Persberichten

EU-commissie nodigt mormoons leider uit voor een bijeenkomst met godsdienstleiders

Ouderling Patrick Kearon van het Europese gebiedspresidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft met veertien hooggeplaatste vertegenwoordigers van andere christelijke, islamitische, joodse, boeddhistische en hindoeïstische geloven gesproken over de opkomst van het anti-semitisme en de moslimhaat en de daaruit voortvloeiende problemen in Europa.

Frans Timmermans, eerste vicepresident van de Europese Commissie, zat deze vergadering voor. Eveneens aanwezig was Antonio Tajani, vicepresident van het Europese Parlement, medevoorzitter.

Tijdens het debat wisselden de religieuze leiders ideeën en aanbevelingen uit hoe om te gaan met radicalizering en discriminatie. Ouderljng Kearon benadrukte het belang om de jeugd een “doel en een visie” mee te geven. Hij zei: “Veel jongelui missen een doel en een visie om hen de juiste beslissingen in hun leven te helpen nemen. Als religieuze leiders is het onze eerste verantwoordelijkheid om hen, via ons leiderschap, waarden en beginselen aan te reiken die bij hen passen en die zij zich eigen kunnen maken. Wij moeten hen ook de kans geven om elkaar te dienen, binnen zowel als buiten onze geloofsgemeenschappen.” In een tijd waarin de stem van de religie buiten het publieke debat wordt gehouden, noemde Oudelring Kearon het “belangrijk dat de kerken elkaar steunen wanneer er een in een hoek wordt weggezet.”  

Daarvoor had Frans Timmermans de vergadering geopend met de woorden: “Deze dialoog is nooit harder nodig geweest. Onze maatschappij staat tegenover fundamentele uitdagingen, en kerken en religies behoren tot de instituties die een belangrijke rol kunnen spelen voor sociale cohesie en in het overbruggen van verschillen. De leiders hier vandaag zijn onze partners voor de Europese Commissie, daar zij hun ervaring kunnen delen in de strijd tegen fundamentalisme en discriminatie, teneinde onderling vertrouwen en begrip te kweken.

Antonio Tajani voegde hieraan toe: “ Wij kunnen radicalisme en fundamentalisme alleen verslaan als wij vereend blijven. Dialoog tussen religies is van het grootste belang om de waarden van onze maatschappij  te verdedigen. Europese instituties dienen deze dialoog niet alleen aan te wakkeren op het niveau van de religieuze leiders en theologische experts. Ook jonge mensen moeten meedoen. Wij dienen niet alleen in onze economie te investeren, maar ook meer in de toekomst van onze jeugd. Wij hebben programma’s nodig die kernwaarden stimuleren onder de toekomstige generaties in onze samenleving, zoals vrede, solidariteit en respect voor menselijke waardigheid.

De bijeenkomst bood een belangrijk forum voor discussie over relaties binnen de gemeenschap, integratie en sociale cohesie. De neerslag van de discussies wordt meegenomen in het eerste jaarlijkse colloquium over de fundamentele rechten van de mens dat in oktober in Brussel zal worden gehouden. Het colloquium heeft als belangrijkste onderwerp ‘het bevorderen van verdraagzaamheid en respect, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en bestrijden van antisemitisme en islamofobie’.

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was vereerd met de uitnodiging om aan de dialoog deel te nemen en complimenteert de Europese Commissie voor haar initiatief om geloofsgemeenschappen bij de discussie te betrekken en zo het leven van alle mensen in Europa te verbeteren. Het is een erkenning dat kerken een unieke bijdrage kunnen leveren en perspectieven kunnen bieden die het algemeen welzijn ten goede komen’, zei ouderling Kearon na afloop van de bijeenkomst.

In 2009 is in het Verdrag van Lissabon de open, transparante en regelmatige dialoog met kerken, godsdienstige gemeenschappen, alsook levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties, per wet vastgelegd. (Art. 17, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een christelijke kerk met een half miljoen leden in Europa, heeft recentelijk haar kantoor voor de Europese Unie in Brussel geopend. Ten dienste van de Europese gemeenschap wil de kerk met politieke en institutionele lichamen samenwerken, alsmede met internationale NGO’s, religieuze organisaties en de burgermaatschappij.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.