Onderwerp

Jezus Christus

Jezus Christus staat centraal in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die zijn naam draagt. Leden van de kerk geloven dat Jezus de Zoon van God is, de eniggeboren Zoon in het vlees (Johannes 3:16). Heiligen der laatste dagen aanvaarden de profetische verklaringen in het Oude Testament die rechtstreeks en krachtig verwijzen naar de komst van de Messias, de Verlosser van de mensheid. Leden van de kerk aanvaarden ook de verslagen in het Nieuwe Testament over de geboorte, het leven en de bediening, de dood en opstanding van Jezus Christus.

Ieder gebed dat thuis of in de kerk wordt uitgesproken wordt in de naam van Jezus Christus afgesloten. De zinnebeelden van het avondmaal (te vergelijken met de communie) die wekelijks tijdens de kerkdiensten genuttigd worden, zijn een symbool van zijn verzoening. Net als zijn Vader had Christus een stoffelijk lichaam — hetzelfde lichaam waarmee Hij na zijn opstanding uit het graf kwam en waarvan Hij tegen zijn apostelen zei: ‘Betast Mij en ziet’ (Lucas 24:39).

Als de enige volmaakte man die ooit geleefd heeft, gaf Jezus het voorbeeld dat iedereen dient te volgen. Omdat mensen altijd tekortschieten, betaalt het zoenoffer van Christus de prijs voor hun zonden, op voorwaarde dat zij zich bekeren. Door zijn offer kan de hele mensheid herrijzen en onsterfelijk worden. Hij is de Heiland, en in de toekomst zal Hij onze Rechter zijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.