Onderwerp

Veel gestelde vragen

1. Bedrijven mormonen polygamie?

Er zijn ruim 14 miljoen mormonen in de Verenigde Staten en de wereld, en niet een van hen praktiseert polygamie. Polygamie is is ten strengste verboden in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De algemene huwelijksnorm is altijd monogamie geweest, zoals in het Boek van Mormon staat aangegeven ( Jakob, hoofdstuk 2, vers 27 ).  Polygamie heeft in de negentiende eeuw zo’n vijftig jaar deel uitgemaakt van onze geschiedenis. Maar polygamie maakt geen deel uit van ons heden. Polygamie is officieel beëindigd in 1890 — 122 jaar geleden. Wie tegenwoordig polygamie bedrijft, heeft helemaal niets met onze kerk te maken.

2. Wat geloven mormonen aangaande God?

God wordt in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vaak onze hemelse Vader genoemd, omdat Hij de Vader van onze geest is en omdat wij naar zijn beeld zijn geschapen (Genesis 1:27). Het is een gepaste term voor God, die wijs en rechtvaardig is, alwetend en almachtig. God de Vader, zijn Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest vormen samen de Godheid of de Drie-eenheid voor mormonen.

3. Wat gebeurt er in een mormoonse tempel?

In tempels worden geen reguliere zondagse bijeenkomsten gehouden voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vanwege de heilige aard van de tempel worden alleen leden van de kerk in de tempel toegelaten die aan bepaalde gedragsnormen voldoen. Het primaire doel van tempelwerk is gezinnen ‘verzegelen’ of verenigen, met de verwachting dat die relaties na de dood zullen voortbestaan. Dezelfde tempelceremonies kunnen ook voor overledenen worden verricht. Er is in andere christelijke kerken niets dat met ons tempelwerk vergeleken kan worden.

4.  Geloven mormonen in de Bijbel?

De kerk beschouwt de Bijbel als het woord van God, een heilig boek. Heiligen der laatste dagen koesteren de leringen erin en bestuderen hun leven lang die goddelijke wijsheden. Ook in de erediensten wordt de Bijbel overwogen en besproken. Aanvullende boeken met Schriftuur — het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde — versterken en bekrachtigen Gods leringen door aanvullende getuigen, en bevatten aandoenlijke verslagen van mensen die Jezus Christus hebben gezien. M. Russell Ballard, een apostel van de kerk, heeft gezegd: ‘Het Boek van Mormon verzwakt, verkleint of bagatelliseert de Bijbel niet. Daarentegen verheft, vergroot en prijst het de Bijbel.’

5. Zijn mormonen christenen?

Jezus Christus staat centraal in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die zijn naam draagt. Ieder gebed dat thuis of in de kerk wordt uitgesproken wordt in de naam van Jezus Christus afgesloten. De zinnebeelden van het avondmaal (communie), die wekelijks tijdens de kerkdiensten genuttigd worden, zijn een symbool van zijn verzoening. Door het zoenoffer van Christus wordt de prijs betaald voor de zonden van alle mensen, op voorwaarde dat zij zich bekeren. Door zijn zoenoffer kan de hele mensheid herrijzen en onsterfelijk worden.

6. Wat is het standpunt van de kerk inzake rassengelijkheid?

Het evangelie is voor alle mensen. Mensen van alle etnische groepen zijn altijd welkom geweest in de kerk. Zij zijn gedoopt, ze hebben vanaf de kansel gesproken en hebben in de kerk gebeden uitgesproken. Hoewel er in de kerk nooit enig beleid op het gebied van rassenscheiding is geweest, konden mannen van Afrikaanse afkomst niet tot het priesterschap geordend worden. Dat is in juni 1978 veranderd, waarna de kerk onmiddellijk is begonnen om actieve mannelijke leden van dat ras over de hele wereld het priesterschap te verlenen. In 2006 heeft president Gordon B. Hinckley gezegd: ‘Ik herinner u eraan dat niemand die minachtende opmerkingen maakt over mensen die tot een ander ras behoren zichzelf als een waar discipel van Christus kan beschouwen. Noch kan hij denken dat hij in overeenstemming met de leringen van de kerk leeft. Laten we allen inzien dat ieder van ons een zoon of dochter van onze Vader in de hemel is, die al zijn kinderen liefheeft.’

7. Wat kunnen mormoonse vrouwen in de kerk doen?

Vrouwen spelen een wezenlijke rol in het werk van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hoewel vrouwen niet tot het priesterschap geordend worden en daarom niet in ceremonies officiëren, zoals het avondmaal of de doop, fungeren zij wel als leidsters, zendelingen en leerkrachten, houden zij toespraken van de kansel en spreken zij in de eredienst gebeden uit.

8.  Waarom stuurt de kerk zendelingen de wereld in?

Het zendingswerk van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is gebaseerd op het voorbeeld in het Nieuwe Testament dat zendelingen twee aan twee werkzaam zijn, het evangelie verkondigen en bekeerlingen in de naam van Jezus Christus dopen (zie bijvoorbeeld het werk van Petrus en Johannes in het boek Handelingen). Ruim 52 duizend zendelingen onder de 25 jaar zijn op zending voor de kerk, in bijna 350 zendingsgebieden over de hele wereld. Zendingswerk wordt door vrijwilligers gedaan. Zendelingen bekostigen hun eigen zending. De hoofdzetel van de kerk bepaalt waar zij naartoe gaan en ze worden alleen naar landen gestuurd waar ze toestemming hebben gekregen om zendingswerk te verrichten. In sommige delen van de wereld vervullen zendelingen alleen humanitaire of gespecialiseerde zendingen.  

9. Wat is volgens de mormonen het doel van het leven?

Voor heiligen der laatste dagen maakt het sterfelijk bestaan deel uit van een uitgebreide geschiedenis, van het voorsterfelijk leven waar de geesten van de hele mensheid bij onze hemelse Vader leefden tot een toekomstig leven in zijn tegenwoordigheid met voortdurende groei, leermogelijkheden en verbeteringen. Het leven op aarde is een proeftijd waarin de mens beproefd wordt — en waar ze ervaringen opdoen die nergens anders te vinden zijn. God wist dat de mensen vergissingen zouden begaan, daarom zorgde Hij voor een Heiland, Jezus Christus, die de zonden van de wereld op zich zou nemen. Voor leden van de kerk is de lichamelijke dood op aarde niet het einde, maar het begin van de volgende stap in Gods plan voor zijn kinderen.

10. Waarom drinken of roken mormonen niet?

De gezondheidscode voor heiligen der laatste dagen is gebaseerd op het woord van wijsheid, een openbaring uit 1833 waarin gezond voedsel wordt genoemd en middelen die niet goed voor het lichaam zijn. Dienovereenkomstig zijn alcohol, tabak, thee, koffie en drugs verboden omdat ze zo verslavend en schadelijk zijn. Een veertienjarig onderzoek van de UCLA, dat in 1997 voltooid werd, volgde de sterftecijfers en gezondheidsgebruiken van tienduizend leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Californië, waaruit bleek dat de leden van de kerk die de gezondheidswet naleefden een van de laagste sterftecijfers door kanker, hart- en vaatziekten in de Verenigde Staten hadden, en dat ze een levensverwachting hadden die acht tot elf jaar langer was dan de gemiddelde blanke bevolking in de Verenigde Staten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.