Onderwerp

Eerste Presidium

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt geleid door vijftien apostelen, die als profeten, zieners en openbaarders worden beschouwd. De man die het langste apostel is, is de president van de kerk, en onder inspiratie kiest hij twee andere apostelen als raadgevers. Deze drie functioneren als het Eerste Presidium, het hoogste bestuurslichaam van de kerk. (Voor informatie over de andere twaalf apostelen, zie Quorum der Twaalf Apostelen, het op een na hoogste bestuurslichaam van de kerk.)

Leden van het Eerste Presidium zijn bijzondere getuigen van Jezus Christus, geroepen om over de hele wereld van Hem te getuigen. Zij reizen geregeld om grote groepen leden en belangstellende niet-leden toe te spreken en aan te moedigen, en om met plaatselijke leiders te overleggen.

Als ze niet onderweg zijn, vergaderen de leden van het Eerste Presidium met elkaar en met andere algemene kerkleiders over zaken die van invloed zijn op de wereldwijde kerk, zoals zendingswerk, tempelbouw, geestelijk en stoffelijk welzijn enzovoort.

President Thomas S. Monson, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Uchtdorf zijn de leden van het Eerste Presidium.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.