Onderwerp

Joseph Smith en de herstelling

Joseph Smith jr. is op 23 december 1805 in Sharon (Vermont, VS) geboren uit Joseph en Lucy Mack Smith. Hij was het vijfde van elf kinderen in een arm boerengezin — twee van de elf kinderen stierven jong. Daar zijn ouders niet altijd geld hadden om hem naar school te sturen, genoot Joseph slechts drie jaar onderwijs. De vorming van Joseph en zijn broers en zussen vond hoofdzakelijk thuis plaats, met de Bijbel als schoolboek.

Verward over godsdienst in een tijd van intense godsdienstige opleving in de staat New York, waar hij in 1820 woonde, las de veertien jaar oude Joseph een passage in het Nieuwe Testament waarvan hij later zei dat die hem diep in zijn ziel raakte. Het was een aanmoediging aan wie in wijsheid tekortschiet God om hulp te vragen. Joseph zocht een rustige plek op in een bos bij zijn huis en bad voor het eerst in zijn leven hardop.

Wat er toen gebeurde, veranderde Joseph Smith voorgoed en is een centraal leerstuk van de heiligen der laatste dagen geworden. Joseph schrijft dat God de Vader en Jezus Christus aan hem verschenen. ‘[Ik zag] recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel.’ In dat licht zag hij twee Personen staan — een van hen noemde Joseph bij naam, wees op de ander en zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ Leden van de kerk noemen die ervaring ‘het eerste visioen’. Daarmee begon de herstelling van de Kerk van Jezus Christus op aarde.

Joseph Smith is wellicht het meest bekend geworden door zijn vertaling van het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus. De leden van de kerk geloven dat Joseph enkele jaren na zijn eerste visioen naar een heuvel bij Palmyra (New York) werd geleid, waar hij een oude kroniek in ontvangst nam van een engel, Moroni genaamd. De kroniek, gegraveerd op metalen platen, bevatte de geschiedenis van een volk dat in de tijd van Christus in Amerika woonde, met een verslag van de verschijning van de herrezen Christus. Joseph vertaalde de platen in ongeveer drie maanden, waarna het Boek van Mormon voor het eerst in 1830 in New York werd uitgegeven. Met 675 pagina’s in de huidige Nederlandse vertaling is het Boek van Mormon een van de grote bijdragen van Joseph Smith en een standaardwerk van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Heiligen der laatste dagen geloven dat het gezag van God na de dood van de apostelen verloren ging, en dat er door goddelijke interventie een herstelling nodig was. De herstelling van het priesterschap in de eerste helft van de negentiende eeuw door Joseph Smith was een letterlijke gebeurtenis door middel van engelen die dat gezag al sinds de oudheid bezaten. 

Op 6 april 1830, in een blokhut in Fayette (New York), stichtte Joseph Smith met vijf medeoprichters, onder toezicht van vijftig aanwezigen, formeel de kerk. Hij presideerde de kerk tot hij op 27 juni 1844 een gewelddadige dood stierf. Onder zijn leiding groeide het ledental van de kerk van zes tot 26 duizend.

De openbaringen van Joseph Smith introduceerden buitengewone theologische innovaties en uitingen van twijfel ten opzichte van de kerken in die tijd. Hij was een sterk voorstander van godsdienstvrijheid voor alle geloofsrichtingen. Door zijn openbaringen werden beginselen geïntroduceerd als tempels waar verlossend werk voor overledenen wordt verricht en kennis wordt verkregen van drie algemene graden of niveaus in de hemel en van de uiteindelijke bestemming van de trouwe kinderen van God in het volgende leven. Door zijn eerste visioen kregen de heiligen der laatste dagen kennis van de tastbare aard van God en Jezus Christus en dat de mens naar hun beeld is geschapen. Hij sprak en schreef herhaaldelijk over de vergadering van Israël in de laatste dagen, en daarmee bedoelde hij niet alleen de vergadering van de Joden in Israël, maar ook de vergadering van al Gods kinderen op heilige plaatsen en in toevluchtsoorden. Zie ook: Waarom en in welke opzichten zijn mormonen anders?

Buiten de kerk staat Joseph Smith bekend om zijn geopenbaarde introductie van het oude gebruik van polygamie, hoewel dit niet meer toegepast wordt en niet vaak door de leden van de kerk wordt besproken, tenzij in een historische context.

In de jaren dat hij de jonge kerk leidde, gaf hij vorm aan een internationaal zendingsprogramma en stichtte hij wat tegenwoordig de grootste vrouwenorganisatie in de wereld is. Onder zijn leiding werden er drie steden gesticht en twee tempels gebouwd — terwijl hij tegelijkertijd vervolgd werd door gepeupel, waardoor de kerkleden uiteindelijk uit alle drie steden werden verdreven.

Omdat zowel de godsdienstige als de burgerrechten van de leden met voeten werden getreden, hoewel men dat herhaaldelijk onder de aandacht van de federale overheid had gebracht, maakten de leiders van de kerk in januari 1844 bekend dat Joseph Smith zich kandidaat had gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. In mei van dat jaar werd hij op een conventie in Nauvoo (Illinois) officieel genomineerd als presidentskandidaat. Met zijn politieke programma wilde hij bewerkstelligen dat de regering zou ingrijpen als de religieuze en burgerrechten door vervolging in gevaar kwamen. Joseph en zijn broer werden in juni van dat jaar door een bende gedood, waardoor zijn presidentskandidatuur in de kiem werd gesmoord.

Joseph en zijn oudere broer Hyrum werden op 27 juni 1844 door een bende van 150 tot 200 man aangevallen en doodgeschoten. De broers en enkele metgezellen, ten onrechte verdacht van verraad, hadden zich uit eigen beweging aangegeven, waarna ze in Illinois in de gevangenis waren gezet. Joseph was 38 jaar, Hyrum 44. De lichamen van Joseph en Hyrum werden afgelegd en zo’n tienduizend mensen kwamen op 28 juni afscheid nemen. De volgende dag werden ze in stilte begraven om verdere aanvallen van de bendes te vermijden.

De kerk die Joseph in 1830 had gevestigd, is momenteel een wereldwijde godsdienst met ruim veertien miljoen leden, en Joseph Smith wordt door de heiligen der laatste dagen beschouwd als een uitzonderlijke hedendaagse profeet. In tegenstelling tot beweringen van enkele tegenstanders van de kerk wordt Joseph niet door de leden van de kerk aanbeden. Hij wordt geëerd als profeet, maar hij was ook een mens met dezelfde tekortkomingen en zwakheden als andere mensen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.