Onderwerp

Presidenten van de kerk

Sinds de organisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 1830 zijn zestien mannen als president van de kerk werkzaam geweest. Heiligen der laatste dagen beschouwen deze mannen als profeten die openbaring van God ontvingen. Iedere man bezat unieke talenten en gaven waardoor de kerk in die periode vooruitgang kon maken en verder kon groeien.

De eerste president van de kerk, Joseph Smith, ontving het gezag om de kerk te leiden van Johannes de Doper en van drie apostelen van Christus, Petrus, Jakobus en Johannes, die hun ‘macht en gezag’ van Christus zelf ontvingen (Lucas 9:1). Deze mannen verschenen als engelen en verleenden het priesterschap aan Joseph Smith. Datzelfde priesterschap is ononderbroken doorgegeven tot aan de huidige president van de kerk, Thomas S. Monson.

Hieronder staan korte biografieën van alle presidenten van de kerk.

 

Joseph Smith

Jaren als president: 1832–1844
Geboortedatum: 23 december 1805
Sterfdatum: 27 juni 1844

Joseph Smith jr. werd op 23 december 1805 in Sharon (Vermont, US) geboren. Hij was de
vijfde van elf kinderen van Joseph Smith en Lucy Mack. Hij werkte op de boerderij
van het gezin in Vermont en later in het westen van de staat New York. In 1820 in Palmyra (New
York, VS) zag Joseph Smith God de Vader en Jezus Christus in een visioen. Door openbaring vertaalde en publiceerde hij het Boek van Mormon, richtte hij op 6 april 1830 De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op en ontving hij openbaringen om de kerk te leiden. Onder zijn leiding stichtten de heiligen der laatste dagen nederzettingen in Ohio, Missouri en Illinois. Joseph Smith en zijn broer Hyrum werden op 27 juni 1844 in de gevangenis van Carthage (Illinois, VS) door een bende om het leven gebracht.

Klik hier voor een uitgebreidere biografie van Joseph Smith.

Brigham Young

Jaren als president: 1847–1877
Geboortedatum: 1 juni 1801
Sterfdatum: 29 augustus 1877

Brigham Young werd op 1 juni 1801 in Whitingham (Vermont, VS) geboren. In 1835,
drie jaar nadat hij lid van de kerk was geworden, werd hij geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Als opvolger van Joseph Smith leidde hij in 1846–1847 de tocht naar de Rocky Mountains in het westen en stichtte hij Salt Lake City. Op 27 december 1847 werd hij president van de kerk. Als president van de kerk en gouverneur van Utah vestigde hij nederzettingen in Utah en overal in het westen van Amerika. Onder zijn leiding werd begonnen met de bouw van de tempels in Salt Lake City, St. George en Logan (Utah). Hij bracht de telegraaf en de spoorweg naar Utah, en hij moedigde coöperatieve nijverheid aan onder de heiligen der laatste dagen. Na bijna dertig jaar president van de kerk te zijn geweest, overleed hij op 29 augustus 1877 in Salt Lake City.

Klik hier voor een uitgebreidere biografie van Brigham Young.

John Taylor

Jaren als president: 1880–1887
Geboortedatum: 1 november 1808
Sterfdatum: 25 juli 1887

John Taylor werd geboren op 1 november 1808 in Milnthorpe, Westmoreland (Engeland). Hijemigreerde in 1832 naar Toronto (Canada). Hij was kuiper en parttime methodistisch predikant. Hij werd in 1836 samen met zijn vrouw, Leonora, lid van de kerk. Twee jaar later werd hijapostel en bracht hij veel tijd door met Joseph Smith en Brigham Young. John Taylor zat in juni 1844 met Joseph Smith in de gevangenis in Carthage (Illinois) en raakte ernstig gewond toen Joseph Smith werd vermoord. Op 10 oktober 1880 werd hij president van de kerk. President Taylor vestigde tijdens zijn bediening mormoonse nederzettingen in Wyoming, Colorado, Arizona, Canada en Mexico. Hij hield toezicht op de wereldwijde organisatie van het jeugdwerkprogramma voor kinderen en hij canoniseerde de Parel van grote waarde als Schriftuur. Hij overleed op 25 juli 1887 in Kaysville (Utah).

