Persbericht

Sprekers op wereldwijde conferentie moedigen aan om geloof te ontwikkelen en voor anderen te zorgen

Volgelingen van Jezus Christus vinden gemoedsrust in moeilijke tijden. Ze hebben ook de verantwoordelijkheid om goed voor de armen en de aarde te zorgen. Dat waren enkele van de boodschappen die duizenden gelovigen in Salt Lake City (Utah, VS) te horen kregen tijdens de algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Daarnaast volgden miljoenen mensen wereldwijd de conferentie online.

De algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt twee keer per jaar gehouden. Leidinggevenden in de kerk spreken leden en sympathisanten over de hele wereld toe. De vijf bijeenkomsten van de conferentie die op 1 en 2 oktober 2022 plaatsvond, werden live in 70 talen uitgezonden.

Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, smeekte de toehoorders om de rust op te zoeken door het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, zodat de stress, onzekerheid en angst van deze wereld geen vat op ze zou hebben.

Leven naar het voorbeeld van de Heiland brengt vreugde en vrede. Hij nodigde allen met zachtheid, vriendelijkheid en liefde uit om dat voorbeeld te volgen, aldus J. Anette Dennis. Zuster Dennis is eerste raadgeefster in het algemeen presidium van de zustershulpvereniging of ZHV, de vrouwenorganisatie van de kerk.

Het licht en de Geest van Jezus Christus leidt ons bij onze hulp aan de armen en verdrukten van de wereld, aldus president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Hij besteedde aandacht aan de inspanningen die de kerk in samenwerking met andere liefdadigheidsorganisaties levert om wereldwijd humanitaire hulp aan noodlijdenden te verlenen.

Verscheidene sprekers van Europese afkomst namen tijdens de conferentie het woord.  

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen introduceerde de herziene versie van de leidraad voor de jongeren van de kerk, bedoeld voor 11- tot 18-jarigen. In deze nieuwe leidraad, ‘Voor de kracht van de jeugd: een leidraad voor het maken van keuzes’, wordt de nadruk gelegd op evangeliebeginselen, keuzevrijheid en persoonlijke inspiratie. ‘De beste leidraad voor het maken van keuzes die je kunt hebben, is Jezus Christus. Jezus Christus is de kracht van de jeugd’, aldus ouderling Uchtdorf, geboren en getogen in Duitsland.

God heeft de mensheid de heilige verantwoordelijkheid gegeven om goed voor de aarde en het milieu te zorgen, aldus Gérald Caussé, presiderende bisschop van de kerk. Hij moedigde iedereen aan om Gods scheppingen in woord en daad te respecteren. Bisschop Caussé is geboren in Bordeaux (Frankrijk).

Aan het eind van de zaterdagmiddagbijeenkomst sprak ouderling Hans T. Boom van de Zeventig het slotgebed uit. Hij smeekte God om gelovigen te helpen hun roeping en plaats in de wereld te begrijpen. Ouderling Boom is geboren in Amsterdam. Hij is momenteel werkzaam als president van het gebied Europa-Noord van de kerk, met als hoofdzetel Londen.

Tijdens de conferentie verleenden leden hun steun aan enkele wijzigingen in het leiderschap. Acht algemene zeventigers werden ontheven en kregen het emeritaat verleend. Er werden zes nieuwe gebiedszeventigers geroepen, onder wie Bernhard Cziesla uit Jakobwüllesheim (Duitsland) en Yves S. Weidmann uit Burgdorf (Zwitserland).

Zeventigers in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dienen als ‘bijzondere getuigen’ en assisteren de twaalf apostelen ‘bij het opbouwen van de kerk en het regelen van al haar aangelegenheden’.

Tijdens de slotbijeenkomst van de conferentie kondigde president Russell M. Nelson de bouw van 18 nieuwe tempels aan.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.