Onderwerp

Interkerkelijke relaties

Interkerkelijke projecten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Respect voor de verschillende geloofsovertuigingen en unieke bijdragen van alle godsdiensten in de wereld is een van de kenmerken van het mormonisme. Vanaf het allereerste begin van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft Joseph Smith het beginsel van godsdienstvrijheid en -tolerantie verkondigd. ‘Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen’ (Geloofsartikelen 1:11).

In diezelfde geest heeft Thomas S. Monson, de president van de kerk, tijdens een algemene conferentie, een halfjaarlijkse wereldwijde bijeenkomst, om meer godsdienstig begrip gevraagd: ‘Ik wil alle leden van de kerk aanmoedigen om alle mensen overal met liefde en respect te bejegenen. We leven in een wereld vol verscheidenheid. We kunnen en moeten respect tonen voor mensen met een andere geloofsovertuiging.’ (Conferentietoespraak, april 2008.) Heiligen der laatste dagen accepteren alle oprechte gelovigen als gelijkwaardig in hun geloof en in onze grote taak om de mensheid van dienst te zijn.

Toen hij nadruk legde op Gods liefde voor alle mensen, niet slechts voor mensen van één enkele godsdienst, zei president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium, het hoogste bestuurslichaam van de kerk: ‘We houden alle gelovigen in andere religies in ere en respecteren hen die God liefhadden, ongeacht waar zij woonden of wanneer zij leefden, ook al hadden zij niet de volheid van het evangelie. Wij uiten onze dank voor hun onbaatzuchtigheid en moed. Zij zijn onze broeders en zusters, kinderen van onze hemelse Vader. (…) Hij hoort de gebeden van de ootmoedigen en oprechten in alle natiën, talen en volken. Hij schenkt licht aan wie Hem zoeken en eren, en bereid zijn om zijn geboden te onderhouden.’ (Conferentietoespraak, april 2008.)

Wijlen Krister Stendahl, emeritus bisschop in de Lutherse kerk van Stockholm, en emeritus hoogleraar aan de Harvard Divinity School, heeft drie regels voor religieus begrip genoemd: (1) Als we een andere godsdienst willen begrijpen, moeten we aan de volgelingen van die godsdienst vragen stellen, niet aan hun vijanden; (2) we mogen onze beste kanten niet met hun slechtste kanten vergelijken; en (3) we moeten ruimte bieden aan ‘heilige afgunst’ door punten in andere godsdiensten te vinden die we kunnen evenaren. Door deze beginselen worden banden met andere godsdiensten gesmeed waardoor vertrouwen wordt gewekt en er een basis wordt gelegd voor dienstbetoonactiviteiten.

De geestelijke en stoffelijke behoeften in de wereld vereisen inzet en samenwerking van de verschillende godsdiensten. Ze leveren allemaal een waardevolle bijdrage aan de grote gemeenschap gelovigen. Met de woorden van een van de eerste apostelen, Orson F. Whitney: ‘God gebruikt meer dan één enkel mens om zijn grote en wonderbaarlijke werk tot stand te brengen. De heiligen der laatste dagen kunnen dat niet allemaal tot stand brengen. Het werk is te groot en te moeilijk voor één enkel volk.’ Daarom beschouwen de leden van de kerk hun medegelovigen over de hele wereld niet als tegenstanders of concurrenten, maar als collega’s in de vele goede werken op aarde. Zo heeft de kerk bijvoorbeeld samengewerkt met de katholieke organisatie El Minuto de Dios om kleding te distribueren aan slachtoffers van de overstromingen en aardverschuivingen die Colombia in januari 2011 teisterden. De kerk heeft ook samengewerkt met Islamic Relief USA om in januari 2010 voedsel en medische hulpgoederen naar de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te sturen.

Het is belangrijk om op te merken dat de interkerkelijke samenwerking geen leerstellige overeenkomsten vereist. Hoewel de kerk haar geestelijke onafhankelijkheid wil behouden en begrijpt dat er leerstellige verschillen zijn, weerhoudt dat haar er niet van om samen met andere geloofsrichtingen liefdadigheidswerk te doen. Dat werk is op algemene normen en waarden gebaseerd. Een verschillende interpretatie van de verzoening van Christus hoeft bijvoorbeeld niets af te doen aan de opdracht van Christus om onze naasten lief te hebben als onszelf. Daarom is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen liefdadigheidswerk en leerstellige beginselen, en samen voor de behoeftigen te zorgen. Gelovige mensen hoeven niet precies hetzelfde geloof te hebben om veel goede werken voor onze medemensen tot stand te brengen.

Hieronder staan slechts enkele voorbeelden en verhalen over de samenwerking tussen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en andere geloofsrichtingen:

Georganiseerde evenementen

Bisschop Wester prijst bezoek van kardinaal George aan Utah (26 februari 2010)

Kardinaal George spreekt op BYU over godsdienstvrijheid (23 februari 2010)

Jaarlijks interkerkelijk muziekprogramma in de historische tabernakel in Salt Lake City (22 februari 2010)

Verschillende geloofsrichtingen wonen muziekprogramma bij in de tabernakel in Salt Lake City (9 februari 2010)

Interkerkelijke rondetafelgroep houdt concert op Temple Square (13 februari 2007)

Aartsbisschop Alex J. Brunett ontvangt de onderscheiding Family Values (30 november 2010)

Deelgenomen aan evenementen

Kathedraal viert honderdjarig bestaan; president Monson spreekt over gezamenlijk dienstbetoon van beide kerken (10 augustus 2009)

Apostelen reizen de wereld rond in antwoord op het groeiende ledental (27 september 2010)

Parlement van wereldgodsdiensten vergadert in 2009 in Melbourne (14 december 2009)

Kerk vertegenwoordigd op conferentie wereldgodsdiensten in Kazachstan (22 juli 2009)

Rondleiding door godsdienstige gebouwen bevordert begrip (31 juli 2008)

Leringen van de kerk

Apostel spreekt tot jongeren in Boston over godsdienstvrijheid (17 juli 2010)

Mensen die in God geloven, werken samen, zegt apostel (28 mei 2008)

Respect voor verschillende geloofsrichtingen (18 april 2008)

Het evangelie – een wereldgodsdienst (november 1991)

Gods liefde voor alle mensen (15 februari 1978)

Humanitaire hulp en ander dienstbetoon

Kerk helpt slachtoffers van overstromingen en aardverschuivingen in Colombia (6 januari 2011)

Ambassadeur van Pakistan bedankt kerkleiders voor mormoonse humanitaire hulp (14 september 2010)

Buren helpen buren (8 juli 2010)

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werkt samen met Islamic Relief USA om voedsel en medische hulpgoederen naar Haïti te sturen (22 januari 2010)

Van Salt Lake City naar Samoa: kerk verleent humanitaire hulp (6 oktober 2009)

Mormoonse en Islamitische leiders verlenen gezamenlijk noodhulp (29 juli 2009)

Mormonen helpen slachtoffers van overstromingen in Indiana, Iowa en Wisconsin (17 juni 2008)

Naaisters maken dekens voor dakloze gezinnen (21 maart 2007)

Mormoonse jongeren in Houston helpen hun naasten met de voorbereiding op noodsituaties (25 oktober 2006)

Heiligen der laatste dagen sturen hulp naar het Midden-Oosten (27 juli 2006)

Moslims en mormonen werken samen om slachtoffers van de aardbeving in Indonesië te helpen (30 mei 2006)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.