Persbericht

Kerkdelegatie woont internationaal congres bij over ‘Godsdienstvrijheid in democratische samenlevingen’

Ouderling Erich W. Kopischke, kerkpresident voor het gebied Europa, was hoofd van de delegatie. Frerich Goerts, contactpersoon van de kerk voor de Europese Unie, ouderling Faustino Lopez, gebiedszeventiger voor Spanje, en Gabriele Sirtl, hoofd public affairs van het gebied Europa, woonden het congres ook bij. Ongeveer 120 Europese overheidsvertegenwoordigers, godsdienstige leiders, onderwijskundigen en vertegenwoordigers van de samenleving en de media woonden het congres in Cordoba bij, dat was georganiseerd door de Spaanse ministeries van buitenlandse zaken, binnenlandse zaken en justitie, en mede was georganiseerd door de Alliance of Civilizations van de Verenigde Naties. Na een plenaire bijeenkomst met het thema ‘Moeten democratieën nog eens nadenken over godsdienstig pluralisme?’ werden er gelijktijdig vier bijeenkomsten met forumdiscussies gehouden. De ouderlingen Kopischke en Frerich Goerts waren uitgenodigd om deel te nemen, en te spreken, in de twee bijeenkomsten over ‘De rol van godsdienstleiders in de bevordering van een cultuur van vrede’ en ‘Godsdienstig pluralisme in democratische samenlevingen’. Ouderling Erich Kopischke zei het volgende over discriminatie en godsdienstige tolerantie: ‘In haar geschiedenis, is de kerk die meestal “mormonen” genoemd wordt heen en weer geslingerd tussen de twee uitersten van heftige vervolging en bewonderende aanvaarding van haar leden. (...) De bijna een half miljoen leden van de kerk in Europa waarderen het respect en de vrijheid van godsdienst en overtuiging die over het algemeen door de grondwet beschermd worden. Zij streven er bovendien naar om leden van andere godsdiensten, of mensen zonder geloof, met respect te behandelen. (...) ‘Maar soms worden er tot op de dag van vandaag in de menselijke interactie in Europese gemeenschappen nog moeilijkheden veroorzaakt door generaliserende benamingen die in het dagelijks gebruik en in de media aan minderheidskerken worden gegeven. Vooral woorden zoals “sekte” of “cultus” “hebben door hun stereotyperende uitwerking de neiging [...] om de journalistieke vooronderstelling van onderscheid tussen nieuws en opinie te laten vervagen”1. Godsdienstige gemeenschappen waarvan de aanhangers consequent naar bepaalde regels leven, worden al gauw bekritiseerd. De Duitse politicologen Uwe Backes en Eckhard Jesse merken op dat “Dit alles vrolijk onbezorgde consumenten in onze tijd misschien hoogst ‘verdacht’ mag voorkomen, maar het staat een individu in een vrije samenleving volkomen vrij om te beslissen zich ‘anders’ te gedragen, ‘anders’ te leven en ‘anders’ te denken, zolang hij daarbij geen inbreuk doet op de rechten van andere mensen. De geschiedenis van het christelijke kloosterleven toont aan dat kleine, besloten gemeenschappen een bron van inspiratie kunnen zijn, en dat zij op talrijke manieren in staat zijn om die samenlevingen te verrijken.”2 ‘Met deze historische en sociale achtergrond, sta ik vandaag voor u als iemand die hier persoonlijk mee te maken heeft. Voor mij is een discussie over het onderwerp godsdienstige tolerantie meer dan slechts een noodzakelijke academische oefening. Het is verbonden met een persoonlijk begrip van de zin van het leven en de vrijheid om God te aanbidden volgens de ingevingen van mijn eigen geweten. Om die reden kan ik niet anders dan het met passie verdedigen. ‘Het elfde geloofsartikel waarin de fundamentele leringen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn samengevat, luidt: “Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen.”3 ‘Dit gelovige leerstuk, dat in 1842 is geformuleerd, zou ook nu nog kunnen dienen als leidend beginsel voor de vreedzame interactie tussen godsdiensten. Het eist niet alleen de eigen vrijheid op om God te aanbidden, maar kent dit concreet ook aan alle andere mensen toe. Ik wil zelfs nog een stap verder gaan en zeggen dat het onze plicht als christenen en burgers is om anderen in hun vrijheid te beschermen en te steunen. ‘Opkomen voor de rechten van anderen is een gebod en een uitdaging aan alle mensen. We moeten nooit vergeten dat we in een wereld vol grote verscheidenheid leven. De wereldgodsdiensten, maar ook christelijke geloofsbelijdenissen onderling, kunnen verschillen in leringen en godsdienstige gebruiken. Maar dat moet niet leiden tot vijandigheid, of ons ertoe brengen te denken dat we heiliger of beter zijn dan anderen.4 ‘Het is mij duidelijk dat waar godsdienstvrijheid kan bloeien, democratie en economisch welzijn volgen. Als dergelijke vrijheden om wat voor reden dan ook worden ingeperkt, verdwijnt de democratie en ontstaan er conflicten. ‘Als gelovige mensen moeten wij zij aan zij staan om grondwettelijke, institutionele en sociale vrijheid van godsdienst op te eisen.’ In artikel 17 van het Verdrag van Lissabon wordt de status van kerken en godsdienstige organisaties of gemeenschappen volgens de landswetten in elke lidstaat van de EU gerespecteerd, en in de derde alinea van dat artikel neemt de EU de taak op zich om een open, transparante en geregelde dialoog te blijven voeren met die kerken. De bedoeling van het congres in Cordoba was om een bijdrage te leveren aan dit raamwerk voor een dialoog, met behulp van de hierboven genoemde opiniemakers. De voornaamste bedoeling van het congres was om te discussiëren over godsdienstvrijheid in democratische samenlevingen, daar democratie en wetgeving het ideale raamwerk bieden waarbinnen vrijheid van godsdienst en geweten, geloof en pluralisme van gezindheid kan worden uitgeoefend. Het congres in Cordoba was een exercitie die tot doel had om bepaalde resultaten te behalen die vertaald konden worden naar initiatieven binnen de Verenigde Naties en projecten op vier prioriteitsgebieden: onderwijs, jeugd, media en migratie. Op 27–29 mei 2010 worden de resultaten van het congres in Cordoba in Rio de Janeiro gepresenteerd tijdens een congres van de Alliance of Civilizations van de Verenigde Naties. Dan komt een krachtig netwerk van meer dan tweeduizend vooraanstaande politici en zakenmensen, burgeractivisten, jongeren, journalisten, stichtingen en godsdienstige leiders bijeen in Rio de Janeiro, en zal men overeenstemming bereiken over het verbeteren van de betrekkingen tussen culturen en het vaststellen van de voorwaarden voor vrede op de lange termijn.
Mediacontacten:
Gabriele Sirtl
Tel. +49-69-54802266
Mobiel 00 49 171 521 6418
sirtlga@ldschurch.org

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.