Persberichten

Wederopbouw van het huwelijksgeluk besproken op Vaticaantop

President Eyring was gevraagd te getuigen op het internationale interreligieuze evenement dat door de katholieke kerk georganiseerd werd en religieuze leiders van 14 verschillende geloofsovertuigingen en uit 23 landen samenbracht. Het evenement, getiteld ‘De complementariteit van man en vrouw’, begon op 17 november en werd op 19 november beëindigd.

President Eyring zei dat er ongelukkige huwelijken bestaan, maar dat de sleutel tot een complementair huwelijk tussen man en vrouw onzelfzuchtigheid is.

‘Bij zelfzucht zaaien de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw vaak verdeeldheid’, legde hij uit. ‘Bij onzelfzuchtigheid vullen die verschillen elkaar aan en zorgen ze voor mogelijkheden om elkaar te helpen en op te bouwen.’

Hij zei dat de verandering vooral in het hart en niet zozeer in het verstand plaatsvindt.

‘We moeten manieren bedenken om mensen tot het inzicht te brengen dat ze hun aangeboren zelfzucht met sterke en blijvende naastenliefde en goedheid kunnen vervangen’, voegde president Eyring toe.

In zijn getuigenis las president Eyring voor uit ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, een document dat de kerk in 1995 publiceerde en dat het standpunt van de kerk over het gezin uiteenzet. Hij verwees naar de beginselen in de proclamatie en zei: ‘Dat zijn zaken die de mensen moeten doen om een wederopbloei van gelukkige huwelijken en productieve gezinnen tot stand te brengen.’

‘Zo’n wederopbloei vereist dat de mensen een ideaal nastreven, en dat ze het blijven proberen ook al lijkt het geluk soms ver weg en willen allerlei luide stemmen hen ervan af brengen’, aldus president Eyring. ‘We kunnen en moeten voor het huwelijk tussen man en vrouw opkomen en het verdedigen.’

President Eyring vertelde over de vreugde die hij ervaart door zijn huwelijk met zijn vrouw, Kathleen. Zij zijn 52 jaar getrouwd. ‘Ik ben een beter mens geworden door van haar te houden en met haar samen te zijn’, zei hij. ‘Ik had nooit verwacht dat we zó complementair zouden zijn. Onze verschillen hebben ons samengebracht in plaats van uit elkaar gedreven.’ Ze hebben zes kinderen, 31 kleinkinderen en één achterkleinkind.

‘Naarmate wij ons inspannen om het loyale, liefdevolle huwelijk in stand te houden en aan te moedigen, waarin man en vrouw één worden en kinderen grootbrengen, zal de Heer onze inspanningen vrucht laten dragen’, zei hij tot slot.

In deze mondiale bijeenkomst van religieuze leiders in het Vaticaan, waarin het belang van het huwelijk werd besproken, werden twee belangrijke geloofspunten besproken die De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onderschrijft, namelijk het belang van het huwelijk tussen man en vrouw enerzijds en het belang van interreligieuze samenwerking in goede gemeenschappelijke doelen anderzijds.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.