Persbericht

De ouderlingen Bednar en Gong bespreken hoe we moslims beter kunnen begrijpen

De kerkleiders introduceren een brochure die binnenkort uitkomt: 'Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles'

Twee apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben afgelopen dinsdag volgelingen van de godsdienst verzocht om meer begrip op te brengen voor de overeenkomsten en verschillen tussen henzelf en de 1,8 miljard volgelingen van de islam.

Understanding Islam 01
Understanding Islam 01
'The Islamic World Today: Issues and Perspectives', congres gehouden aan de Brigham Young University op 18-19 oktober 2021, in Provo (Utah, Verenigde Staten van Amerika).2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ouderling David A. Bednar zei bij deze gelegenheid: ‘De twee godsdiensten verschillen op veel fundamentele geloofspunten, maar er zijn veel overeenkomsten op het gebied van onze waarden en de manieren waarop we onze respectieve overtuigingen in praktijk brengen, en deze weerspiegelen onze liefde voor God en onze medemens.’ Ouderling Gerrit W. Gong zei dat we open moeten staan voor meer wederzijds begrip en daar oprecht naar moeten streven, ‘met dien verstande dat we broeders en zusters zijn die de medemenselijkheid gemeen hebben’.

Understanding Islam 02
Understanding Islam 02
De ouderlingen David A. Bednar en Gerrit W. Gong spreken op 19 oktober 2021 tijdens de laatste bijeenkomst van het tweedaagse BYU-congres 'The Islamic World Today: Issues and Perspectives'. De bijeenkomst vond plaats in het auditorium van het Joseph Smith Building.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De twee leden van het Quorum der Twaalf Apostelen spraken op de campus van de Brigham Young University (BYU) in Provo (Utah, VS) tijdens de laatste bijeenkomst van het tweedaagse congres ‘The Islamic World Today: Issues and Perspectives’.

Ouderling Gong merkte op dat heiligen der laatste dagen veel meer over hun islamitische naasten te weten zouden moeten komen, omdat dit ‘ons zal helpen om vriendelijker en correcter te zijn in wat we over elkaar zeggen, en wat we van elkaar vinden’. Ouderling Bednar sprak zijn afkeuring uit over geringschattende en generaliserende uitspraken van heiligen der laatste dagen jegens volgelingen van de islam. Hij zei dat dergelijke opmerkingen verkeerd en beledigend zijn.

‘Dergelijke vooroordelen doen geen recht aan de vriendelijkheid en goedheid van de overweldigende meerderheid van moslims’, aldus ouderling Bednar. ‘De stelling dat alle moslims iets te maken zouden hebben met ernstige misdaden hier in de VS of elders in de wereld is […] onjuist, en het is een belediging voor moslims. Moslims vinden die daden net zo verwerpelijk als heiligen der laatste dagen. Elke grote godsdienst heeft extremisten die de leringen van hun eigen geloof verkeerd interpreteren of wandaden willen plegen in naam van hun godsdienst.’

Understanding Islam 03
Understanding Islam 03
De brochure die binnenkort uitkomt: 'Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles.'2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De apostelen wezen er met nadruk op dat de kerk samen met moslims godsdienstvrijheid verdedigt en humanitaire hulp verleent. Ze wezen ook op informatiebronnen die het wederzijdse begrip kunnen verbeteren, en stipten enkele overtuigingen aan die de twee geloofsgemeenschappen gemeen hebben.

Godsdienstvrijheid

Ouderling Gong zei: ‘In de gesprekken die we over de hele wereld met leiders van de islam hebben, bespreken we het verdedigen van godsdienstvrijheid. Gelovigen moeten zich er samen sterk voor maken dat de volgelingen van alle godsdiensten aanvaard worden en hun waardigheid kunnen behouden.’

Enkele voorbeelden van kerkleiders die de afgelopen jaren met islamitische leiders in contact zijn geweest: ouderling Gong die in 2019 een leider van soennitische moslims ontmoette op een reis door Azië en Oceanië; ouderling Bednar die de afgelopen twee jaar gesprekken had met leiders uit Soedan in hun eigen land en op Temple Square; en ouderling Ronald A. Rasband die in 2021 kennismaakte met enkele islamitische leiders op het interreligieuze forum van de G20 in Italië.

Ouderling Gong las voor uit een gemeenteverordening van de stad Nauvoo, daterend uit 1841, waaruit blijkt dat heiligen der laatste dagen religieuze tolerantie hoog in het vaandel droegen: ‘De gemeenteraad van Nauvoo heeft besloten dat katholieken, presbyterianen, methodisten, baptisten, heiligen der laatste dagen, quakers, anglicanen, universalisten, unitariërs, mohammedanen [moslims], en welke godsdienstige sekten en kerkgenootschappen dan ook, in deze stad op verdraagzaamheid mogen rekenen en gelijke rechten zullen hebben.’

Volgens ouderling Bednar ‘hecht [de kerk] veel waarde aan godsdienstvrijheid – niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen. Net als sommige moslims in de Verenigde Staten of elders in de wereld, hebben leden van onze kerk ondervonden hoe het is om vervolgd en gediscrimineerd te worden. En wij veroordelen dergelijke daden samen met alle welwillende mensen waar ze zich ook bevinden.’

