Persbericht

Meer waardering voor de aarde krijgen met de thuisavond

Op 5 juni is het Wereldmilieudag. Non-profitorganisaties, activisten en politici klagen vervuiling, verlies van biodiversiteit en versnelde klimaatverandering aan. Deze problemen hebben gevolgen voor mensen over de hele wereld. Er zijn verschillende dingen die ouders en gezinnen binnen hun eigen sfeer kunnen doen, want ‘door kleine en eenvoudige dingen [worden] grote dingen teweeggebracht’. [1]

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
President Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spoort iedereen aan om verstandige rentmeesters over de schepping te zijn2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spoort gezinnen aan om een thuisavond te houden om ‘gezinsrelaties op te bouwen en die te versterken’. De thuisavond kan ook gebruikt worden om waardering voor het milieu op te bouwen en er rentmeesterschap over te oefenen.

Hoewel het thema rentmeesterschap op aarde niet vaak tijdens de zondagsdiensten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt behandeld, leren de Schriften en hedendaagse profeten en apostelen ons dat we goede rentmeesters over de aarde moeten zijn.

Hoewel veel mensen over de hele wereld aandacht vragen voor de voortdurende crisis van vervuiling, klimaatverandering en ontbossing, kan het moeilijk zijn om precies te weten wat personen en gezinnen kunnen of moeten doen om onze planeet te beschermen.

Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd: ‘Wat moeten we als erfgenaam van de goddelijke schepping doen? We moeten voor de aarde zorgen, een verstandige rentmeester zijn en haar voor toekomstige generaties behouden.’ [2]

Hoe kunnen we dan als persoon, gezin of vriend de raad van president Nelson opvolgen?

Hier zijn enkele eenvoudige dingen die we tijdens de thuisavond kunnen doen om betere rentmeesters over de aarde te worden.

Voorkom zwerfvuil en vervuiling

Ezra Taft Benson heeft gezegd dat gebrek aan eerbied voor de aarde gebrek aan eerbied voor God is. ‘Gebrek aan eerbied voor God, het leven, en voor onze medemens vertaalt zich in zaken als achterlating van zwerfvuil, onbezonnen bovengrondse mijnbouw, [en] vervuiling van water en lucht. Want dit zijn immers uiterlijke kenmerken van de innerlijke mens.’ [3]

Het is belangrijk dat u goed nadenkt over de manier waarop u chemicaliën en gevaarlijke stoffen weggooit. Mensen kunnen ook carpoolen of het openbaar vervoer gebruiken voor verplaatsingen naar hun werk of activiteiten. Tijdens thuisavonden kunnen gezinnen zich voornemen kleine en eenvoudige dingen te doen om betere rentmeesters te zijn, zoals het kiezen van een activiteit die minimale vervuiling veroorzaakt. Gezinnen kunnen samen gaan wandelen en onderweg zelfs zwerfafval opruimen.

Breng tijd in de natuur door

Organiseer een wandeling, trek- of fietstocht. Ga de stad uit en bewonder Gods scheppingen. Zoals Joseph F. Smith ons leerde, hebben we de plicht om de schoonheid van de natuur te ervaren en te waarderen. ’Het is voor ons, kinderen van God, een plicht om Hem in zijn scheppingen te waarderen en te aanbidden. Als we alles wat in dit leven werkelijk goed en mooi is met Hem in verband zouden brengen, zouden we in alle facetten van de hele natuur zijn hand ontdekken.’ [4]

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
Met familie en vrienden van de schoonheid van de schepping genieten, leidt tot meer dankbaarheid2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Een geweldige tijd om dat te doen is tijdens de thuisavond of op zondag als vorm van aanbidding buiten de muren van de kerk en de gezinswoning. U kunt naar een park gaan of in de buurt kamperen.

Kom meer over de wereld om u heen te weten

De Schriften geven een goed inzicht in de reden waarom ons geboden is om over de aarde te leren. [5]Waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, M. Russell Ballard, vraagt ons: ‘Denk u eens in wat er zou gebeuren als we allen de tijd namen om zorgvuldig de wonderen van de natuur om ons heen te observeren, en ons wijdden aan een studie van deze wereld die God voor ons schiep! […] Om werkelijk de Schepper te eerbiedigen moeten we zijn scheppingen waarderen. We moeten tijd inruimen om de wonderen der natuur te observeren. Tegenwoordig worden we maar al te gauw omringd door stenen gebouwen en asfaltwegen die ons afschermen van het echte leven om ons heen.’ [6]

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
Wereldoriëntatie begint in het gezin2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

In het Boek van Mormon legt de profeet Alma uit dat de aarde en alles daarop ‘getuigen dat er een oppermachtige Schepper is’. [7] Als rentmeesters van de aarde is het belangrijk dat we de tijd nemen om meer over de aarde te weten te komen, want zij is een goddelijk getuigenis van Gods werk. Gezinnen kunnen samen Schriftteksten over de aarde lezen om te weten te komen hoe ze beter voor Gods schepping kunnen zorgen.

Een houding van dankbaarheid jegens de aarde onderwijzen

Tevreden zijn met de dingen die God hun heeft toevertrouwd, maakt mensen gelukkig. Mensen hebben de plicht om de schoonheid van de natuur te ervaren en waarderen. Tijdens de thuisavond kunnen mensen hun dankbaarheid voor de aarde uiten en activiteiten doen waardoor ze meer dankbaarheid voor de aarde kunnen ontwikkelen.

Ouderling M. Russell Ballard legt uit hoe belangrijk het is om Gods aarde te waarderen, en waarschuwt dat een gebrek aan motivatie schadelijk kan zijn.

‘Zij die geen eerbied voelen voor de scheppingen en goddelijke eigenschappen van God, zullen waarschijnlijk weinig waardering hebben voor andere heilige dingen. Zo’n gebrek aan eerbied voor Gods scheppingen kan toenemen tot iemand totaal ongevoelig wordt voor de gevoelens van anderen’, zei ouderling Ballard. [8]

De thuisavond is een geweldige moment om over de aarde te leren en een houding van respect en eerbied te bevorderen.

[1] Alma 37:6

[2] President Russell M. Nelson, De schepping, Liahona, juli 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977

[4] Geciteerd in George B. Handley, ‘The Environment Ethics of Mormon Belief’, BYU Studies, 40, nr. 2, 2001.

[5] Leer en Verbonden 101:32–34

[6] M. Russell Ballard, Gods liefde voor zijn kinderen, De Ster, juli 1988.

[7] Alma 30:44

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, april 1988

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.