Persbericht

Sprekers op wereldwijde conferentie benadrukken hoop in Christus

Volgelingen van Christus wordt gevraagd om hoop in Christus te vinden en licht in de wereld te brengen. Dat thema liep als een rode draad door de wereldwijde algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, gehouden op 2 en 3 oktober 2021. Gelovigen in Europa volgden de bijeenkomsten.

In de zondagmorgenbijeenkomst zei president Russell M. Nelson: ‘Als uw geestelijk fundament stevig op Jezus Christus is gebouwd’, hebt ‘u niets te vrezen’. Deze gepensioneerde chirurg is sinds januari 2018 president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De algemene conferentie wordt twee keer per jaar gehouden.

Ouderling Erich W. Kopischke is lid van het driekoppige bestuurslichaam voor Europa, het gebiedspresidium. Zijn conferentietoespraak was vooraf in Duitsland opgenomen. Hij sprak over de psychische aandoeningen waar zijn familie mee te kampen heeft, en sprak mensen die met dergelijke problemen worstelen moed in.

‘Tot allen die zelf door een psychische ziekte getroffen zijn: houd u vast aan uw verbonden, zelfs als u momenteel Gods liefde niet voelt. Doe alles wat in uw vermogen ligt, en hou dan “stil […] om het heil van God te zien, en in afwachting van de openbaring van zijn arm”’, zei hij.

‘Onze persoonlijke inspanningen [om voor behoeftigen te zorgen] hoeven geen geld te kosten of ons naar een ver land te brengen; maar we hebben wel de leiding van de Heilige Geest nodig en een gewillig hart’, aldus zuster Sharon Eubank.

De tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium gaf twee voorbeelden van hulpprojecten van de kerk in Duitsland. In Ahrweiler hielpen zendelingen mee met het wegvegen van modder en het schoonmaken na hevige overstromingen. Leden van een kerkgemeente in Ramstein naaiden traditionele gebedskleding voor Afghaanse vrouwen. Deze vluchtelingen waren hun hoofddoeken kwijtgeraakt in de chaos op de luchthaven van Kaboel.

Na twee jaar werd de algemene conferentie weer uitgezonden vanuit het auditorium van het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS), hoewel de meeste stoelen leeg bleven. Alleen sprekers, leidinggevenden en hun gezinnen waren aanwezig. De conferentiebijeenkomsten waren wereldwijd te volgen via televisie- en radio-uitzendingen en internetstreaming.

Achter de sprekers nam The Tabernacle Choir at Temple Square zijn traditionele plaats in. De bezetting was gehalveerd, zodat de zangers, net als de andere aanwezigen, onderling afstand konden houden. Tijdens de zaterdagavondbijeenkomst werd de muziek verzorgd door een gelegenheidskoor met studenten van de Brigham Young University, onder leiding van Sonja Poulter. De dirigente heeft Duitse roots, en is gastdocente aan de afdeling Koordirectie en ensembles van de universiteit.

In zijn slotwoord kondigde president Russell M. Nelson de bouw van 13 nieuwe tempels in diverse landen aan.

Zes algemene zeventigers werden ontheven en kregen het emeritaat verleend: de ouderlingen J. Devn Cornish, Timothy J. Dyches, David F. Evans, Robert C. Gay, James B. Martino en Terence M. Vinson. Daarnaast meldde president Henry B. Eyring dat er twee nieuwe gebiedszeventigers zijn geroepen, en twee zijn ontheven.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.