Ouderling Bednar las enkele uitspraken voor die hij afgelopen jaar tijdens het virtuele interreligieuze forum van de G20, georganiseerd door Saoedi-Arabië, had gedaan. Op dat forum riep hij op tot het vinden van oplossingen voor COVID-19 die de mensen niet van hun religieuze mores zouden afsnijden.

Humanitaire hulp

Beide apostelen bezochten Indonesië – het land met de meeste moslims – kort nadat een verwoestende tsunami in december 2004 zo’n 225.000 mensen had gedood. Ouderling Bednar was net tot het Quorum der Twaalf Apostelen geroepen, en ouderling Gong werkte voor de BYU.

Ouderling Gong vertelde dat ze een gesprek hadden met de voormalige president van Indonesië, een bezoek brachten aan de grootste moskee van Jakarta, medische en humanitaire hulpgoederen doneerden, en het midden van het verwoeste gebied bezochten. Latter-day Saint Charities verschafte in samenwerking met Islamic Relief en de Indonesische regering miljoenen dollars aan noodzakelijke hulp.

Volgens ouderling Bednar hebben beide organisaties na de tsunami nog jarenlang hulp geboden, zodat de gemeenschappen weer konden worden opgebouwd.

‘Dit is slechts een van de vele voorbeelden van projecten waarvoor heiligen der laatste dagen met onze islamitische broeders en zusters hebben samengewerkt om lijden te verlichten en ervoor te zorgen dat alle mensen vriendelijk, mededogend en respectvol behandeld worden’, aldus ouderling Bednar.

Ouderling Gong voegde daaraan toe: ‘Ik ben dankbaar dat de humanitaire hulp die onze kerk wereldwijd verschaft mensen in wel tweehonderd verschillende landen en territoriums bereikt, ongeacht ras, godsdienst of etnische afkomst.’

Recentelijker omvat de humanitaire hulp van de kerk aan de moslimgemeenschap een bijdrage in mei 2019 aan de herbouw van twee moskeeën die in Christchurch (Nieuw-Zeeland) waren aangevallen. Ouderling Gong en president Russell M. Nelson brachten een bezoek aan de plaatselijke moslimleiders en overhandigden hun een cheque.

‘Ik ben erg dankbaar dat ik samen met onze kerkpresident liefde en solidariteit aan onze moslimvrienden kon overbrengen’, aldus ouderling Gong. ‘We reikten mensen de hand die bij de aanvallen op de moskeeën gewond geraakt waren. Ik was blij dat we praktische hulp konden bieden na een tragisch en pijnlijk incident, en een toezegging konden doen om samen aan het vergroten van het wederzijds begrip te werken.’

Informatiebronnen om wederzijds begrip te vergroten

Ouderling Gong verwees naar drie informatiebronnen die de BYU ter beschikking heeft gesteld voor het vergroten van het wederzijds begrip tussen moslims en heiligen der laatste dagen:

 1. BYU’s Islamic Translation Series. Dit is een collectie van veertien boeken met de meest bekende klassieke, filosofische en scholastische bijdragen van de islam aan de wereldliteratuur.
 2. Beauty and Belief’, een expositie uit 2012 met islamitische kunstwerken.
 3. BYU-congressen over de islam. Deze academische uitwisselingen met islamitische wetenschappers behoren tot de oudere tradities van de universiteit.

Over die laatste merkte ouderling Gong op dat een islamitische wetenschapper had gezegd dat hij zich aan de BYU ‘onder gelovigen voelde, met wie ik een geestelijke oase deelde middenin de hedendaagse seculiere woestenij’.

Beide apostelen lazen voor uit een informatiebron die binnenkort wordt uitgegeven: een nieuwe brochure met de titel ‘Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles’. Deze brochure komt in de app Evangeliebibliotheek. Ouderling Bednar merkte op dat het document het product van jaren werk was, inclusief een samenwerking met islamitische imams.

In het document worden zowel overeenkomsten als verschillen in belangrijke geloofspunten uiteengezet. Onder meer:

 • Een belangrijk geloofspunt is het geloof in een alwetende, almachtige God.
 • De essentiële rol van profeten in het verschaffen van leiding door God.
 • Openbaring van God als Schriftuur, gebracht door boodschappers, is de basis om Gods wil te vernemen, zich aan toezeggingen te houden en deel te nemen aan gelovige aanbidding.
 • De mens moet door middel van dagelijks gebed met God communiceren.
 • God verheugt zich in zuiverheid en kuisheid.
 • Beide godsdiensten waarderen vrouwen en hun essentiële rol in de samenleving en thuis.
 • Het gezin is de basiseenheid van de samenleving en is een essentiële bron van vreugde.
 • Jezus Christus speelt voor beide groepen een belangrijke, zij het verschillende, rol.

Ouderling Gong: ‘Jezus Christus leert ons dat de twee grote geboden zijn: God en elkaar meer liefhebben. Als we meer begrip voor elkaar hebben, kunnen we elkaar beter liefhebben. Mogen wij leren om meer voor elkaar open te staan en elkaar beter te begrijpen, zodat we elkaar respectvol en welwillend de hand kunnen reiken in plaats van in onwetendheid en vijandigheid de vuist op te steken.’

Ouderling Bednar sprak tegenover de moslimvrienden die er dinsdagavond bij waren het oprechte verlangen van de kerk uit om ‘samen met u goed te doen’. Hij bad: ‘Moge de God van Abraham – de God van ons allen – over ons waken, en ieder van ons zegenen in deze belangrijke en essentiële zaak.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.