Maatschappelijke kwestie

Wereldgebedsdag 2015

‘Ja’ aan vreedzaam samenleven en dienstbetoon

a6d54aad ace7 4c4d 8020 0ecdaea65dd6 wereldgebedsdag logo
 

15 maart 2015; de Kerk in Vlaanderen  ondersteunde de oproep van de Gemeenschap van Sant ‘Egidio en hun initiatief  om “in een gezamenlijk optreden ‘neen’ te zeggen tegen geweld en terreur en ‘ja’ te zeggen tegen vreedzaam samenleven, vrijheid van meningsuiting en ‘ja’ aan het fundamentele respect voor ieder mens, welk geloof of overtuiging hij is toegedaan.    Wereldwijd wordt deze boodschap heel krachtig gebracht en in actie gezet door President Monson en de apostelen.  Zo ook willen we in Vlaanderen aan positieve initiatieven participeren.

Een week daarvoor, op vrijdag 6 maart 2015, werd er in het Cultureel Centrum te Hasselt een Wereldgebedsdag gehouden. Dit jaar was het thema 'Dienstbetoon'.  Elke deelnemende organisatie werd gevraagd om op voorhand een tekst van een 3-tal minuten op te zenden naar de organisatie.  Jean Huysmans, trad op als vertegenwoordiger van onze Kerk.    Samen met twee zendelingen en Broeder Patrick Peeters nam hij deel aan deze gebeurtenis. Iedereen kreeg bij het binnenkomen een bundeltje met de teksten van de negen participerende gemeenschappen, nl. de Verenigde Protestantse kerk, Boedhisme, Sikh Gemeenschap, Pax Christi van de Katholieke kerk, Islam, Hindoedharhisme, Zenboedhisme, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de Baha'i relligie. Na de verwelkoming door Felix Beger las elke gemeenschap zijn tekst voor afgewisseld met enkele mooie liederen gebracht door het koor Muzamigo. De bezinnings-/gebedsstonde werd afgesloten door het koor van Martin Oluwadiran en de African Voices die iedereen het lied 'Go tell it on the mountain' liet meezingen. Uit respect voor onze niet-christelijke gemeenschappen veranderde Jean Huysmans tijdens het zingen telkens de laatste regel van het refrein: “Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is Lord”.  Voor de gelegenheid wijzigde hij “Jezus Christ” tot Krishna is Lord, Allah is Lord, ...

Het geheel werd afgesloten met een gezellige drink met hapje waar het meteen duidelijk was dat de aanwezigheid van de leden van onze Kerk gewaardeerd werd.  Op vrijdag 4 April 2016 zullen we zeker terug van de partij zijn. 

 

  

 In een toespraak die Broeder Jean Huysmans op de Wereldgebedsdag hield, haalde hij de Schriften zelf aan.   “Beste mensen, ik ben Jean Huysmans, lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook gekend als de Mormonen.  Ik heb mijn bezinnings-/gebeds-tekst opgesteld aan de hand van enkele teksten uit het Nieuwe Testament, het Boek van Mormoon en de Parel van Grote Waarde, drie schrifturen waarin wij als leden van Christus’kerk wijsheid en leiding zoeken.  In het Nieuwe Testament maakt Jezus heel duidelijk wat bij het oordeel de doorslag zal geven. Dat zal niet zijn ‘bij welke religie we behoorden’, maar wel ‘wat we voor onze naasten gedaan hebben’. Zo lezen we in Mattheus 25:40 “En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

Deze zelfde boodschap wordt ook verkondigd in het Boek van Mormon. Eén van de profeten onderwees in het boek Mosiah 2:17 “En zie, ik vertel u deze dingen opdat gij wijsheid zult leren; opdat gij zult leren dat wanneer gij in de dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt.” En een andere profeet van het Amerikaanse vasteland voegt daaraan toe in Alma 34:28 “En nu, zie, mijn geliefde broeders, ik zeg u, denkt niet dat dit (bidden, kerkgang) alles is; want indien gij, na al die dingen te hebben gedaan, de behoeftigen en de naakten wegzendt, en niet naar de zieken en lijdenden omziet, en niet geeft van uw bezit, indien gij hebt, aan hen die noodlijdend zijn – ik zeg u, indien gij geen van die dingen doet, zie, dan is uw gebed tevergeefs en baat het u niets, en zijt gij als de huichelaars die het geloof verloochenen.”

Wij hebben handen gekregen om naar anderen uit te reiken, voeten om ons te haasten naar diegenen die hulp van node hebben, schouders om andermans lasten mede te dragen, ogen om andermans noden te zien, oren om een luisterend oor te bieden en een hart om je verbonden te voelen met de mens om je heen. Dit is Gods’droom voor eenieder van ons. En als we aan die goddelijke zending voorbij gaan, dan weent de Heer, zoals zo pakkend beschreven staat in het boek Mozes 7:31-33 “En Henoch zeide, hoe komt het Here dat Gij kunt wenen? En de Here zeide tot Henoch: Zie, dezen uw broeders; zij zijn het maaksel van mijn eigen handen, en Ik heb hun kennis aan hen gegeven ten dage dat Ik hen schiep; en in de hof van Eden heb Ik de mens zijn keuzevrijheid gegeven; en tot uw broeders heb Ik gezegd, en hun ook het gebod gegeven, dat zij elkander moeten liefhebben en dat zij voor Mij, hun Vader, moeten kiezen; maar zie, zij zijn liefdeloos en zij haten hun eigen bloed. Daarom komt het dat ik ween.”

Wij hopen en bidden dat wij Gods’tranen zullen wissen door mekaar lief te hebben en in dienstbaarheid voor mekaar door het leven te gaan. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen”

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.