AP-Letter-Fasting-01_220304_v1.jpeg
Persbericht

Gebiedspresidium Europa-Midden moedigt heiligen der laatste dagen in het gebied aan om te gaan stemmen

De kerk herhaalt haar onpartijdigheid op het gebied van politieke partijen en kandidaten

In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 6–9 juni 2024 heeft het presidium van het gebied Europa-Midden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op 14 mei 2024 de volgende brief aan de leden van de kerk gericht:

Geachte broeders en zusters,

Burgers in de Europese Unie hebben het voorrecht en de plicht om mensen voor een openbaar ambt te kiezen en invloed op het overheidsbeleid uit te oefenen. Door aan het politieke proces deel te nemen, dragen zij bij aan hun samenleving en land, voor nu en in de toekomst. Wij sporen leden van de kerk aan om actieve burgers te zijn door van hun stemrecht gebruik te maken, bij burgerlijke aangelegenheden betrokken te zijn, en altijd christelijke liefde en beschaafdheid in hun politieke discussies te tonen.

We sporen u aan om de tijd te nemen om u te informeren over de kwesties en kandidaten waarover of voor wie u uw stem uitbrengt. Verschillende politieke partijen zetten zich in voor principes die in lijn zijn met het evangelie, en leden moeten vaststellen welke kandidaten deze principes het beste vertegenwoordigen. De leden dienen de kandidaten ook zorgvuldig door te lichten en hun stem uit te brengen voor kandidaten die integriteit, medeleven en dienstbaarheid aan anderen vertonen, ongeacht de partij waarvoor ze opkomen.  U kunt op het internet, in debatten en andere bronnen informatie over de kandidaten vinden.

Hoewel de kerk als instituut op het gebied van politieke partijen en kandidaten altijd onpartijdig is, kan ze zo nu en dan informatie verstrekken over specifieke kwesties die rechtstreeks verband houden met de zending, leringen of het werk van de kerk, of waarvan de kerkleiders vinden dat die van essentieel belang zijn voor de waarborging van de democratie of het functioneren van de Europese Unie of haar lidstaten. 

Politieke keuzes en voorkeuren behoren niet het onderwerp van lessen of oproepen in de kerk te zijn.  Leidinggevenden zorgen ervoor dat onze hemelse Vader, onze Heiland en het evangelie in kerkbijeenkomsten centraal staan.  Zie voor meer informatie newsroom.ChurchofJesusChrist.org en het Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 38.8.30.

Hoogachtend,

Het presidium van het gebied Europa-Midden

Massimo De Feo

Rubén V. Alliaud

Jack N. Gerard      

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.