Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Persbericht

Nieuwe brochure breekt lans voor begrip tussen moslims en heiligen der laatste dagen

De publicatie is in acht talen beschikbaar

Een nieuwe 35 pagina’s tellende brochure, met als titel ‘Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values, and Lifestyles’, is in acht talen beschikbaar op ChurchofJesusChrist.org: Arabisch, Duits, Engels, Farsi, Frans, Russisch, Spaans en Turks.* De brochure bevindt zich in deze talen ook in de app Gospel Library onder ‘Books and Lessons’, en daarin onder ‘Interfaith Relations’.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Deze publicatie werd door de ouderlingen David A. Bednar en Gerrit W. Gong van het Quorum der Twaalf Apostelen al in oktober 2021 ter sprake gebracht tijdens een conferentie aan de Brigham Young University met de islam als thema. In de brochure worden moslims (volgelingen van de islam) en heiligen der laatste dagen (leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen) aan elkaar voorgesteld. Er is jaren aan het boekje gewerkt, onder andere in nauw overleg met islamitische imams.

‘Toen we in gesprek gingen met onze islamitische collega’s, merkten we hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de twee geloven’, zegt ouderling Bednar in de 30 minuten durende bijbehorende video. ‘Bijvoorbeeld: Zowel heiligen der laatste dagen als moslims geloven in God, profeten, Schriftuur en heilige plaatsen. We hebben gemeenschappelijke waarden zoals het belang van het gezin, kuisheid en hulp aan behoeftigen. In het leven van de volgelingen van beide geloven is er plek voor gebed, vasten en aandacht voor onze lichamelijke gezondheid. De gemeenschappelijke overtuigingen, waarden en gebruiken in beide geloven strekken verder dan welke politieke, etnische of culturele begrenzingen ook.’

De verschillen tussen de twee religies blijven niet onbelicht, maar in de brochure wordt aan de hand van voorbeelden vooral ingegaan op de gemeenschappelijke overtuigingen. Bijvoorbeeld:

  • God is alwetend en almachtig. Geloof komt in gedachte, woord en daad tot uiting.
  • Profeten zijn belangrijk omdat ze door God aangestuurde leiding geven.
  • Jezus Christus speelt voor beide groepen een belangrijke, zij het verschillende, rol.
  • Openbaring van God als Schriftuur, gebracht door boodschappers, is de basis om Gods wil te vernemen, zich aan toezeggingen te houden en deel te nemen aan gelovige aanbidding.
  • De mens moet door middel van dagelijks gebed met God communiceren.
  • God verheugt zich in zuiverheid en kuisheid.
  • Vrouwen zijn van wezenlijk belang in de samenleving en in het gezin.
  • Het gezin is de basiseenheid van de samenleving en is een essentiële bron van vreugde.

In de video neemt ouderling Bednar afstand van kleinerende opmerkingen en populariserende uitspraken die sommige heiligen der laatste dagen over volgelingen van de islam hebben gedaan.

‘We vinden het naar en niet representatief als er in een nieuwsbericht wordt gezegd dat de pleger van een zwaar misdrijf een heilige der laatste dagen is. Of wanneer onze kerk wordt verward met splintergroepen die een andere gedragscode dan wij hebben’, zegt ouderling Bednar. ‘Op dezelfde manier is het net zo incorrect en beledigend voor moslims wanneer wij suggereren dat alle moslims hier in de VS of elders in de wereld met zware misdrijven in verband kunnen worden gebracht. Moslims vinden die daden net zo verwerpelijk als heiligen der laatste dagen. Elke grote godsdienst kent extremisten die de leringen van hun eigen geloof verkeerd interpreteren of wandaden willen plegen in naam van hun godsdienst.’

Ook wijzen de apostelen er in de video met nadruk op dat de kerk samen met moslims godsdienstvrijheid verdedigt.

Ouderling Gong zegt: ‘In de gesprekken die we over de hele wereld met leiders van de islam hebben, bespreken we het verdedigen van godsdienstvrijheid. Gelovigen moeten zich er samen sterk voor maken dat de volgelingen van alle godsdiensten aanvaard worden en hun waardigheid kunnen behouden.’

Volgens ouderling Bednar ‘hecht [de kerk] veel waarde aan godsdienstvrijheid – niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen. Net als sommige moslims in de Verenigde Staten of elders in de wereld, hebben leden van onze kerk ondervonden hoe het is om vervolgd en gediscrimineerd te worden. En wij veroordelen dergelijke daden samen met alle welwillende mensen waar ze zich ook bevinden.’

*De brochure verschijnt later in het Duits en Russisch.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.