Wilford Woodruff

Jaren als president: 1887–1898
Geboortedatum: 1 maart 1807
Sterfdatum: 2 september 1898

Wilford Woodruff werd geboren op 1 maart 1807 en groeide op in Connecticut. Hij was molenaar van beroep. Hij werd in 1833 lid van de kerk en vervulde twee zendingen waarna hij in 1839 tot apostel werd geordend. Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen vervulde hij nog vier zendingen, was hij president van de tempel in St. George (Utah), en was hij zes jaar kerkhistoricus. Op 7 april 1889 werd hij president van de kerk. Tijdens zijn bediening wijdde hij de tempels in Salt Lake City en Manti (Utah) in. Hij was verantwoordelijk voor de oprichting van de genealogical society en hij verkondigde met nadruk hoe belangrijk het is om historische verslagen bij te houden. Na veel overweging en gebed ontving President Woodruff in 1890 een openbaring dat de heiligen der laatste dagen geen meervoudig huwelijk meer mochten sluiten. Hij overleed op 2 september 1898 in San Francisco (Californië).

Lorenzo Snow

Jaren als president: 1898–1901
Geboortedatum: 3 april 1814
Sterfdatum: 10 oktober 1901

Lorenzo Snow werd op 3 April 1814 in Mantua (Ohio) geboren. Als jongeman gafhij de voorkeur aan een academische studie boven een stage. Studie van het Hebreeuws en– theologie leidde ertoe dat hij in 1836 lid van de kerk werd. Hij was zendeling en apostel en werd vervolgens op 13 september 1898 president van de kerk. Hij zorgde ervoor dat de kerk herstelde van de problemen van de voorgaande decennia. Hij breidde het zendingswerk uit en verbeterde de financiële positie van de kerk door het betalen van tiende aan te moedigen. Als president van de kerk aan het eind van de negentiende eeuw luidde hij een nieuw tijdperk in de mormoonse geschiedenis in. Hij overleed op 10 oktober 1901 in Salt Lake City. Hij was 87 jaar.

Joseph F. Smith

Jaren als president: 1901–1918
Geboortedatum: 13 november 1838
Sterfdatum: 19 november 1918

Joseph F. Smith werd geboren op 13 november 1838 in Far West (Missouri). In 1844 werd zijn vader, Hyrum Smith, samen met zijn oom, Joseph Smith, vermoord. De jonge Joseph F. Smith hielp zijn moeder, Mary Fielding Smith, in 1848 naar Utah verhuizen. Van 1865 tot 1874 maakte hij deel uit van de wetgevende macht van het territorium Utah. Hij vervulde talrijke zendingen en werd op 17 oktober 1901 president van de kerk. Terwijl hij de kerk de twintigste eeuw inloodste, bracht Joseph F. Smith de heiligen der laatste dagen meer waardering bij voor de geschiedenis van de kerk. Hij deed zijn uiterste best om het publiek een beter begrip van de kerk bij te brengen door belangrijke historische bezienswaardigheden aan te kopen in de staten New York, Missouri en Illinois, een bezoekerscentrum te bouwen en het zendingswerk en de onderwijsinstellingen uit te breiden. Na 17 jaar president te zijn geweest, overleed Joseph F. Smith op 19 november 1918 in Salt Lake City.

Heber J. Grant

Jaren als president: 1918–1945
Geboortedatum: 22 november 1856
Sterfdatum: 14 mei 1945

Heber Jeddy Grant werd op 22 november 1856 in Salt Lake City geboren, en werd opgevoed door zijn moeder, de weduwe Rachel Grant. Toen hij vijftien was, was hij een succesrijke zakelijke carrière begonnen. Tien jaar later werd hij geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, waar hij 37 jaar lang deel van uitmaakte. Nadat hij op 23 november 1918 president van de kerk was geworden, wijdde hij drie nieuwe tempels in, ontwikkelde hij het welzijnsprogramma van de kerk en loodste hij de heiligen der laatste dagen door de Tweede Wereldoorlog heen. Door zijn zakelijke ervaring was hij in staat om de organisaties en werkwijzen van de kerk te moderniseren. Door zijn zendingswerk, waaronder vele spreekbeurten, en vriendschappen met vooraanstaande zakenlieden, kreeg de kerk nationale aandacht. Na 27 jaar president van de kerk te zijn geweest, overleed Heber J. Grant op 14 mei 1945 in Salt Lake City.

George Albert Smith

Jaren als president: 1945–1951
Geboortedatum: 4 april 1870
Sterfdatum: 4 april 1951

George Albert Smith werd geboren op 4 april 1870 in Salt Lake City. Zijn vader, John Henry Smith, en zijn grootvader George A. Smith, waren allebei raadgever in het Eerste Presidium geweest. HHHij werkte voor het Federal Land Office van de staat Utah toen hij op 33-jarige leeftijd tot het Quorum der Twaalf Apostelen werd geroepen. Ondanks zijn zwakke gezondheid en slechte gezichtsvermogen had hij een vooraanstaande loopbaan als kerkleider. Op 21 mei 1945 werd hij president van de kerk. Hij organiseerde de omvangrijke humanitairehulpverlening in Europa na de Tweede Wereldoorlog en propageerde het scoutingprogramma onder de heiligen der laatste dagen. Na 6 jaar president van de kerk te zijn geweest, overleed George Albert Smith op zijn 81ste verjaardag, 4 april 1951, in Salt Lake City.

