Persbericht

Miljoenen mormonen in wereldwijde conferentie aangespoord om met Jezus te wandelen

Tijdens de 186e algemene oktoberconferentie, hebben de leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de getrouwen aangespoord Jezus Christus te volgen en acht te slaan op Gods plan van geluk voor al zijn kinderen.

Op 24 september, 1 en 2 oktober 2016 zijn er in totaal zes conferentiebijeenkomsten in het conferentiecentrum met 21.000 zitplaatsen in Salt Lake City gehouden die wereldwijd door miljoenen zijn bekeken.

 

President Thomas S. Monson, de president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, legde in de zondagmorgenbijeenkomst uit dat Jezus Christus in Gods plan van geluk en eeuwig heil centraal staat. Zonder zijn zoenoffer zou alles verloren zijn, aldus president Monson.

In dezelfde bijeenkomst, moedigde ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen de toehoorders aan om, zoals de discipelen vanouds, met Jezus Christus te wandelen. Hij zal nooit iemand in de steek laten, getuigde ouderling Ballard.

Geloof in Jezus Christus stelt zijn volgelingen in staat elke moeilijkheid het hoofd te bieden, sprak Carole M. Stephens, eerste raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, tijdens de algemene vrouwenbijeenkomst van de conferentie. Vele andere sprekers in de conferentie hebben over soortgelijke thema’s gesproken.

 

Het Eerste Presidium heeft in de zaterdagmiddagbijeenkomst veranderingen in de algemene leiding bekend gemaakt. De ouderlingen Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards en Francisco J. Viñas werden ontheven als algemene zeventigers en kregen het emeritaat verleend. Bhanu K. Hiranandani uit het gebied Zuid-Amerika-Noordwest en Sandino Roman uit het gebied Mexico zijn tot gebiedszeventiger benoemd. Alan R. Walker, werkzaam in het gebied Mexico, werd als gebiedszeventiger ontheven.

Algemeen zeventigers dienen in het Presidium der Zeventig, in gebiedspresidiums en in andere bestuurlijke taken van de hoofdzetel. Onder de leiding van het Quorum der Twaalf Apostelen reizen zij vaak om kerkleiders, zendelingen en kerkleden in hun kerkgemeenten te bezoeken en te onderwijzen.

Algemeen zeventigers zijn bevoegd om over heel de wereld werkzaam te zijn. De bevoegdheid van gebiedszeventigers is doorgaans beperkt tot het geografische gebied waarin zij werkzaam zijn.

Tweemaal per jaar komen de leden en vrienden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tijdens de algemene conferentie van de kerk bijeen om naar de boodschappen van inspiratie en leiding van de algemene autoriteiten en algemene functionarissen te luisteren.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.