft het Eerste Presidium het volgende statistisch rapport opgesteld over de groei en de status van de kerk per 31 december 2017.

  • 16.118.169 kerkleden
  • 67.049 voltijdzendelingen
  • 159 tempels in gebruik
  • 34.821 kerkunits (wijken en gemeenten)

Veranderingen in de priesterschapsquorums voor mannen aangekondigd

President Nelson maakte een belangrijke verandering inzake de herstructurering van de priesterschapsquorums van de kerk bekend. De hogepriesters en de ouderlingen worden in één ouderlingenquorum ondergebracht.

De priesterschapsdragers in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn opgedeeld in twee niveaus of ordes – de Aäronische priesterschap en de Melchidezedekse priesterschap. Ouderling en hogepriester zijn twee van de priesterschapsambten in het Melchizedekse priesterschap.

President Nelson zei dat er maanden is nagedacht over en gewerkt aan de samenvoeging van de twee priesterschapsgroepen in één quorum. De belangrijkste reden voor de verandering is, zo zei hij, de noodzaak van een doeltreffender bediening. ‘We voelen een dringende noodzaak om beter voor onze leden te zorgen,’ zei hij. ‘Om dat beter te doen, moeten we onze priesterschapsquorums versterken zodat we gerichter leiding kunnen geven aan het in liefde dienen en steunen van de heiligen, zoals de Heer dat wil. Deze aanpassingen zijn door de Heer geïnspireerd. Door ze toe te passen, worden we doeltreffender dan we zijn geweest.’

Het Eerste Presidium brengt paasbooschap in algemene conferentie

Ieder lid van het Eerste Presidium bracht een paasboodschap in de zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie. President Russell M. Nelson zei: ‘Zonder de oneindige verzoening van onze Verlosser, zou geen van ons hoop hebben om nog naar onze hemelse Vader terug te keren. Zonder zijn opstanding zou de dood het einde zijn. Door de verzoening van de Heiland werd het eeuwige leven een mogelijkheid en de onsterfelijkheid de werkelijkheid voor allen.’

President Dallin H. Oaks, eerste raadgever, verklaarde: ‘Vandaag vieren we samen met andere christenen de opstanding van de Heer Jezus Christus. Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de letterlijke opstanding van Jezus Christus een pijler van hun geloof. We geloven niet alleen in de verslagen over de opstanding van Jezus Christus in de Bijbel en in het Boek van Mormon. We geloven ook de talloze Schriftuurlijke leringen die aangeven dat er een soortgelijke opstanding zal plaatsvinden voor iedereen die op deze aarde heeft geleefd.’

President Henry B. Eyring, tweede raadgever, beëindigde zijn toespraak met de woorden: ‘Ik dank onze hemelse Vader voor de gave van zijn geliefde Zoon die vrijwillig naar de aarde gekomen is om ons te verlossen. Ik ben dankbaar dat ik weet dat Hij verzoening voor onze zonden heeft gebracht en is opgestaan. De kennis dat ook ik dankzij zijn verzoening zal opstaan en eeuwig met mijn geliefde familieleden samen kan zijn, is me dagelijks tot zegen.’

‘Bedienen’ vervangt huisonderwijs en huisbezoek

President Russell M. Nelson maakte in de zondagmiddagbijeenkomst bekend dat de huisonderwijs- en huisbezoekprogramma’s van de kerk (een kerktaak om medeleden op geregelde basis te bezoeken en te hoeden) vervangen worden door een gecoördineerde, meer persoonlijke, manier die ‘bediening’ wordt genoemd.

Zeven tempels aangekondigd in algemene aprilconferentie 2018

Aan het einde van de slotbijeenkomst kondigde president Russell M. Nelson de bouw van zeven nieuwe tempels aan. Ze worden in de volgende plaatsen gebouwd: Salta (Argentinië), Bengaluru (India), Managua (Nicaragua), Cagayan de Oro (Filippijnen), Layton (Utah, VS), Richmond (Virginia, VS) en een nog nader te bepalen grote stad in Rusland. Deze zeven nieuwe tempels brengen het totaal aan tempels op 189, waarvan 159 in bedrijf en 30 aangekondigd of in aanbouw.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.