David O. McKay

Jaren als president: 1951–1970
Geboortedatum: 8 september 1873
Sterfdatum: 18 januari 1970

David Oman McKay werd op 8 september 1873 geboren, en hij bracht zijn jeugd door in Huntsville (Utah). Hij studeerde aan de Weber Stake Academy en de University of Utah om zich op een loopbaan in het onderwijs voor te bereiden. Nadat hij zijn opleiding had afgerond en een zending had volbracht, trouwde hij in 1901 met zijn vriendin van de universiteit, Emma Ray Riggs. Vijf jaar later, op 32-jarige leeftijd, werd hij geroepen als apostel. Op 9 april 1951 werd hij president van de kerk. Hij legde veel nadruk op het wereldwijde zendingswerk van de kerk, en onder zijn leiding werden de eerste ringen buiten de Verenigde Staten gesticht. Hij versterkte ook de leden door opnieuw nadruk te leggen op het belang van het gezinsleven en het onderwijs. Na 44 jaar lid van het Quorum der Twaalf Apostelen te zijn geweest en 19 jaar president van de kerk, overleed David O. McKay op 18 januari 1970 in Salt Lake City. Hij was 96 jaar.

Joseph Fielding Smith

Jaren als president: 1970–1972
Geboortedatum: 19 juli 1876
Sterfdatum: 2 juli 1972

Joseph Fielding Smith, de zoon van Joseph F. Smith, werd geboren op 19 juli 1876 in Salt Lake City. Hij besteedde zijn hele leven aan het kerkwerk. In bijna 75 jaar was hij zendeling, kerkhistoricus, president van de Utah Genealogical Society en van de Salt Laketempel, apostel en president van de kerk. Op 23 januari 1970 werd hij op 93-jarige leeftijd president van de kerk. Joseph Fielding Smith was een van de productiefste schrijvers in de kerk. Zijn talrijke boeken en artikelen onderrichtten generaties heiligen der laatste dagen in de geschiedenis en leerstellingen van de kerk. Onder zijn leiding bleef het zendingswerk verder groeien, werden de tempels in Ogden en Provo ingewijd en werden de tijdschriften van de kerk geconsolideerd. President Smith overleed op 2 juli 1972 in zijn woning in Salt Lake City.

Harold B. Lee

Jaren als president: 1972–1973
Geboortedatum: 28 maart 1899
Sterfdatum: 26 december 1973

Harold Bingham Lee werd geboren op 28 maart 1899 in Clifton (Idaho). Hij werkte in het onderwijs, de zakenwereld en voor de overheid. Als ringpresident tijdens de crisisjaren begon hij met een programma van zelfredzaamheid en hulpverlening dat tot het welzijnsprogramma van de kerk leidde. Na zijn roeping tot het Quorum der Twaalf Apostelen in 1941 bleef hij aan het welzijnsprogramma werken en bracht hij organisatorische veranderingen aan om de coördinatie tussen de hoofdzetel van de kerk en de heiligen in de rest van de wereld te verbeteren. Door deze veranderingen kon de kerk zich voorbereiden op de snelle groei in de daaropvolgende decennia. Op 7 juli 1972 werd hij president van de kerk. Hij reisde veel in de achttien maanden dat hij president was. President Lee overleed op 26 december 1973 in Salt Lake City.

Spencer W. Kimball

Jaren als president: 1973–1985
Geboortedatum: 28 maart 1895
Sterfdatum: 5 november 1985

Spencer Wooley Kimball werd geboren op 28 maart 1895 in Salt Lake City (Utah). Hij groeide op in Thatcher (Arizona). Na zijn zending trad hij in het huwelijk met Camilla Eyring, waarna het paar zich vestigde in Safford (Arizona) om daar een gezin groot te brengen. Hij had een verzekeringsbedrijf, maar werd in 1943 als apostel geroepen. Na ernstige gezondheidsproblemen te hebben overwonnen, werd hij op 30 december 1973, op 78-jarige leeftijd, president van de kerk. Hij leidde de kerk met energieke vastberadenheid in een tijd van grote vitaliteit en groei. In de twaalf jaar dat hij president was, verdubbelde het aantal tempels, nam het aantal zendelingen met vijftig procent toe en werd het priesterschap beschikbaar gesteld aan alle getrouwe mannen in de kerk. Hij overleed op 5 november 1985 in Salt Lake City.

