Onderwerp

Profeet

Iemand die door God is gekozen om zijn spreekbuis te zijn en als leerkracht, openbaarder en getuige van de evangeliebeginselen op te treden. De president van de kerk is profeet, net als de apostelen.

Hedendaagse apostelen en profeten zijn duidelijke kenmerken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen. Leden van de kerk beschouwen kerkleiders — zoals Joseph Smith, Brigham Young en de presidenten van de kerk daarna — als profeten van God, net als Abraham, Mozes, Jesaja en de apostelen in de tijd van Jezus Christus. Thomas S. Monson is de huidige president en profeet van de kerk.

Leden geloven dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de herstelling is van de oorspronkelijke kerk die Jezus Christus tijdens zijn aardse leven heeft gesticht. Een deel van die herstelling omvat levende profeten en apostelen.

Met hedendaagse profeten heeft de kerk voortdurende openbaring en aanvullende Schriftuur. Joseph Smith is wellicht het meest bekend geworden door zijn vertaling van het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus en door het leggen van het fundament van de kerk in de negentiende eeuw. De daaropvolgende presidenten van de kerk hebben hun eigen belangrijke bijdragen geleverd.

Geloof in profeten en apostelen aan het hoofd van de kerk houdt niet in dat leden blindelings hun leiders volgen. Hoewel de profeet van God openbaring en inspiratie van God ontvangt om de kerk als geheel te leiden, heeft iedereen recht op openbaring, inclusief leiders van kerkgemeenten en gezinnen, en individuele leden. Er wordt in feite van de leden verwacht dat ze naar die goddelijke leiding streven in hun eigen leven, bij hun kerktaken en zelfs in hun stoffelijke aangelegenheden, waaronder hun beroep. Er wordt ook van de leden verwacht dat ze onder gebed hun eigen ‘getuigenis’ of overtuiging ontwikkelen van de beginselen die hun leiders ze bijbrengen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.