Onderwerp

Joseph Smith

Joseph Smith was de stichter en eerste president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij en vijf anderen hebben de kerk officieel op 6 april 1830 in Fayette (New York, VS) gesticht. Joseph presideerde de kerk tot hij op 27 juni 1844 een gewelddadige dood stierf. Onder zijn leiding groeide het ledental van de kerk van zes tot 26 duizend.

Halverwege de 19de eeuw schreef de burgemeester van Boston, Josiah Quincy, die in het hele land als schrijver en uitgever bekend stond: ‘Ooit stelt men misschien de vraag: welke vooraanstaande Amerikaan heeft meer voor het lot en de gedachtegang van zijn landgenoten betekent dan welke andere man op dit continent ook? Hoe raar het ook in de oren van sommigen moge klinken, het antwoord op die vraag is hoogstwaarschijnlijk: Joseph Smith, de mormoonse profeet!’

Joseph Smith jr. is op 23 december 1805 in Sharon (Vermont, VS) geboren uit Joseph Smith en Lucy Mack. Hij was het vijfde van elf kinderen in een arm boerengezin — twee van de elf kinderen stierven jong. Daar zijn ouders geen geld hadden om hem naar school te sturen, genoot Joseph slechts drie jaar onderwijs. De vorming van Joseph, en die van zijn broers en zussen, vond hoofdzakelijk thuis plaats, met de Bijbel als tekstboek.

Volgens zijn vriend Parley Pratt was Joseph 183 cm lang, ‘sterk en actief, lichte gelaatskleur, blond haar, blauwe ogen en weinig baardgroei.’ Daar Joseph ‘vrolijk van karakter’ was, deed hij graag mee met kinderspelletjes, ook kon hij een potje worstelen en ‘stoktrekken’ waarderen. Een heilige der laatste dagen die Joseph in Kirtland (Ohio) opzocht, heeft geschreven: ‘Hij zag er anders uit dan ik mij van een profeet van God had voorgesteld. Maar (…) ik vond hem echter wel vriendelijk, vrolijk, aimabel en sympathiek. Ik mocht hem eigenlijk direct.’

Toen Joseph zeven jaar was, kreeg hij tyfus, die in de buurt heerste. Hoewel hij na twee weken weer beter was, hield hij er wel een pijnlijke infectie in het bot van zijn been aan over. Toen bleek dat de infectie niet behandeld kon worden, besloot de dokter het been te amputeren. Josephs moeder wist de arts ervan te overtuigen nog eenmaal te opereren, waarop de arts het geïnfecteerde deel van het bot wegbeitelde, zonder verdoving of fatsoenlijke medische voorzieningen. Joseph, die weigerde aan het bed vastgebonden te worden, of sterkedrank te gebruiken om de pijn te verzachten, doorstond de operatie in de armen van zijn vader. Hoewel hij nog drie jaar op krukken liep en de rest van zijn leven licht met zijn been trok, genas Joseph.

Joseph Smith huwde Emma Hale op 18 januari 1827. In de zeventien jaar dat zij getrouwd waren, kregen zij elf kinderen, van wie er twee waren geadopteerd. Joseph en Emma’s eerste drie kinderen stierven enkele uren na de geboorte. In 1831 adopteerden zij een tweeling, van wie er een, een jongetje, in zijn eerste levensjaar stierf. In de twaalf daaropvolgende jaren kreeg Emma nog zes zoons, waarvan er twee jong stierven — de jongste werd vijf maanden na Josephs dood geboren.

Tijdens een religieuze opleving in de staat New York, waar hij in 1820 woonde, raakte de 14-jarige Joseph in de war over godsdienst. Naeen tekst in het Nieuwe Testament te hebben gelezen ging hij naar het bos om te bidden. Joseph vertelt dat God en Jezus Christus aan hem verschenen. ‘[Ik} zag (...) recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel.’ In dat licht zag hij twee personen staan — een van hen noemde Joseph bij naam, wees op de ander en zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ De leden van de kerk noemen die ervaring ‘het eerste visioen’. Joseph Smith werd er voorgoed door veranderd en het is een centraal leerstuk van de heiligen der laatste dagen geworden. Daarmee nam de herstelling van de Kerk van Jezus Christus een aanvang.

Joseph Smith is wellicht het meest bekend geworden door zijn vertaling van het Boek van Mormon — eveneens een testament aangaande Jezus Christus. De leden van de kerk geloven dat Joseph op aanwijzing van een engel naar een heuvel bij Palmyra (New York) is gegaan, waar hij een oude kroniek in ontvangst nam van die engel, Moroni genaamd. De kroniek, gegraveerd op gouden platen, bevatte de geschiedenis van een volk dat vóór en na de tijd van Christus in Amerika heeft gewoond. Joseph heeft de platen in ongeveer drie maanden vertaald, waarna het Boek van Mormon in 1830 door E.B. Grandin in New York werd uitgegeven.

Hoewel boer van geboorte ontwikkelde Joseph zich tot redacteur, ondernemer en zakenman. In de jaren dat hij de jonge kerk leidde, gaf hij vorm aan een internationaal zendingsprogramma en stichtte hij een van de grootste vrouwenorganisatie ter wereld. Onder zijn leiding werden er drie steden gesticht en twee tempels —gebouwd, terwijl hij vervolgd werd door gepeupel, dat er uiteindelijk de oorzaak van was dat de kerkleden uit alle drie steden werden verdreven.

Aangezien zowel de godsdienstige als de burgerrechten van de heiligen der laatste dagen met voeten waren getreden, en zij dat ettelijke keren onder de aandacht van de federale overheid had gebracht, maakten de leiders van de kerk in januari 1844 bekend dat Joseph Smith zich kandidaat had gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. In mei van dat jaar werd hij op een conventie in Nauvoo (Illinois, VS) officieel voorgedragen als presidentskandidaat. Met zijn politieke programma wilde hij bewerkstelligen dat de federale regering zou ingrijpen als de religieuze en burgerrechten door vervolging in gevaar kwamen. De ironie wil dat Joseph en zijn broer in juni van datzelfde jaar door een bende werden gedood, waardoor zijn presidentskandidatuur in de kiem werd gesmoord.

Joseph en zijn oudere broer Hyrum zijn op 27 juni 1844 door een bende van tweehonderd man aangevallen en doodgeschoten. De broers, ten onrechte verdacht van ordeverstoring en verraad, hadden zich uit eigen beweging aangegeven, waarna ze in Illinois in de gevangenis waren gezet. Joseph was 38 jaar, Hyrum 44. Op 28 juni werden de lichamen van Joseph en Hyrum afgelegd, waarna zo’n tienduizend rouwende toeschouwers afscheid konden nemen. De volgende dag zijn ze in het geheim begraven om verdere aanvallen of ontwijding door bendes te voorkomen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen telt nu meer dan 14 miljoen leden. De heiligen der laatste dagen eren Joseph Smith als profeet, net zoals zij de Bijbelse profeten als Mozes en Jesaja eren.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.