Ezra Taft Benson

Jaren als president: 1985–1994
Geboortedatum: 4 augustus 1899
Sterfdatum: 30 mei 1994

Ezra Taft Benson werd geboren op 4 augustus 1899 in Whitney (Idaho). Hij leerde al op jonge leeftijd het beginsel van hard werken op de familieboerderij. Hij vervulde een zending in Groot-Brittannië, en na zijn terugkeer trouwde hij in 1926 met Flora Amussen. Hij volgde een opleiding in de landbouw en had veel belangrijke posities in die bedrijfstak. Terwijl hij apostel was, was hij van 1953 tot 1961 ook werkzaam als minister van landbouw in het kabinet van de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower. Op 10 november 1985 werd hij president van de kerk. Hij onderstreepte hoe belangrijk het Boek van Mormon is bij dagelijkse Schriftstudie, zendingswerk en evangelieonderwijs. Ondanks zijn slechte gezondheid bleef de kerk onder zijn leiding groeien. Er werden tempels ingewijd en het zendingswerk bleef over de hele wereld groeien, vooral in Oost-Europa. Hij overleed op 30 mei 1994 in Salt Lake City. Hij was 94 jaar.

Howard W. Hunter

Jaren als president: 1994–1995
Geboortedatum: 14 november 1907
Sterfdatum: 3 maart 1995

Howard William Hunter werd geboren op 14 november 1907 in Boise (Idaho). Hij had in zijn jeugd veel belangstelling voor muziek. Na de middelbare school trad hij met zijn band, de ‘Hunter’s Croonaders’, vijf maanden lang op de SS President Jackson op, waardoor hij veel exotische plekken in Azië te zien kreeg. Toen hij in 1931 met Clara May Jeffs trouwde, gaf hij zijn muziekcarrière op voor een stabiel gezinsleven. President Hunter ging rechten studeren en had veel succes als jurist in Californië. Hij werd in 1959 als apostelgeroepen. Na 35 jaar werd hij op 5 juni 1994 president van de kerk. Hij was toen 86. Tijdens zijn korte presidentschap moedigde hij de leden van de kerk aan de tempel waardig te zijn, waarmee een decennium van tempelbouw werd ingeluid. Als zijn gezondheid dat toeliet, reisde hij zoveel mogelijk. Hij wijdde twee tempels in en herdacht dat Joseph en Hyrum Smith 150 jaar daarvoor vermoord waren. Hij overleed op 3 maart 1995 in Salt Lake City.

Gordon B. Hinckley

Jaren als president: 1995–2008
Geboortedatum: 23 juni 1910
Sterfdatum: 27 januari 2008

Gordon Bitner Hinckley werd geboren op 23 juni 1910 in Salt Lake City (Utah). Na zijn studie aan de University of Utah werd hij geroepen om in Groot-Brittannië op zending te gaan. Toen hij terugkwam, trad hij in dienst van de kerk. Hij was secretaris van het kerkelijk comité voor radio, publiciteit en zendingslectuur toen hij in 1961 als apostel werd geroepen. Hij was raadgever van president Kimball, president Benson en president Hunter, en werd vervolgens op 12 maart 1995 president van de kerk. Tijdens zijn bediening gaf hij leiding aan het grootste tempelbouwprogramma in de geschiedenis van de kerk en richtte hij het Permanent studiefonds op om jonge mormonen in ontwikkelingslanden in staat te stellen een opleiding te volgen en zelfredzaam te worden. Hij reisde de wereld rond om heiligen der laatste dagen te ontmoeten en ze aan te moedigen om nieuwe leden te begeleiden en vriendschap te sluiten met leden van andere geloofsrichtingen. Door tv-interviews en nationale persberichten nam de aandacht van de media toe en werd het imago van de kerk verbeterd. President Hinckley overleed op 27 januari 2008 in Salt Lake City.

Thomas S. Monson

Jaren als president: 2008–heden
Geboortedatum: 21 augustus 1927

Thomas Spencer Monson werd geboren op 21 augustus 1927 in Salt Lake City (Utah).
Hij was aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bij de Amerikaanse marine.
In 1950 werd hij op 22-jarige leeftijd geroepen als bisschop en vijf jaar later werd hij geroepen als
lid van een ringpresidium. Van 1959 tot 1962 was hij president van
het zendingsgebied Canada, met het hoofdkantoor in Toronto (Ontario). Vlak na zijn terugkeer uit Canada werd hij in 1963 op 36-jarige leeftijd geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij was raadgever van president Ezra Taft Benson, president Howard W. Hunter en president Gordon B. Hinckley, waarna hij op 3 februari 2008 president van de kerk werd.

Klik hier voor een uitgebreidere biografie van president Monson.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.