Persbericht

Hedendaags apostel bezoekt Verenigd Koninkrijk

In navolging van het nieuwtestamentische patroon heeft ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) in juni het Verenigd Koninkrijk bezocht en er met geestelijke en politieke leiders gesproken.

Als senior kerkelijk leider voor de hele wereld gaf hij de leden van de kerk en de gemeenschap ook raad en geestelijke leiding.

Zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk wierp licht op de rol en het belang van christelijke kerken in de 21e eeuw.  Hedendaagse apostelen zijn getuigen van Jezus Christus en zij begrijpen dat de boodschap van de Heiland het beste verkondigd wordt door de manier waarop de christelijke gemeenschap hulpbehoevenden, ongeacht hun overtuiging of afkomst, de hand reikt.

In een bijeenkomst voor de jongvolwassenen van de kerk in het Harris Manchester College (Oxford University) sprak ouderling Holland over het belang van de waarheid verdedigen, christelijke beginselen naleven en trouw aan het geloof blijven, zelfs als het lijkt alsof ze er alleen voor staan:

‘Zeg gewoon: “Hier ben ik […] en U kunt op me rekenen.”  Er is trouwens dat mooie Schriftuurlijke refrein dat al vanaf de tijd van Abraham bekend is […]: “Hier ben Ik, zend Mij.”’

Ouderling Holland sprak in een reeks bijeenkomsten in Edinburgh, Birmingham en Londen vele van de 1700 mormoonse zendelingen toe die momenteel in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn.

Hij sprak over de grote bijdragen die deze jonge mannen en vrouwen leveren. Velen van hen zijn nog geen twintig en geven twee jaar van hun leven op om het evangelie voor een groot deel op eigen kosten te verkondigen.  Hij nam de tijd om elke zendeling de hand te schudden en gaf hun een boodschap van liefde, inspiratie en aanmoediging.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.