EasterMessageFP2024.jpeg
Persbericht

Paasboodschap van het Eerste Presidium

In deze paastijd nodigen wij u uit om na te denken over het zoenoffer en de heerlijke opstanding van de Heiland, die ons allen tot zegen zijn.

Onze Verlosser, Jezus Christus, geeft ons deze boodschap van hoop: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33). Als we zijn geboden en verordeningen onderhouden, belooft de Heiland ons ‘vrede in deze wereld, en het eeuwige leven in de toekomende wereld’ (Leer en Verbonden 59:23).

Wij getuigen dat Jezus Christus leeft! ‘Hij is opgewekt’ (Mattheüs 28:6). Dankzij Hem kunnen we geleid en gesterkt worden in het dragen van onze sterfelijke lasten. Door ons geloof in het zoenoffer van de Heiland kunnen de banden van zonde ons niet vasthouden en hebben onze beproevingen geen blijvende macht over ons. ‘De prikkel van de dood [is] in Christus verzwolgen’ (Mosiah 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Het Eerste Presidium

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.