Persberichten

Mormoonse leiders vragen om wetgeving die de godsdienstvrijheid beschermt

Strijdige belangen tussen voorstanders van godsdienstvrijheid en groeperingen die de lhbt-rechten in de wet verankerd willen zien, hebben in heel Amerika in toenemende mate tot een wetgevende passiviteit of impasse geleid.

In een persconferentie waarbij drie leden van de leidinggevende Raad der Twaalf Apostelen en een vrouwenleidster van de kerk aanwezig waren, riepen de leiders op tot een ‘billijkheid voor iedereen’-benadering, die tot doel heeft evenwicht te brengen in de bescherming van godsdienstvrijheid en redelijke waarborgen voor hlbt’ers — in het bijzonder op het gebied van huisvesting, werk en openbaar vervoer, die in vele delen van de Verenigde Staten afwezig zijn.

De ouderlingen Dallin H. Oaks en Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen van de kerk en zuster Neill F. Marriott van het algemeen jongevrouwenpresidium van de kerk spraken namens de kerk, waarbij zij het onderwerp en het standpunt van de kerk en haar benadering in dat verband uiteenzetten. Ouderling D. Todd Christofferson, ook een van de twaalf apostelen, leidde de persconferentie en introduceerde de spreker

Ouderling Oaks zei: ‘Daar er vaak naar ons standpunt over deze kwesties wordt geïnformeerd, bevestigt de kerk de volgende beginselen, die zijn gebaseerd op de leringen van Jezus Christus en op billijkheid voor iedereen, inclusief gelovigen:

  • Wij kennen iedereen het van God verkregen en grondwettelijke recht toe om hun geloof volgens de stem van hun eigen geweten na te leven, maar wel zonder de gezondheid en veiligheid van anderen schade toe te brengen.
  • Wij erkennen dat dezelfde vrijheid van meningsuiting op zowel mannen als vrouwen van toepassing is. Laat hen het geloof van hun keuze belijden, of geen enkel geloof als ze dat verkiezen.
  • Wij zijn van mening dat wetgeving moet leiden tot een evenwichtige bescherming van de vrijheden van alle mensen, met respect voor hen die andere waarden hebben.
  • Wij wijzen elke vorm van vervolging en agressie af, waaronder vervolging op grond van ras, etniciteit, godsdienstige overtuiging, economische omstandigheden, of verschillen in sekse of seksuele geaardheid.

De kerkleiders zeiden dat beide partijen in de discussie over godsdienstvrijheid en non-discriminatie elkaar met respect dienen te behandelen.  

Dit standpunt strookt met de steun die de kerk in 2009 aan de gemeentelijke verordeningen in Salt Lake City gaf, die de rechten van hlbt’ers op het gebied van huisvesting en werk beschermen. Het strookt ook met de verklaringen van de kerk tegen het pesten en intimideren van homojongeren in 2010. Ten tijde van de gemeentelijke verordeningen in Salt Lake City benadrukte de kerk dat haar steun mogelijk was, omdat de verordeningen rekening hielden met godsdienstvrijheid. 

De kerk heeft dat standpunt op dinsdag ruimer gesteld door bekend te maken dat zij dergelijke verordeningen in heel Utah en Amerika zal steunen, mits er sprake is van een evenwichtige benadering om de grondwettelijke vrijheid van godsdienstuitoefening en van geweten te beschermen.

Ouderling Christofferson bevestigde dat dit beroep op bewindslieden om tot een evenwichtige benadering van godsdienst- en homorechten te komen niet betekent dat de leer van de kerk verandert of verschuift. 

Ouderling Oaks zei: ‘Wie de bescherming van het godsdienstige geweten en de vrije uitoefening van hun godsdienst nastreven, kijken ondertussen met ontzetting naar de gestage uitholling van gekoesterde vrijheden die in de Amerikaanse grondwet worden gegarandeerd.’

En hij legde uit: ‘Sinds 1791 biedt de waarborg op godsdienstvrijheid, zoals in het eerste amendement opgenomen, alle burgers de zekerheid dat zij er hun eigen religieuze ideeën op na mogen houden en vrij zijn om die te uiten en in praktijk te brengen, zo lang dat niet de volksgezondheid of veiligheid in gevaar brengt. Dit is een van de meest gekoesterde en kenmerkende vrijheden van Amerika. Toch zijn er steeds meer voorbeelden te noemen, waarin godsdienstvrijheid in toenemende mate wordt aangevallen.’

Ouderling Oaks besprak een paar van die voorbeelden. Het universiteitssysteem in Californië, zei hij, dwingt sommige studentenverenigingen hun godsdienstige geweten opzij te zetten om officieel erkend te worden. En in een van de grootste steden van Amerika namen advocaten namens het stadsbestuur de preken en aantekeningen van predikanten in beslag die zich op religieuze gronden ten dele tegen een nieuwe antidiscriminatiewet verzetten. Onlangs, merkte hij op, was het hoofd van een groot Amerikaans bedrijf gedwongen ontslag te nemen, nadat zijn geloofsovertuiging publiekelijk onder vuur was genomen.

‘De democratie is de grote verliezer als gelovigen publiekelijk worden geïntimideerd, sancties krijgen opgelegd, hun baan verliezen of reputatieschade oplopen, omdat ze publiekelijk hun mening geven, zich inzetten voor een zaak of hun stem uitbrengen’, sprak ouderling Oaks. ‘Dergelijke strategieën zijn net zo verwerpelijk als iemand een baan, een woning of openbare diensten op basis van ras of geslacht weigeren.

Ouderling Holland zei dat gelovigen moeten staan op hun grondwettelijke recht om hun leven in overeenstemming met hun geloofsovertuiging te leiden. Dat omvat hun beroepskeuze of werkkring, of het vervullen van een openbaar ambt zonder intimidatie, dwang of agressie van enig andere groepering.

Ouderling Holland zei dat ‘de harmonisering van de rechten van alle mensen — inclusief hun godsdienstrechten — […] wijsheid en inzicht, mededogen en billijkheid [vergt]. Voor politici vergt het ongetwijfeld staatsmanschap van het hoogste niveau.’  En hij voegde daaraan toe: ‘Er wordt niets bereikt als een van de partijen zijn toevlucht neemt tot intimidatie, politieke scoringsdrift of verwijten van onverdraagzaamheid. Dit zijn serieuze kwesties voor serieuze mensen, die er weldoordacht en hoffelijk over van gedachten wisselen.’

Zuster Marriott zei op de persconferentie dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van mening is dat seksuele betrekkingen die buiten een heteroseksueel huwelijk vallen, strijdig zijn met de wet van God. ‘Dit gebod en deze leer staan in de heilige Schrift, en het is niet aan ons om daar verandering in aan te brengen’, zei ze. ‘God is echter liefdevol en barmhartig. Zijn hart gaat zonder onderscheid uit naar al zijn kinderen, en Hij verwacht van ons dat we elkaar liefdevol en billijk behandelen.’

De benadering van de kerk betekent dat de kerk mensen tot elkaar wil brengen die met wederzijds respect aan de dialoog deelnemen. Zuster Marriott benadrukte dat we ‘als medeburgers op ons best [zijn] als de verschillende botsende zienswijzen, openlijk en uitgebreid geventileerd in een nationale discussie, uiteindelijk tot een compromis en een oplossing leiden, en we er als natie gesterkt uit naar voren komen.’

 

Links: belangrijkste punten en publieke verklaring

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.